II tunel w Zielonce – nowe informacje

II tunel w Zielonce - nowe informacje

Jeszcze w tym roku ruszą prace w terenie przy budowie II tunelu. Zielonka zyska długo oczekiwane kolejne połączenie udrażniające ruch w mieście. Nowy tunel będzie szerszy niż ten w ul. Kolejowej, poza jezdnią  powstanie chodnik oraz wyodrębniona ścieżka rowerowa.

Inwestycja oprócz budowy tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ulice Inżynierską i Leśną, obejmuje również budowę wiaduktu (nad tunelem w ul. Kolejowej) łączącego ulice Słowackiego z Leśną i budowę drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, na odcinku ul. Leśnej od wiaduktu do tunelu.

Miasto nie jest inwestorem tej dużej inwestycji, jednak ze względu na strategiczny jej wymiar dla całej Zielonki, aktywnie współpracujemy z Inwestorem i wykonawcą. Zaangażowanie Miasta rozpoczęło się już na etapie wykonywania przez Inwestora inwentaryzacji budynków mieszkalnych. Miejskim urzędnikom udało się dotrzeć do mieszkańców, którzy nie wyrazili zgody na wizytę w swoich domach pracowników wykonujących dokumentację inwentaryzacyjną.

Wykonanie inwentaryzacji wszystkich domów naszych mieszkańców było dla nas, jako władz miasta, niezwykle ważne. Dzięki naszym staraniom udało się przekonać mieszkańców, iż przeprowadzenie takiej inwentaryzacji przed rozpoczęciem prac budowalnych jest podstawą do uzyskania odszkodowania po zakończeniu inwestycji. Aspekt ten był dla nas niezwykle ważny, gdyż tylko na podstawie wykonanej inwentaryzacji nasi mieszkańcy będą mogli wysuwać roszczenia do inwestora o odszkodowania za uszczerbki w ich mieniu, spowodowane pracami przy budowie drugiego tunelu ? podsumowuje Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski.

Ze względu na strategiczny aspekt tej inwestycji i dążenie do zabezpieczenia interesów mieszkańców, jak i całego miasta oraz chęć niwelowania ewentualnych nieuniknionych utrudnień w czasie prowadzonych prac budowlanych, Burmistrz Miasta Zielonka już 1 września 2021 r. powołał zarządzeniem specjalny zespół roboczy ds. współpracy z PKP PLK przy budowie II tunelu w ciągu ulic Inżynierskiej, Leśnej w Zielonce. Skład tego zespołu tworzą radni Zielonki, pracownicy Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta, a jego pracami kieruje Zastępca Burmistrza Miasta Robert Pomorski.

W skład Zespołu ds. współpracy z PKP PLK przy budowie II tunelu w ciągu ulic Inżynierskiej, Leśnej w Zielonce wchodzą:
– Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka Robert Pomorski ? Przewodniczący Zespołu
– Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka Gabriela Wiśniewska
– Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki
– radna Renata Ochocińska
– radny Tomasz Wołujewicz
– radny Sławomir Moczarski
– radny Tomasz Pieloszczyk
– radny Sebastian Słowik
– Zastępca Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu Adam Stachoń
– Zastępca Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu Łukasz Włodarczyk

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 29 września.

Monitorujemy przebieg prac, jesteśmy w bieżącym, stałym kontakcie z przedstawicielami Inwestora. Za nami pierwsze robocze spotkanie w którym uczestniczył Dyrektor kontraktu z ramienia Generalnego Wykonawcy budowy drugiego tunelu w Zielonce. Omówiliśmy wiele ważnych dla Zielonki kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta w trakcie robót ? informuje Zastępca Burmistrza Robert Pomorski.

W czasie spotkania zostały podsumowane dotychczas wykonane prace, m.in. inwentaryzacja dróg gminnych, w szczególności ulic, przez które odbywał się będzie ruch pojazdów budowy, czyli ulice: Kolejową, Sienkiewicza, Łukasińskiego, Słowackiego, Kopernika, Staszica, Piastowską. Inwestor wykonał inwentaryzację dróg zgodnie z zaleceniami Miasta. Stan przedinwestycyjny każdej drogi został szczegółowo opisany oraz udokumentowany w materiale zdjęciowym. Wykonana inwentaryzacja była podstawą do zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem a Inwestorem w zakresie wykorzystania dróg gminnych.

W porozumieniu Miasto określiło warunki, na jakich wykonawca może korzystać z konkretnych dróg gminnych, by nie powodować szkód w infrastrukturze oraz w maksymalnym stopniu ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.

