Gmina Wołomin dla uczniów

Urzad_miejski_w_Wołominie

W dniu 10 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin. Zas 11 września mija termin składania wniosków na „Wyprawkę szkolną”. Sprawdź czy są to propozycje dla Twojego dziecka.

Czas na złożenie wniosków o stypendia mija 10 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą objęte procedurą konkursową. Zgodnie z regulaminem przyznawania ww. stypendiów, osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest: • absolwent, jeśli jest pełnoletni • rodzic bądź opiekun prawny absolwenta, jeśli absolwent nie ma ukończonych 18 lat. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium proszone są o dokładne zapoznanie się z załączoną uchwałą i regulaminem, które stanowią podstawę przyznawania przedmiotowych stypendiów. Uchwała XXI-105_2012, wersja edytowalna wniosku
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3. Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie. Informacji w sprawie ww. stypendiów udziela Wydz. Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji (pok. 216, tel. 22/763-30-24).
W roku szkolnym 2017/2018, realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem programu przyjętego przez Radę Ministrów jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Termin składania wniosków Burmistrz Wołomina ustaliła do dnia 11 września 2017 r. (Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 23 sierpnia 2017 r.).

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.