Informacja dla przedsiębiorców z gminy Klembów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 rok

Urząd Gminy Klembów przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2018 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019r.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Klembów lub na rachunek:

Bank PEKAO S.A.
69 1240 6074 1111 0000 4997 0007

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po 31 stycznia 2019 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

WAŻNE!!!

W przypadku niezłożeni oświadczenia do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dokonać tego obowiązku z terminie 30kolejnych dni w raz jednoczesnym dokonaniem opłaty. Jej w wysokości 30% rocznej ,, podstawowej ’’opłaty za korzystanie z zezwolenia. W przypadku posiadania zezwolenia na sprzedaż czułego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356) zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania we właściwym czasie opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od daty wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Załączniki

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.