Każda inwestycja związana jest z czasowymi uciążliwościami, a w przypadku tak dużej budowy ? utrudnienia są nieuniknione. Aktywna współpraca z wykonawcą drugiego tunelu, ma przede wszystkim na celu zniwelowanie do absolutnego minimum uciążliwości i niedogodności mogących czasowo wystąpić. Budowa realizowana jest w trudnych warunkach i przede wszystkim w samym centrum miasta, tuż obok zabudowań mieszkalnych, szkoły średniej, kościoła i głównych ciągów komunikacyjnych. Współpracując z wykonawcą mamy wpływ na przebieg tych prac budowlanych oraz możliwość w odpowiedni sposób je kształtować. Istotnym dla nas aspektem jest odpowiednio wczesne informowanie mieszkańców o czasowych występujących uciążliwościach ? komentuje Zastępca Burmistrza Miasta Robert Pomorski.

W czasie spotkania członkowie Zespołu kładli duży nacisk na dostosowanie harmonogramu prac budowlanych do natężenia ruchu, w szczególności w tunelu w ul. Kolejowej. Radni oraz Zastępca Burmistrza podkreślali, by w przypadku konieczności wyłączenia jednego pasa jezdni w tunelu, nawet na krótki okres czasu, ograniczenia nie były wprowadzane w godzinach szczytu, a optymalnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie prac wymagających wyłączeń  w weekendy, tak by nie powodować zatorów w jednej z głównych ulic miasta.

Zgodnie z zapewnieniami Dyrektora kontraktu, utrudnienia w ruchu drogowym, nawet te w tunelu w ul. Kolejowej, będą nieczęste i krótkotrwałe – maksymalnie kilkugodzinne. O wszystkich planowanych do realizacji pracach, mogących powodować np. utrudnienia w ruchu drogowym, Miasto będzie informowane z dużym wyprzedzeniem, by móc skutecznie przekazać te informacje mieszkańcom.

Ze względu na zaplanowany harmonogram prac w terenie, konieczne będą czasowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Przez okres prowadzenia robót, ze względu na wymogi techniczne, przejazdy pociągów będą odbywały się po jednym torze naprzemiennie, a prędkość ich jazdy na odcinku budowy zostanie zredukowana do 30 km/h.

Podczas spotkania zostały przedstawione Zespołowi szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zaplanowanych prac budowalnych. Wykonawca zgodnie z założeniami ma 15 miesięcy od momentu wejścia na plac budowy ? zatem zakończenie wszystkich prac planowane jest na dzień 8 maja 2022 r.  W toku prowadzenia prac budowalnych, ze względy na złożoność prac i trudne warunki przestrzenne, może jednak okazać się, że termin ich zakończenia zostanie przesunięty w czasie.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono też kwestie techniczne. Oba obiekty inżynieryjne (wiadukt nad tunelem w ul. Kolejowej oraz tunel łączący ul. Inżynierską z ul. Leśną) będą wykonane w żelbetonie i konstrukcji stalowej. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez inwestora infrastruktury towarzyszącej. Na odcinku ul. Leśnej od tunelu do ul. Słowackiego zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6 m, ścieżka rowerowa o szerokości 2,7 m, a po drugiej stronie jezdni chodnik o szerokości 2 m. Istniejąca kładka nad tunelem w ul. Kolejowej nie będzie przebudowywana, w jej bezpośrednim sąsiedztwie zostanie wybudowana przeprawa drogowa – wiadukt dla samochodów łączący ulice Leśną ze. Słowackiego.

Aktualnie wykonawca jest na etapie przygotowawczym przed rozpoczęciem prac budowalnych ? rozwiązywane są ostatnie kwestie własnościowe w zakresie trzech działek prywatnych, objętych częściowo inwestycją. Problemy te do momentu ich rozwiązania, wstrzymują rozpoczęcie widocznych prac budowlanych. Trwają rozmowy wykonawcy z właścicielami i czynności formalno-prawne mające na celu pozyskanie wszelkich zgód na zajęcie terenu niezbędnego w celach przeprowadzenia inwestycji. W tym zakresie, Miasto również włączyło się w negocjacje z mieszkańcami, by wykonawca mógł jak najszybciej zamknąć etap przygotowawczy i rozpocząć prace.

