Grupa Równiny Wołomińskiej

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, realizującym zadania wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skład stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele trzech sektorów : społecznego, gospodarczego i publicznego.     Stowarzyszenie zwane Lokalną Grupą Działania, w skrócie LGD, działa na terenie sześciu gmin: Wołomin, Klembów, Strachówka, Tłuszcz,  Jadów, Poświętne i jego członkami są urzędy gmin, organizacje społeczne i stowarzyszenia. W chwili obecnej LGD przystąpiła do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, której zapisy mają stanowić program jej działania.

Działanie LGD w ramach programu LEADER  ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w niej przewidzianych i zgodnych z założeniami programu. Tworzona właśnie strategia powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W związku z przystąpieniem do jej opracowywania rozpoczyna się cykl spotkań w poszczególnych Gminach, które są członkami LGD.

Do tej pory odbyły się spotkania w następujących gminach:
Gmina Tłuszcz – 19 sierpnia 2008r. – godzina 17:00
Gmina Jadów – 19 sierpnia 2008r. – godzina 17:00
Gmina Poświętne –    20 sierpnia 2008r. – godzina 17:00
Gmina Strachówka –    20 sierpnia 2008r. – godzina 17:00

W najbliższym czasie czekają nas jeszcze kolejne spotkania:
Gmina Wołomin –    21 sierpnia 2008r. – godzina 17:00
Gmina Klembów –    21 sierpnia 2008r. – godzina 17:00

W programie spotkań przewidziana jest:
– informacja o Programie LEADER i warunkach jego realizacji w Polsce,
– instrukcja wypełniania kart projektów do opracowywania LSR dla obszaru LGD wybór przedstawicieli obszaru Gminy do udziału w pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

URZĄD MIEJSKI w Wołominie rozpoczyna spotkanie informacyjne dnia  21 sierpnia 2008r. o  godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie sala 106.
Celem spotkania będzie ustalenie, przy udziale mieszkańców naszej Gminy, priorytetowych działań, które powinny zostać wpisane w Lokalną Strategię Rozwoju mających wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców wsi oraz zdynamizować jej zrównoważony rozwój.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą również dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Duże znaczenie przy  tworzeniu strategii ma udział organizacji społecznych, związków wyznaniowych i sektora gospodarczego, do których przede wszystkim kierowane są środki  przewidziane programem LEADER.