Dekomunizacja ulic w powiecie wołomińskim

sipiera

Do 2 września samorządy powinny zmienić, między innymi nazwy ulic, nawiązujące do komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Tam, gdzie to nie zostało dopełnione wojewoda wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy ulic. W powiecie wołomińskim zarządzenie dotyczy dwóch ulic w Radzyminie oraz po jednej w Markach i Wołominie. – Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Według przepisów Ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników, samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.
W kwietniu ubiegłego roku przyjęto ustawę określającą niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji. Choć większość samorządów wprowadziła zmiany, to jednak nie wszystkie gminy na Mazowszu wywiązały się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, Wojewoda Mazowiecki był zobligowany do przeprowadzenia tego procesu i wydania zarządzeń zastępczych. Taka sytuacja miała miejsce w Warszawie, gdzie już 10 listopada br. Wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic..
13 grudnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki, realizując swój ustawowy obowiązek, wydał kolejnych 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą
a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.
– Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – powiedział Zdzisław Sipiera.
Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
W okręgu warszawskim nakazano zmiany 34 ulic w 20 miejscowościach, z czego w trzech  z powiatu wołomińskiego. W Radzyminie ulica Dąbroszczaków zmieni nazwę na ul. Generała Kazimierza Gilarskiego, ul. Juliusza Kotkowskiego zmieni się
w Stanisława Kotkowskiego, a jedna z najkrótszych ulic w Wołominie –  6 września stanie się ulicą Danuty Siedzikówny – „Inki”.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.