Harmonogramy wywozu śmieci w Kobyłce

28 lutego  została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie Kobyłki. Po unieważnieniu ostatniego przetargu Urząd Miasta zabezpieczył ciągłość odbioru odpadów na dwa miesiące ? marzec i kwiecień 2020 r.

Dwumiesięczna umowa ? dlaczego?

W ostatnim przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Kobyłki wpłynęły dwie oferty:

  1. Konsorcjum firm: MPK PURE HOME Sp. z o. o.i RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
  2. P.P.U.H. ?IMPERF? s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec, Ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin

Obie musiały zostać odrzucone z powodów proceduralnych. Przetarg został więc unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ? nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości usługi odbioru odpadów od mieszkańców Miasta oraz brak możliwości zachowania ustawowego terminu przewidzianego dla przeprowadzenia procedury przetargu nieorganicznego na realizację usługi odbioru odpadów, Urząd Miasta podjął negocjacje z dotychczasowym Wykonawcą ? firmą IMPERF z Wołomina (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) w celu zapewnienia odbioru odpadów na czas 2 miesięcy (marzec-kwiecień). Jednocześnie jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego postępowania przetargowego, mającego na celu wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem z terenu Miasta Kobyłka do końca 2020 r.

Aktualna wynegocjowana cena za odbiór odpadów w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi 1 381 536, 00 zł brutto.

Z rzetelnej kalkulacji Urzędu Miasta wynika, że opłata za wywóz śmieci powinna wynosić 32 zł za osobę. Aby stawka była obowiązująca, musi ją wprowadzić przegłosowana uchwała.

Nowa stawka, jeśli wejdzie w życie, będzie obowiązywała od początku kwietnia. W takim przypadku będzie trzeba ją zapłacić pierwszy raz do połowy maja (za śmieci płacimy do 15 dnia następnego miesiąca).

Dlaczego powinna być większa opłata

Zdajemy sobie sprawę, że ta podwyżka zwiększy obciążenie domowych budżetów, ale Miasto nie może dłużej dokładać do śmieci. System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby się w pełni samofinansować.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6.11.2013 r. mówi, że:

?prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.

Stawki opłaty śmieciowej powinny być przy tym poprzedzone rzetelną i wnikliwą kalkulacją, by pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy.?

Miasto nie może dopłacać

Uchwała Rady Miasta z 2019 roku, decydująca o zwiększeniu opłat od mieszkańców, założyła niższą stawkę niż była konieczna do zbilansowania systemu opłat (żeby wpłaty od mieszkańców równoważyły płatności Miasta dla firmy obsługującej).  W 2019 roku Miasto dopłaciło więc w sumie do wywozu śmieci ponad 2,7 mln zł, a już w pierwszych trzech miesiącach 2020 ? prawie 1 mln zł. Nie ma możliwości dalszego dopłacania do śmieci, ponieważ są to środki, które powinny być przeznaczane na inwestycje miejskie. Budżet Miasta (z którego na spłatę dotychczasowych zobowiązań, zaciągniętych we wcześniejszych latach w 2020 roku będziemy przeznaczać ok. 4,3 mln na spłatę kapitału i ok. 1,3 mln na spłatę odsetek) nie uniesie dalszych obciążeń. Kolejną trudnością w zbilansowaniu budżetu są stale zwiększające się wydatki na oświatę. W 2020 roku Miasto dopłaci ok. 25 mln zł ? taka jest różnica między subwencją, jaką mamy otrzymać, a planowanymi wydatkami. Dla porównania ? w 2018 r. było to ok. 3 mln zł mniej (22 mln zł).

Jednocześnie Urząd Miasta próbuje oszczędzać tam, gdzie tylko ma możliwość. Dlatego rezygnujemy z pozimowego zamiatania ulic i częściowo z wiosennej nasady kwiatów, aby wygenerowane oszczędności przeznaczyć na oczekiwane inwestycje.

Co znajduje się w stawce

Przypomnijmy, co wchodzi w skład stawki (art. 6r. ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługę administracyjną tego systemu;

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dokładna kalkulacja kosztów znajduje się w prezentacji (załącznik).

Zniżka 1 zł za kompostowanie

Ustawa przewiduje ulgi za kompostowanie bioodpadów w domach jednorodzinnych. Miasto Kobyłka przewiduje zniżkę w wysokości 1 zł za osobę w przypadku zgłoszenia samodzielnego kompostowania bioodpadów. Jeśli gmina skontroluje właściciela, który złożył deklarację o kompostowniku, a takowego nie posiada, wówczas straci on zniżkę.

Dlaczego takie wysokie oferty w przetargach

Wzrost stawki opłat od Mieszkańców jest odzwierciedleniem i skutkiem wielu innych czynników, o których pisaliśmy już wielokrotnie. Wynika wprost z kalkulacji, której punktem wyjścia są otrzymywane oferty w przetargach. Drastycznie wzrastają ceny za przyjęcie jednej tony odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Dla porównania: cena 1 tony odpadów w RIPOK w 2017 roku wynosiła 290 zł/tonę, w 2018 roku 420 zł/tonę, natomiast obecnie 850 zł/tonę.

Ważna informacja dla Mieszkańców

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów nie będzie możliwości wyboru czy segregować i płacić mniej, czy nie segregować i płacić większą opłatę za wywóz i gospodarowanie odpadami.

Obowiązek selektywnej zbiórki obejmie wszystkich.

Ustawodawca obowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, gmina naliczy opłatę podwyższoną, co w przypadku Kobyłki będzie oznaczało czterokrotną  wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Harmonogram wywozu odpadów

Prezentacja ? jak została skalkulowana stawka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.