Klembów – informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – miejscowość Sitki

Klembów - informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - miejscowość Sitki

Informacja na temat postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim.”

  1. W dniu 9 stycznia 2024 roku do Wójta Gminy Klembów, wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014)  w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim ”. Wniosek złożyłafirma IINTER- ECO Dominik Witkowski, Tomasz Kruk s.c. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

  2. W dniu 2 lutego 2024 r. Wójt Gminy Klembów zawiadomieniem znak GOŚ. 6220.1.2.2024 wszczął wyżej wymienione postępowanie.

  3. Również w dniu 2 lutego 2024 r. przekazano wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Dębem oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

  4. Otrzymane informacje zwrotne od powyższych instytucji będą kluczowe dla dalszego toku postępowania.

  5. Po otrzymaniu uzgodnień z przedmiotowych instytucji (pozytywnych bądź negatywnych) kolejnym etapem procedury administracyjnej będą konsultacje społeczne o czym zostaną powiadomieni mieszkańcy. Wówczas każdy mieszkaniec w sposób formalny będzie mógł złożyć swoją uwagę. W tym celu w poszczególnych miejscowościach zostaną zorganizowane zebrania sołeckie.

Bez względu na to czego dotyczy wniosek, który wpłynie do Organu o ile spełnia wymogi formalne, ma obowiązek przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Jak podano wyżej w dniu  9 stycznia 2024 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (surowców wtórnych) na działkach o nr ewid. 587 i 588 w obrębie Sitki (143407_2.0014) w miejscowości Sitki w gminie Klembów w powiecie wołomińskim.” To spowodowało konieczność rozpoczęcia procedury administracyjnej.

Z załączonego do wniosku Raportu czytamy czego będzie dotyczyć przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbudowaniu instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) poprzez ich regranulację wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w powiązaniu z działalnością dodatkową związaną ze zbieraniem odpadów. Proces zbierania odpadów polegał będzie na odbiorze odpadów od firm – przedsiębiorstw (wytwórców odpadów), które obsługujemy w ramach umów w zakresie zagospodarowania odpadów, oraz innych posiadaczy odpadów, ich krótkotrwałym magazynowaniu do zebrania partii transportowej oraz ostatecznym przekazaniu uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach poprzez zbieranie odpadów – rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanienieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

 

Na pełen zakres realizacji przedsięwzięcia składają się następujące elementy:

budowa zaplecza socjalno-biurowego (budynek biurowy);

budowa 2 hal o powierzchni 800 m2 każda;

budowa 3 hal o powierzchni 300 m2 każda;

budowa boksów magazynowych z bloków betonowych z zadaszeniem i bez zadaszenia o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 240;

budowa wodociągu zakładowego z przyłączem do własnej studni (ujęcie wód podziemnych o wydajności do 10 m3/godz.);

posadowienie wagi najazdowej samochodowej;

częściowe utwardzenie ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych, placów manewrowych, składowych;

budowa ogrodzenia wraz z bramą uniemożliwiające dostęp osobom trzecim na teren przedsięwzięcia;

budowa kanalizacji sanitarnej (szambo 10 m3);

budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i szczelnym zbiornikiem odparowalnym na wody opadowo-roztopowe;

budowa instalacji ppoż. (hydranty);

budowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej;

posadowienie pras kanałowych do belowania surowców wtórnych;

wyposażenie Zakładu w instalacje do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych i niszczenia dokumentów oraz odpadów;

wyposażenie Zakładu w pojemniki i kontenery do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów’;

wyposażenie Zakładu w system monitoringu wizyjnego zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów

 

Skalę planowanego przedsięwzięcia mogą określić następujące parametry:

zatrudnienie: 20 osób; biuro: 6 osoby; produkcja: 14 osób;

zużycie energii elektrycznej: 30000 MWh/rok.

ilość odpadów przetwarzanych w instalacji do produkcji regranulatu: 200-1500 kg/h w 1 etapie przedsięwzięcia oraz 200-5000 kg/h w 2 etapie przedsięwzięcia;

ilość wytwarzanego regranulatu: 200-5000 kg/h;

ilość przetwarzanych odpadów w instalacji do niszczenia produktów i dokumentów: 200-1000 kg/h.

Teren, w obrębie którego ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, jest terenem nieuzbrojonym, niezagospodarowanym, w żaden sposób nieużytkowanym. Jest to teren nieprzedstawiający znaczących walorów przyrodniczych.

 

Zamieszczone, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego na BIP obwieszczenie, poruszyło okolicznych mieszkańców zaniepokojonych rodzajem mającej powstać działalności i swój stanowczy sprzeciw wyrazili w licznych wnioskach i petycji złożonej do Urzędu Gminy w Klembowie.

Miejscowi radni Michał Michniewicz i Adam Ćwiliński złożyli wniosek o podjęcie przez Radę Gminy Klembów uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Krusze, Sitki, Michałów.

Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została opublikowana na BIP i można się z nią zapoznać.

Link do dokumentacji na stronie BIP

Podsumowując całokształt sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne informujemy, że Gmina posiada wiele narzędzi i rozwiązań, które w miarę rozwoju sytuacji zostaną wykorzystane, aby nie dopuścić do budowy punktu zbierania i przetwarzania odpadów  na terenie działek o nr ew. 587 i 588 w obrębie Sitki w gminie Klembów

 

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Kto marzy o przetwórni odpadów obok swojego domu?

Wyniki wyborów w Klembowie

Mieszkańcy Klembowa niemal jednogłośnie wybrali na wójta Rafała Mathiaka, mieszkańca Starego Kraszewa, który już dał się im poznać na tym stanowisku w pierwszej [...]
0 komentarzy
Klembów - Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Klembów – Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Za nami XVII edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, podczas którego kapituła konkursu nagrodziła najlepsze i najsmaczniejsze produkty z Mazowsza.  W konkursie [...]
0 komentarzy

W Powiecie musimy znaczyć więcej!

Adrian Mlonek: energetyczny kandydat, energetyczna kampania. Adrian Mlonek chce być przedstawicielem młodego i średniego pokolenia w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Mówi, że szanuje starszych [...]
0 komentarzy
Klembów - wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Klembów – wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Faustyna Andrzejewska to utalentowana nastolatka o imponującym dorobku sportowym w dziedzinie kick-boxingu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Klembowie, kontynuuje swoją edukację w Liceum [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - ogłoszenie o sterylizacji i kastracji psów właścicielskich w 2024 roku

Darmowe zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Klembów

UG Klembów kontynuuje  akcję darmowych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Akcja, która ma na celu kontrolę populacji zwierząt oraz zapewnienie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.