Konkurs: Moja trasa wycieczkowa po Zielonce

trasa_wycieczkowa

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki i Muzeum Zielonki zapraszają dzieci z klas 3. i 4. ze szkół w Zielonce, do udziału w konkursie „Moja trasa wycieczkowa po Zielonce”. Jednym z celów konkursu jest wydanie dziecięcego przewodnika w formie książki zawierającego wybrane  teksty nadesłane na konkurs, ilustracje i mapę Zielonki z naniesionymi trasami i interesującymi obiektami.

REGULAMIN KONKURSU „MOJA TRASA WYCIECZKOWA PO ZIELONCE”

1. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Zielonki i Muzeum Zielonki.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1.12.2018 r. i zakończy  w dniu 31.03.2019.
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2019.

2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie turystyki zarówno pieszej jak i rowerowej po terenach naszego miasta jak i przyległych; zwrócenie uwagi na ciekawe miejsca i obiekty, które często mijamy nie mając świadomości jakie ciekawostki i tajemnice one kryją. Zainteresowanie lokalną turystyką nie tylko mieszkańców Zielonki ale i przyjezdnych.
Kolejnym celem jest wydanie dziecięcego przewodnika w formie książki zawierającego wybrane  teksty nadesłane na konkurs, ilustracje i mapę Zielonki z naniesionymi trasami i interesującymi obiektami.

3. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest  do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych w Zielonce.
Nauczyciele powinni zapoznać uczniów z treścią regulaminu tego konkursu.

4. KONKURS

Przedmiotem konkursu jest program jednodniowej wycieczki pieszej lub rowerowej po terenach Zielonki jak i przyległych do naszego miasta (np. ‘wycieczka do Ossowa’).

– Program powinien zawierać  wytyczoną trasę, wymienione ciekawe obiekty z krótkimi opisami i podkreślenie walorów trasy. Dodatkowymi atutami będą  ilustracje, czy to w postaci własnoręcznie wykonanych zdjęć, czy rysunków. Cenne będą też uwagi na temat flory i fauny.

5. ZASADY KONKURSU I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

5.1. Prace składane  w konkursie mogą być autorstwa jednej osoby lub zespołu liczącego nie więcej niż trzy osoby.
5.2. Osoba lub zespół biorące udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę.
5.3.  Prace  muszą być wykonane w formie papierowej. Mile będą widziane tez dodatkowo wersje elektroniczne.
5.4. Objętość prac to maksymalnie cztery arkusze maszynopisu znormalizowanego, lub 5 stron papieru podaniowego zapisanego pismem odręcznym.
5.5.Prace w kopercie formatu A 4 maja być opatrzone godłem, zaś dane uczestnika konkursu umieszczone w oddzielnej, zaklejonej kopercie na zewnątrz tez opatrzonej godłem i załączonej do pracy konkursowej. Dane to:
Szkoła  i klasa
Imię i nazwisko
Adres domowy
Adres mailowy
Numer telefonu
Nauczeni doświadczeniami z  poprzednich konkursów przypominamy, że godło, to nic innego jak hasło typu „Smok”, „Panna Migotka” itp., czyli wyraz , a nie rysunek.
5.6. Organizator ma prawo nie dopuścić do konkursu pracę, która jest plagiatem, czyli przepisana słowo w słowo z jakiejś publikacji.
Prace prosimy składać u nauczycieli opiekującymi się konkursem, a te będą przekazane do Muzeum Zielonki przy ulicy Kolejowej 11. Prosimy kontaktować się z Pawłem Jasiewiczem, tel. 601 803 841, e-mail  paweljasiewicz@gmail.com

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2019 przez jury wyłonione przez organizatorów.
6.2. Nauczeni doświadczeniem nie precyzujemy ile będzie nagród i jaki stopień. Naturalnie bedą stopnie I, II i III oraz wyróżnienia. Ponadto  uczestnicy konkursu otrzymają odznaki „Honorowego Przewodnika Po Zielonce”.
6.3. Termin wręczenia nagród zostanie ustalony z Dyrekcjami szkól, ale  będzie to nie później niż w dniu zakończenia roku szkolnego.
6.4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Urzędu Miasta Zielonka.
6.5. Laureaci zostaną też powiadomieni indywidualnie.

7. PRAWA  AUTORSKIE

7.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację  całych prac  lub ich fragmentów oraz  załączonych ilustracji w formie książkowej przewodnika.
7.2. Podanie nieprawdziwych danych może być powodem niewydania nagrody.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku wszelkich pytań i niejasności prosimy kontaktować się z:
Paweł Jasiewicz
601 803 841
paweljasiewicz@gmail.com

Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy przekazać do końca stycznia.

Źródło: UM Zielonka

fot: Designed by Freepik

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.