Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce został odwołany

Zarządzeniem nr 72/22 odwołałem Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce. Nie była to decyzja łatwa, jednak konieczna i jedyna właściwa ze względu na kierunki i wizję rozwoju Miasta Zielonka, które obejmują bardzo ważne obszary funkcjonowania gminy, czyli m.in. kultura, sport, rekreacja, integracja i partycypacja społeczna – informuje burmistrz Kamil Michał Iwandowski

Poniżej pełna treść oświadczenia

Jako burmistrz stawiam przed Ośrodkiem Kultury i Sportu liczne wyzwania ukierunkowane na pozytywne przemiany w funkcjonowaniu instytucji kultury, które mają odpowiadać na zmieniający się świat, nowe trendy w kulturze i sporcie, a przede wszystkim na potrzeby i oczekiwania wszystkich grup mieszkańców. Kładę również ogromny nacisk na realną współpracę wszystkich jednostek miejskich w zakresie realizacji bieżących jak i przyszłych działań oraz wspólnego dążenia do realizacji wizji pozytywnych zmian w mieście. Wymaga to wiele trudu i zaangażowania, ale przynosi widoczne, pozytywne i wymierne efekty.

Takiej właśnie otwartości na zmiany, kreatywności, zaangażowania oraz konsekwentnej współpracy brakowało mi od początku rozpoczęcia przeze mnie kadencji i nadal, mimo wielu prób brakuje ich w funkcjonowaniu samorządowej instytucji kultury, jaką jest Ośrodek Kultury i Sportu.

Dowodem na wiele szans i prób dawanym odwołanemu Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Sportu jest m.in. długi okres pełnienia obowiązków dyrektora w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. Dodatkowo argumentem świadczącym o dużej chęci współpracy jest brak odrzucenia przeze mnie jako Burmistrza Miasta rekomendacji komisji konkursowej wskazującej Pana Roberta Smoderka jako kandydata na objęcie tej funkcji. Z przykrością należy stwierdzić, iż był to okres straconych tak wielu szans nie tylko w zakresie współpracy, realizacji zlecanych zadań i ich planowania, kreatywności, otwartości, odpowiadania na zmieniające się potrzeby, utożsamiania się z wizją rozwoju, ale również pozyskiwania środków spoza budżetu miasta.

Odwołanie Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce następuje na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który ma zastosowanie w przypadku odstąpienia, a więc nierealizowania postanowień umownych, do których Dyrektor zobowiązał się dobrowolnie podpisując przedmiotową umowę przed powołaniem.

U podstaw tej niełatwej, ale koniecznej decyzji leżą 23 konkretne przesłanki odwołania, szczegółowo opisane w uzasadnieniu do Zarządzenia 72/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Wśród nich należy w tym miejscu wymienić:

