Pracuj w Straży Miejskiej Miasta Ząbki

Pracuj w Straży Miejskiej Miasta Ząbki

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy (oferta ważna do dnia 23.02.2024 r). Stanowisko: Aplikant (w charakterze strażnik miejski). 

Dane dotyczące zatrudnienia :
Wymiar etatu : cały etat
Liczba wolnych etatów : 1
Rodzaj umowy : umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy)
Warunki pracy : praca wg grafiku, praca zmianowa w tym :
1) praca w terenie : patrole zmotoryzowane, patrole piesze, patrole rowerowe;
2) praca przy komputerze : prace biurowe na terenie budynku.
Informacje dodatkowe : w ramach zatrudniania obywa się szkolenie podstawowe zakończone
egzaminem (szkolenie stacjonarne 4/5 tygodni).
Wymagania niezbędne:
· posiadanie obywatelstwa polskiego;
· ukończone 21 lat;
· korzystanie z pełni praw publicznych;
· wykształcenie co najmniej średnie;
· nienaganna opinia;
· sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
· strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
· uregulowany stosunek do służby wojskowej;
· wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji;
· prawo jazdy kategorii B.
Wymagania dodatkowe (pożądane):
· ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, znajomość topografii miasta
Ząbki;
· ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające
ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników
gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia];
· upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
· obsługa komputera (pakiet Microsoft Office);
· rzetelność, dokładność, odpowiedzialność oraz komunikatywność;
· umiejętność pracy w zespole;
· odporność na stres
· aktywność sportowa;
· bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
· uprawnienia ratownika medycznego lub ukończony kur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Zakres obowiązków :
Do obowiązków służbowych ww. należeć będzie ochrona spokoju i porządku publicznego
na terenie miasta Ząbki poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz aktach prawa miejscowego, a w szczególności :
· ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
· czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
· współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych
zagrożeń;
· zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości
świadków zdarzenia;
· patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych;
· ujawnianie sprawców wykroczeń w ramach posiadanych kompetencji;
· podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia, a także
w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
· egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami

Nabór!!!

 

Więcej informacji z Ząbek

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy
Ząbki - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Do dnia 12 kwietnia 2024 r. trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowe [...]
0 komentarzy
Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

15 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 9.00 -13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. Dyżur będzie pełniło dwóch [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.