Kobyłka – terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

Kobyłka - terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka zostały określone w Zarządzeniu nr 12/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2024 r.

Etapy rekrutacji na rok 2024/2025:

I etap – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –w terminie od 26 lutego do 1 marca 2024 r. w godzinach pracy przedszkola.

(Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.)

II etap:

 • od 12 marca do 20 marca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, (max. łącznie do 3 przedszkoli publicznych, określając kolejność wyboru – art. 156 ustawy);
 • od 21 marca do 29 marca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2024 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga! Zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola.

UWAGA! Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2024/2025, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

UWAGA! Jeżeli rodzic kandydata nie będzie miał możliwości skorzystania z systemu informatycznego wypełnienie wniosku będzie możliwe w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka (pokój nr 11).

Przydatne dokumenty:

UCHWAŁA NR XLI/370/17 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 12/2024 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka

Zgłaszanie uczniów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Kobyłka

Zgodnie z art. 131 ust. 5 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Informacje zawarte w zgłoszeniu (art. 151 ust. 1 ustawy):

1) imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Kobyłka:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

UCHWAŁA NR LI/444/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej może być prowadzone pod warunkiem, że dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami – art. 133 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych zostały określone w Zarządzeniu nr 11/2024 Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata złożony do wybranej szkoły podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka w drodze uchwały.

UCHWAŁA NR XXXII/292/17 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Publiczne szkoły podstawowe w Mieście Kobyłka:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji na wolne miejsca oraz rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i sportowych udzielane są przez pracowników ww. Szkół.

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Kobyłka – informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Frekwencja w Kobyłce na godz. 12:00 wyniosła 15,18%, a na godz. 17 – 41,43%. Do godz. 12:00 głos oddało 2 923 osób. Do godz. [...]
0 komentarzy

Rodzinny Eco Targ już za kilka dni – skąd pomysł na organizację i co przygotowano?

Eco Targ odbędzie się już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia w Kobyłce na ulicy Załuskiego 35. Co przygotowano dla odwiedzających i jakie czekają [...]
0 komentarzy

W Kobyłce będzie druga tura

Mieszkańców Kobyłki czeka druga tura wyborów. 21 kwietnia uprawnieni do głosowania zdecydują, czy służbę burmistrza miasta obejmie Edyta Zbieć, dotychczasowa burmistrz, czy Konrad [...]
0 komentarzy
E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

Dziś dwie dobre informacje dla Mieszkańców, którzy korzystają z różnych aplikacji, internetu i mają Kartę Mieszkańca. Chcieliby Państwo zobaczyć, czy wszystkie płatności – [...]
0 komentarzy
Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

W ostatnich dniach hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Kobyłce była areną rozgrywek powiatowych i międzypowiatowych w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.