 1. brak złożenia rocznych, szczegółowych planów działalności instytucji;
 2. brak akceptacji i zatwierdzenia przez Organizatora rocznych, szczegółowych planów działalności instytucji;
 3. brak występowania o zmiany w zakresie działalności instytucji, mimo wprowadzenia stanu epidemicznego i obostrzeń sanitarnych regulujących liczbę możliwych uczestników;
 4. brak złożenia 3 kwartalnych sprawozdań zawierających stan realizacji rocznych szczegółowych planów lub informacji o przyczynach braku realizacji poszczególnych zadań Instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia kwartału, którego raport dotyczy;
 5. odstępowanie od uczestnictwa w naradach mimo wcześniej przekazanych informacji o datach i godzinach posiedzeń;
 6. wykazywanie nieznacznego poziomu aktywności, zazwyczaj jedynie wywoływanej i inicjowanej przez Organizatora, w zakresie pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury z innych źródeł niż budżet Organizatora;
 7. bierność w zakresie bieżącego informowania Organizatora o wszelkich okolicznościach wpływających na wykonywanie umowy oraz na bieżącą działalność instytucji, a także na odpowiadanie wyłącznie na inicjatywy Organizatora w zakresie spotkań roboczych w momencie braku informacji o działalności instytucji;
 8. brak aktywności w okresie od listopada 2021 r. do marca 2022 r. w zakresie przejęcia nowego obiektu sportowego ? kortów, mimo polecenia służbowego przekazanego już w listopadzie 2021 r. Działania związane z przejęciem tego obiektu rozpoczęły się dopiero w marcu 2022 r., w momencie aktywnego włączenia się w ten proces Organizatora, który sam zrealizował czynności formalno-prawne związane z przejęciem przez Ośrodek Kultury i Sportu nowych kortów;
 9. brak przekazywania informacji oraz współdziałania i uzgodnień z Organizatorem w zakresie planowanych do realizacji działań kulturalnych związanych z bieżącą działalnością instytucji;
 10. brak aktywności oraz występowania do Organizatora z inicjatywą w zakresie działań kulturalnych, pomocowych i integrujących lokalną społeczność w okresie pandemii COVID-19 i lockdownów wprowadzanych odgórnymi przepisami;
 11. brak właściwego nadzoru nad zadaniami powierzonymi instytucji przez Organizatora, w zakresie działań kulturalnych, organizowanych lub współorganizowanych przez instytucję;
 12. brak realizacji koncepcji funkcjonowania instytucji, która to w zasadzie nosi znamiona sprawozdania z dotychczasowej wieloletniej działalności instytucji;
 13. brak realizacji działań, określonych osobiście przez Dyrektora w koncepcji programowej, w zakresie badania potrzeb uczestników lub mieszkańców i jakości usług instytucji, tj. monitoringu, ewaluacji, badań ankietowych;
 14. brak działań mających na celu przywrócenie funkcjonowania dobra lokalnego – Chóru Męskiego im. Józefa Gromali – w formie sekcji Ośrodka Kultury i Sportu. Chór, mimo wieloletniego finansowania z budżetu miasta, wystąpił ze struktury Ośrodka Kultury i Sportu i przeniósł swoją działalność artystyczną w inne miejsce, prowadząc ją we własnym zakresie;
 15. brak inicjatywy i jakichkolwiek prac koncepcyjnych lub wykonawczych w zakresie zadeklarowanej przez Dyrektora w programie adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 11 na działalność kulturalną, co skutkowało przypisaniem organizacyjnie tego obiektu do innej instytucji kultury;
 16. brak aktywności, inicjatyw oraz bierność w zakresie działań mających na celu rozwój oferty instytucji, otwarcia na nowe działania, inicjowania, organizowania i proponowania nowych celów, przy jednoczesnym oczekiwaniu Dyrektora na wskazywanie przez Organizatora działań do realizacji, jak też ich częściowe lub całkowite realizowanie przez Organizatora;
 17. brak aktywności w zakresie określonego w koncepcji rozwoju sieci współpracy pomiędzy podmiotami kultury, samorządem, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, co zgodnie z zaplanowanym programem miało zaowocować nowymi przedsięwzięciami kulturalnymi i sportowymi;
 18. brak aktywności w zakresie rozwiązywania występujących spraw spornych, jak np. udostępnianie infrastruktury sportowej organizacjom pozarządowym, sytuowanie dodatkowych elementów w obiektach zarządzanych przez instytucje, uzgadnianie treści umów. Kwestie problematyczne w zakresie działalności instytucji i jej współpracy z różnymi podmiotami rozwiązywane są bezpośrednio przez Organizatora;
 19. brak aktywności w zakresie realizacji przedstawionych w koncepcji akcji animacyjnych na otwartych terenach publicznych – ulicach, parkach i osiedlach. Mimo upływu pierwszego kwartału 2022 roku, brak jest wskazania tego rodzaju konkretnych przedsięwzięć, ich terminów oraz miejsc organizacji;
 20. brak realizacji delegacji ustawowej, zawartej w art. 15 ust 5a tj. brak podania programu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu, w terminie 7 dni od dnia powołania;
 21. nieuwzględnienie zaleceń pokontrolnych komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielonka w zakresie bieżącej działalności Ośrodka Kultury i Sportu, jak również niezastosowanie się do zaleceń w zakresie opracowania i złożenia wniosków do budżetu na rok 2022;
 22. niewykonywanie poleceń służbowych dotyczących zaprzestania negatywnego działania wpływającego na dobre imię samorządowej instytucji kultury i zaufania instytucjonalnego;
 23. niesubordynacja wobec ustalonego porządku w stosunku do przełożonego, jak również nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego zarówno w odniesieniu do pracodawcy, jak i osób trzecich.

