Kobyłka: Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli

Kobyłka: Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka zostały określone w Zarządzeniu nr 21/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Etapy rekrutacji na rok 2023/2024:

I etap – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –w terminie od 22 do 28 lutego 2023 r. w godzinach pracy przedszkola.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

II etap:

  • od 1 marca do 10 marca 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • od 13 marca do 24 marca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 30 marca 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 3 kwietnia do 12 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola.

UWAGA! Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony także z wykorzystaniem systemu informatycznego.

UWAGA! Jeżeli rodzic kandydata nie będzie miał możliwości skorzystania z systemu informatycznego, składa wniosek w formie papierowej do wybranego przedszkola (max. łącznie do 3 przedszkoli publicznych, określając kolejność wyboru – art. 156 ustawy.)

Uchwała nr XLI/370/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka


 

 Zgłaszanie uczniów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Kobyłka

Zgodnie z art. 131 ust. 5 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Informacje zawarte w zgłoszeniu (art. 151 ust. 1 ustawy):

1) imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Kobyłka:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10

2) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

Uchwała nr LI/444/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 r.


 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej może być prowadzone pod warunkiem, że dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami – art. 133 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych zostały określone w Zarządzeniu nr 26/2023 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 26 /2023 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata złożony do wybranej szkoły podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka w drodze uchwały.

Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Publiczne szkoły podstawowe w Mieście Kobyłka:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10

2) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji na wolne miejsca oraz rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i sportowych udzielane są przez pracowników ww. szkół.

 

Więcej informacji z Kobyłki

EKobyłka - aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

EKobyłka – aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne. Dzięki aplikacji wiele dostępnych usług, jak np. epodatki, budżet obywatelski, które znajdują się na różnych stronach internetowych będzie [...]
0 komentarzy

Kobyłka – wyniki oceny projektów w III edycji Budżetu Obywatelskiego

W Systemie Budżetu Obywatelskiego zostały opublikowane oceny projektów, przeprowadzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego LINK DO SYSTEMU Od niedopuszczenia projektu do głosowania, zgodnie [...]
0 komentarzy
Kobyłka - wręczenie nagród i stypendiów sportowych za 2023 rok

Kobyłka – wręczenie nagród i stypendiów sportowych za 2023 rok

44 osoby, trenerzy i sportowcy zostały dzisiaj uhonorowane w Urzędzie Miasta Kobyłka. Zastępca Burmistrza Małgorzata Murawska wręczyła nagrody za osiągnięcia sportowe – było [...]
0 komentarzy
Punkt Informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga w Urzędzie Miasta Kobyłka

Punkt Informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga w Urzędzie Miasta Kobyłka

15 kwietnia 2024 r. w godz. 13-16 na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Kobyłka czynny będzie Punkt Informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga. Przedstawiciele [...]
0 komentarzy
Wołomin - nowy obwód głosowania nr 32 i zmiana siedzib komisji nr 22 i nr 27

Kobyłka – informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Frekwencja w Kobyłce na godz. 12:00 wyniosła 15,18%, a na godz. 17 – 41,43%. Do godz. 12:00 głos oddało 2 923 osób. Do godz. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.