Drugi tunel w Zielonce to niewątpliwie znaczące udogodnienie dla ruchu drogowego w mieście. Po zakończeniu prac budowlanych Zielonka zyska nową bezkolizyjną przeprawę, co udrożni ruch. Należy podkreślić, iż dzięki staraniom Burmistrza Miasta Zielonka Kamila Michała Iwandowskiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka Gabrieli Wiśniewskiej i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zielonka Andrzeja Marka Grodzkiego, już na samym początku kadencji udało się wywalczyć zapewnienie, iż drugi tunel będzie miał wysokość 3,5 m. Początkowo zakładano wykonanie znacznie wyższego tunelu, co umożliwiałoby ruch tranzytowy, zarówno przez tunel, jak i inne drogi gminne. Do takiego rozwiązania przychylał się powiatowy nadzór ruchu drogowego wskazując na konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności w ruchu drogowym każdemu użytkownikowi dróg. Na takie rozwiązanie nie było zgody władz samorządowych Miasta Zielonka. Interwencje Burmistrza i radnych spowodowały zmianę projektu budowy tunelu i w rezultacie tunel będzie mieć wysokość 3,5 m. Ma to ogromne znaczenie dla ruchu drogowego w Zielonce –  drugi tunel nie będzie wykorzystywany na potrzeby tranzytu, m.in. przez pojazdy ciężarowe i tiry, co przyczyi się do wyłączenie takiego ruchu w innych drogach gminnych. Drugi tunel będzie przeprawą pod torami kolejowymi wyłącznie dla ruchu lokalnego.

Budowa drugiego tunelu w Zielonce jest dużym przedsięwzięciem, które budzi zainteresowanie mieszkańców. Z tego też względu uruchomiono specjalną zakładkę na stronie: https://www.zielonka.pl/aktualnosci-53-ii_tunel.html

 

Więcej informacji z Zielonki

Biegi przełajowe w Parku Dębinki

Biegi przełajowe w Parku Dębinki

W zeszłym tygodniu, w Miejskim Parku Dębinki w Zielonce, odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w indywidualnych oraz sztafetowych biegach przełajowych. [...]
0 komentarzy
Zielonka - spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim

Zielonka – spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim

Kolejowa 11 na dobre rozpoczęła swoją działalność. Odświeżone wnętrza sprzyjają spotkaniom w kameralnym gronie. Nowa przestrzeń kulturalna zaskakuje ciekawymi wydarzeniami i nietuzinkowymi gośćmi. [...]
0 komentarzy
Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii L43 i L46

Zielonka -zmiana rozkładów jazdy autobusów linii L43 i L46

Zakończenie modernizacji ulic Lipowej i Wolności pozwala na przywrócenie stałej trasy miejskich linii autobusowych „L”. Od niedzieli, 2 października przystanek zlokalizowany w osiedlu [...]
0 komentarzy
Zielonka - pierwsza warstwa asfaltu na ulicy Pustelnickiej

Zielonka – pierwsza warstwa asfaltu na ulicy Pustelnickiej

Rozpoczął się końcowy etap modernizacji ulicy Pustelnickiej. Wykonawca układa pierwszą warstwę asfaltu. Wzdłuż ulicy już zamontowane zostały słupy i oprawy oświetleniowe. Do sfinalizowania [...]
0 komentarzy
Zielonka - zamień elektroodpady na jesienne wrzosy

Zielonka – zamień elektroodpady na jesienne wrzosy

W najbliższą sobotę, czekamy na mieszkańców Zielonki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Krzywej 18, w godzinach 8:00 – 16:00. Jak [...]
0 komentarzy

Nowy Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Podczas  XLVIII Sesji Rady Miasta Zielonka nastąpiły zmiany na  stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zielonka. Radna Gabriela Wiśniewska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady [...]
0 komentarzy
Zielonka - propozycja z humorem na piątkowy wieczór

Zielonka – propozycja z humorem na piątkowy wieczór

Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza  na pierwszy w Zielonce stand-up.  W  najbliższy piątek, 30 września w  sali widowiskowej OKiS odbędzie się  spotkanie z [...]
0 komentarzy
UKS Bankówka brązowym medalistą w Pucharze Polski

UKS Bankówka brązowym medalistą w Pucharze Polski

UKS Bankówka  zakończyła udział w Pucharze Polski na trzecim miejscu, zdobywając tym samym brązowy medal. Rozgrywki pucharowe rozłożone były na dwie fazy: grupową [...]
0 komentarzy
Marki - będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

Marki – będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

O konieczności właściwego zabezpieczenia skrzyżowania ulic Głównej, Dworkowej i ks. Połaskiego (droga wojewódzka 631) marecki samorząd apelował do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...]
0 komentarzy
Zielonka - modernizacja Pustelnickiej na finiszu

Zielonka – modernizacja Pustelnickiej na finiszu

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Pustelnickiej. Modernizacja tej drogi, realizowana na odcinku od trasy S8 do granicy z Markami, wkracza w końcowy etap. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.