Mając na uwadze wszystko to, co zostało szczegółowo wskazane w uzasadnieniu do odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce oraz w niniejszym oświadczeniu, jedyną uzasadnioną decyzją jest konieczność dokonania zmiany na tym stanowisku.

Niemniej jednak w tym miejscu chcę podziękować odwołanemu już Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Sportu za pracę i kierowanie instytucją kultury w czasach kiedy praca ta przynosiła korzystne zmiany, a rozwój i rozkwit instytucji cieszył się pozytywnym odbiorem mieszkańców. Przez ten długi okres zrealizowanych zostało wiele ciekawych inicjatyw. Jednak ostatnie lata charakteryzowały się spadkiem poziomu aktywności, zaangażowania i współpracy. Nacechowane były powtarzalnością, gruntowaniem wyłącznie tego co już było, ograniczaniem zadań instytucji, jak również ciągłym spadkiem oceny instytucji kultury, której działalność w ostatnim czasie została przez mieszkańców negatywnie oceniona, jako niewystarczająca.

Jedyną możliwością realnej zmiany tego utrwalanego, aktualnie niekorzystnego stanu, jest zmiana na stanowisku kierowniczym. Odwołany już Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu nie dawał ani nadziei na zmianę, ani gwarancji na dobrą efektywną współpracę dla dobra miasta i jego mieszkańców, zarówno z innymi jednostkami miejskimi, jak i Burmistrzem Miasta. Nie występują również przesłanki, by móc sądzić, iż aktualne kierownictwo instytucji kultury, wdrażałoby zadania, cele rozwojowe, wyzwania stawiane przez władze miasta oraz iż lakonicznie i niekonkretnie opisany program będzie realizowany.

Chcę jednak zapewnić, iż w funkcjonowaniu Ośrodka Kultury i Sportu nastąpi zwrot polegający na pozytywnych zmianach wdrażanych krok po kroku, poszanowaniu pracowników oraz tego wszystkiego, co zostało przez tak wiele lat wypracowane, ciesząc się dobrym odbiorem przez mieszkańców.

By ten proces pozytywnych i oczekiwanych zmian mógł się rozpocząć, w pierwszej kolejności, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

Burmistrz Miasta Zielonka
/-/
Kamil Michał Iwandowski

Oświadczenie burmistrza Zielonki Kamila Iwandowskiego wywołało poruszenie w zielonkwskim środowisku >>> więcej tutaj

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

Zielonka – zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

UM Zielonka przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka. Studium to dokument planistyczny, który wyznacza politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru [...]
0 komentarzy

Zielonka – kto pyta nie błądzi

„Kto pyta, nie błądzi” – z takiego założenia wyszedł Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, który postanowił zapytać, na rozwój jakich działań postawić [...]
0 komentarzy

Tego w Zielonce jeszcze nie było

Po raz pierwszy w Zielonce, już w najbliższą sobotę organizowany zostanie wieczór taneczny z biesiadowaniem pod chmurką.  W sobotę, w Parku Dębinki królować [...]
0 komentarzy

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Zielonki

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią [...]
0 komentarzy
Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Pożegnanie ósmoklasistów w Zielonce

Oprócz odebrania świadectw i nagród przez najzdolniejszych,  młodzież usłyszała wiele ciepłych słów oraz życzeń od burmistrza, dyrekcji, młodszych roczników i wychowawców.  Absolwenci również [...]
0 komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce został odwołany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.