Kolejne ważne inwestycje w Kobyłce

O najbliższych planach związanych z budową ulic, budową hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3, postępie prac w ramach zawiązania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jak też o możliwościach utworzenia w Kobyłce centrum miasta z prawdziwego zdarzenia, Perle Baroku i strefie kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, opowiada Robert Roguski, burmistrz Kobyłki.

? Jakie działania inwestycyjne przewiduje Pan jeszcze podjąć do końca kadencji?

? Obecny rok będzie wyjątkowy pod względem inwestycji. Priorytetem obecnej kadencji, są z pewnością drogi i chodniki ? w tym roku również zajmują one ważne miejsce w budżecie. Po wykonaniu wodociągów i kanalizacji to bardzo istotny punkt w inwestycjach. Udało się już dużo zrealizować, ale potrzeby ciągle są widoczne dlatego kontynuujemy prace nad poprawą stanu dróg. Rozpoczynamy od przebudowy ulicy Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Wołomińskiej. Przebudowa zakłada nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej betonowej, wjazdy. Na odcinku Orszagha-Wołomińska dodatkowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowo-drenażowa oraz wykonana przebudowa rowu przydrożnego. Zaplanowaliśmy na ten cel ponad 2 700 000 zł. Planujemy przeprowadzić inwestycję od czerwca do września.

Przygotowujemy się do wykonania nakładek asfaltowych w ulicach: Ogrodowej, Chałubińskiego, czy Ceramicznej, a także budowy chodników w ulicach: Nadmeńskiej, Jezuickiej, Dąbrowskiego. Kontynuujemy inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej, budową kanalizacji deszczowej, czy też wykonaniem oświetlenia ulic.

? Nie mniej ważne od inwestycji drogowych są inwestycje kubaturowe. Czy jest szansa, że takie „ruszą” jeszcze w tej kadencji?

? Flagowym przedsięwzięciem na ten i kolejny rok jest budowa hali widowiskowo-sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych nr 3. W chwili obecnej został już ogłoszony przetarg na budowę hali i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Projekt zakłada budowę hali przyszkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz widownią a także budowę dodatkowych sal dydaktycznych. Zabezpieczyliśmy w budżecie na cel cel tej inwestycji osiem mln złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2016 roku.

Poważnym strategicznie tematem jest wyłonienie, w toku negocjacji, partnera do Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Należy tu nadmienić, iż Kobyłka jest pierwszą gminą w powiecie wołomińskim i jedną z nielicznych w z terenu Mazowsza, które podjęły się realizacji takiego przedsięwzięcia. W ramach PPP planujemy wybudować kompleks trzech budynków mieszkaniowo ? usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów. Chcemy wykorzystać część powierzchni na potrzeby prowadzenia biblioteki miejskiej, a także ewentualnie służby zdrowia i na inne usługi. Planujemy wyłonienie tego partnera do końca marca.

? Zagospodarowanie przestrzenne to dziś modny temat. Wiele miast posiada takie centrum, które można określić ?sercem miasta? z zielenią, parkiem, czy skwerem. Czy są rozważane tego rodzaju rozwiązania w Kobyłce?

? Zagospodarowanie przestrzenne jest bardzo istotnym tematem. Pod koniec 2013 roku podejmowaliśmy uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pl. 15 sierpnia, czyli centrum miasta. Plany obejmują m.in. wspomniane partnerstwo i bibliotekę, a także filię ośrodka zdrowia oraz tereny rekreacyjne ? parki i skwery. Jest także pomysł aby na wzór Biskupina zrealizować projekt ?Gród Kobyłka?. Dla Kobyłki niesłychanie ważny jest rozwój sportu i kultury. Inwestujemy w infrastrukturę ale również w duże wydarzenia. Dlatego już dziś ? wraz z Anną Szarek ? Lisiewicz, dyrektor Festiwalu zapraszamy na Perłę Baroku w dniach 8-15 czerwca, a także do strefy kibica, którą planujemy z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej.