Dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat

Środki finansowe na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą pochodzić z budżetu państwa, z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch plus? lub środków z Unii Europejskiej z Regionalnych Programów Operacyjnych.

W większości programów regionalnych dotacje są udzielane na tworzenie nowych miejsc w istniejących lub nowotworzonych placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. Mogą mieć zróżnicowane formy, począwszy od tradycyjnego żłobka, przez klubik dziecięcy, aż po indywidualną nianię.
W województwie mazowieckim dofinansowywanie dofinansowanie na tworzenia i/lub funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać ze środków pochodzących z EFS/EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych a konkretnie z działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej). Finansowanie w tym przypadku pochodzi Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W tej chwili jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie tematu gdyż najbliższy nabór w ramach konkursu zaplanowany jest na III kwartał 2017 r.
Z tego wsparcia mogą skorzystać zarówno gminy jak i osoby fizyczne ? prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Korzystając ze wsparcia w ramach tego działania można sfinansować tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych; tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących; tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez nianię lub sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego. Można też pokryć część kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Kolejnym źródłem z którego można będzie otrzymać wsparcie jest działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (podziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT) finansowane również z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Tu czasu jest znacznie więcej bowiem najbliższy konkurs zaplanowany został dopiero na III kwartał 2018 r. O dotację mogą ubiegać się podobnie jak w poprzednim działaniu gminy, osoby fizyczne ? prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych; osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przewiduje się, że dofinansowanie może być wydatkowane tak jak uprzednio na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych, tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących jak też pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 9tu jest pewna różnica w stosunku do wcześniejszego działania na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
Więcej szczegółów można dowiedzieć się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, tel. 022 578 44 34, e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl, www.funduszedlamazowsza.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.