Informacja Burmistrza m. Zielonka dot. Centrum Serwisowego Pocisków

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące budowy trzech magazynów materiałów wybuchowych w Centrum Serwisowym Pocisków na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych. Wzbudziły one duży niepokój wśród mieszkańców Zielonki. Celem wyjaśnienia sprawy i uzyskania szczegółów o realizowanej inwestycji, skontaktowałem się z Zarządem WZE, od którego otrzymałem następujące informacje – pisz Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki

Powstające w Wojskowych Zakładach Elektronicznych Centrum Serwisowe Pocisków NSM (wielozadaniowe pociski przeciwokrętowe) będzie zajmowało się recertyfikacją pocisków, stanowiących wyposażenie wyłącznie Sił Zbrojnych RP.

Proces recertyfikacji rakiet zakłada, iż na terenie Centrum będzie znajdować się w jednym czasie kilkanaście rakiet. W kompleksie wykonywana będzie wyłącznie kontrola w zakresie ektroniki zainstalowanej w rakiecie, zaś elementy zawierające materiały bojowe (wybuchowe) będą wysłane do zakładów w Norwegii, celem ich recertyfikacji.

Pociski rakietowe NSM to najnowocześniejsze precyzyjne poddźwiękowe pociski manewrujące piątej generacji, których producentem jest norweskie przedsiębiorstwo Kongsberg Defence&Aerospace AS. Konstrukcja pocisku składa się głównie z elementów elektronicznych pozwalających precyzyjnie namierzyć cel i go zneutralizować, z jednoczesnym ograniczeniem ilości materiałów bojowych.

Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę, wydanego 26 lutego 2019 roku wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zezwoleniami przez Starostę Wołomińskiego. Stronami w powyższym postępowaniu były podmioty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, tj. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne ?Lasy Państwowe? Nadleśnictwo Drewnica. Nieruchomość, na której zlokalizowana jest inwestycja, graniczy z działką nr 131 pozostającą w użytkowaniu wieczystym WZE S.A. oraz z działką nr 139 będącą własnością Skarbu Państwa. Informacje o realizowanym przedsięwzięciu były przekazywane wszystkim stronom postępowania i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wołominie. Podano je również do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielonka. W całym toku postępowania nikt nie zgłosił żadnych wniosków i zastrzeżeń dotyczących realizacji planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na klasyfikację i ilość przechowywanych materiałów, wzajemne usytuowanie oraz zabezpieczenie terenu w postaci obwałowań, nie stanowi zagrożenia dla otaczających działek, a przede wszystkim dla mieszkańców. Wraz z rozpoczęciem prac projektowych zostały opracowane: wstępna analiza i ekspertyza koncepcji – dokumenty potwierdzające, iż inwestycja jest zlokalizowana z zachowaniem odpowiedniej odległości od obszaru zamieszkałego. Wspomnianą analizę opracowali eksperci Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w grudniu 2013 roku. Natomiast w styczniu br. ta sama instytucja wojskowa wydała opinię do koncesji. Brak zagrożenia dla otoczenia Centrum Serwisowego Pocisków NSM potwierdzają również dwa kolejne dokumenty – ekspertyza i koncepcja, opracowane w czerwcu 2018 roku przez niezależnego specjalistę bezpieczeństwa pożarowego.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne zapewniają, że Centrum spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa dla inwestycji realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Ponadto przedsięwzięcie spełnia restrykcyjne normy norweskie oraz amerykańskie (Departamentu Obrony USA DoD 4145.26-M).

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na niepokój, który wywołuje w mieszkańcach realizacja wyżej opisanej inwestycji, w najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie dla zainteresowanych  tematem mieszkańców. Wezmą w nim udział eksperci, przedstawiciele Zarządu WZE, Wojska Polskiego i naukowcy, którzy pracowali w Centrum Serwisowym Pocisków. Obecnie ustalamy termin, o którym poinformujemy Państwa za pośrednictwem mediów społecznościowych i miejskiej strony

Kamil Michał Iwandowski
Burmistrz Miasta Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.