Klembów – kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Klembów - kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Obecnie przeprowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole są wynikiem zmianą w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku – Prawo wodne. Nowe przepisy weszły w życie 9 sierpnia 2022 roku.

Kontrole te polegają na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy w celu przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą zajmującym się obsługą zbiornika bezodpływowego. Dodatkowo, właściciele muszą okazać dowody potwierdzające, że opłaty za te usługi zostały uregulowane, co może być potwierdzone na podstawie rachunków i faktur VAT. Warto zaznaczyć, że te dokumenty muszą świadczyć o regularności wywozu ścieków.

W przypadku posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków istnieje obowiązek pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji takiej oczyszczalni. Te czynności również muszą zostać odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłat za tę usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni są o niezwłoczne podjęcie tych kroków.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że usługi wywozu ścieków mogą być świadczone wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Klembów.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia dotyczącego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, proszeni są do niezwłocznego dokonania takiego zgłoszenia.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Dotacje celowe dla Spółek Wodnych z terenu Gminy Klembów

Dotacje celowe dla Spółek Wodnych z terenu Gminy Klembów

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Klembów Wójt Gminy Klembów zawiadamia, że spółki [...]
0 komentarzy
Projekt Żłobka w Klembowie

Projekt Żłobka w Klembowie

Autorem projektu żłobka w Klembowie, który będzie mieścił się na Błoniach Klembowskich  jest firma FOROOM Sp. z o.o. z Warszawy.  W III kwartale [...]
0 komentarzy

Zderzenie motocyklisty i osobówki

Do zderzenia osobówki z motocyklem doszło 5 czerwca w Klembowie ok 16.30. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Na miejsce przyjechały 2 zastępy [...]
0 komentarzy
Przetarg na "Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie".

Przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

UG Klembów ogłosił przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”. Wszystkie dokumenty dostępne są na: https://bip.klembow.pl/strona-3985-budowa_straznicy_z_zapleczem_socjalnym.html [...]
0 komentarzy
II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

Zmiana Studium objęła miejscowości Krusze, Sitki i Michałów. Faktyczne zmiany w stosunku do istniejącego stanu planistycznego dotyczą powierzchni ok. 540,88 ha. Stanowi to [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.