Debata nad Raportem o stanie Miasta Zielonka

UM Zielonka

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r.

 

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Pan Kamil Michał Iwandowski – Burmistrz Miasta Zielonka przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport o stanie Miasta Zielonka 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje Raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym na XXXIV Sesji Rady Miasta Zielonka, zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r. Obrady odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 (sala konferencyjna ? parter).

Szczegółowy porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany na stronie miasta www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka w dniu 22 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad Raportem uczestniczą Radni Miasta, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka mogą zabierać również głos mieszkańcy miasta.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 – Wydział Organizacyjny ? Biuro Rady Miasta (pok. 4), w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek godz. 8:00 – 17:00,
wtorek – czwartek godz. 8:00 – 16:00,
piątek godz. 8:00 ? 15:00
najpóźniej w dniu poprzedzającym XXXIV Sesję Rady Miasta tj. do 28 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miasta zgłoszenia.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r. Rada Miasta Zielonka przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Rada Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

/-/

Gabriela Wiśniewska

 

Proponowany wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 – Wydział Organizacyjny ? Biuro Rady Miasta (pok. 4) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

Raport o Stanie Miasta Zielonka został opublikowany 11 czerwca 2021 r. na stronie: https://www.zielonka.pl/aktualnosc-4490 raport_o_stanie_miasta_zielonka_2020_r.html

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

PWiK w Zielonce poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego. Czas na składanie aplikacji upływa  23 grudnia br. Dokumenty aplikacyjne należy [...]
0 komentarzy
Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

W najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury i Sportu będzie bardzo kreatywnie w klimacie zbliżających się świąt. Ośrodek Kultury i Sportu  w Zielonce przygotował  [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o mały grant

Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w 2023 roku. Ogłoszenia o konkursach umieszczone są w Biuletynie Informacji [...]
0 komentarzy

Zimowa odsłona akcji na PSZOK w Zielonce

Już w ten weekend akcja Zielona Sobota w PSZOK nabierze bożonarodzeniowego klimatu. Przez najbliższe trzy soboty grudnia za kompletne elektrośmieci lub baterie można [...]
0 komentarzy
Zielonka - ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zielonka – ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Słowackiego. Prace odebrał zastępca burmistrza Miasta Zielonka wraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta. Miejska sieć [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.