Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

I. Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres jednostki:
Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie
ul. Mazowiecka 67
05-205 Dobczyn

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś”

III. Wymiar etatu:
Pełny etat

IV. Przewidywana data rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś”:
01.08.2021 r.

V. Rodzaj umowy:
Umowa o pracę – zgonie z ustawą o pracownikach samorządowych

VI. Informacja o warunkach pracy:
1. Praca administracyjno – biurowa:
2. Praca z dziećmi do lat 3 oraz nadzorowanie pracy pracowników.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1. Nie dotyczy

VIII. Kierownikiem Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie może być osoba, która spełnia wymagania niezbędne:
1. Posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;
2. W przypadku braku jednej z powyższej kwalifikacji, odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie lub średnie branżowe oraz:
– co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 z tym, że jeżeli taka osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy
bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
– przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt.1.
3. Nie figuruje w bazie danych rejestru Spraw Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
4. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
5. Jest obywatelem polskim;
6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:
8. Posiada znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadania na stanowisku Kierownika Klubu, a w szczególności z zakresu: ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

IX. Wymagania dodatkowe:
Posiadanie predyspozycji osobowych oraz umiejętności interpersonalnych;
a) Umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników;
b) Komunikatywność
Mile widziane udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku.

X. Zakres zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku:
1. Wykonywanie funkcji kierowniczej jednostki budżetowej i organizowanie bieżącej pracy Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś”;
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
3. Prawidłowe gospodarowanie i sprawowanie nadzoru nad majątkiem Klubu;
4. Organizowanie pracy Klubu i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji finansowych, organizacyjnych, kadrowych zgodnie z przepisami prawa;
5. Praca jako opiekun dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do Klubu.

XI. Wymagane dokumenty:
1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny uzasadniający przystąpienie do konkursu;
2. Własnoręcznie podpisany życiorys (CV) zawierający m. in. szczegółowy przebieg kariery zawodowej;
3. Własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i wykształcenie;
4. Własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub w przypadku pozostawiania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające dane o stażu pracy;
5. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do pracy zgodnie z ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.);
6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego rzez sąd; 11. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
12. Własnoręcznie podpisane klauzula informacyjna dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kandydat wybrany przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

XII. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać:
– osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie, lub
– listownie na adres:
Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów,

w zamkniętych kopertach i dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „KLEMBUS” W DOBCZYNIE”
w terminie do 26 lipca 2021 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu),

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Komisja konkursowa może zażądać od kandydata przedstawienia dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana. Jeżeli na składanych dokumentach
widnieją róże nazwiska kandydata, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zmiany.
Na żądanie komisji konkursowej kandydat na kierownika jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kserokopie składał.
Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

Bliższych informacji udziela:

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Klembowie, telefon: 297538830
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Gminy Klembów

Utrudnienia w ruchu na ul. Słonecznej w Klembowie

W dniach 21-23.09.2021 r., na ul. Słonecznej w Klembowie będzie wykonywana nawierzchnia asfalto-betonowa. W związku z powyższym ul. Słoneczna będzie całkowicie zamknięta dla [...]
0 komentarzy
odpady

Informacja dla przedsiębiorców z gminy Klembów

Od dnia 01.09.2021 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorcy) są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy na [...]
0 komentarzy

Informacja dla rolników z gminy Klembów

Urząd Gminy w Klembowie informuje, że mieszkańcy posiadający odpady z działalności rolniczej takie jak: folia rolnicza ( po nawozach, sianokiszonkach) baniaki/ bańki, kartony, [...]
0 komentarzy

OSP Roszczep mistrzem Gminnych Zawodów Pożarniczych 2021

Dzielni młodzi strażacy, w 10-osobowym składzie, bez problemu pokonali tor przeszkód! Na oficjalnym zakończeniu otrzymali z rąk wójta gminy Klembów oraz radnych (Ewa [...]
0 komentarzy

Nowy rok szkolny w nowym budynku szkolnym w Dobczynie

1 września 2021 r, odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 oraz przekazania społeczności lokalnej nowego budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową [...]
0 komentarzy

Gmina Klembów ma już 10 000 mieszkańców

10.000 mieszkańcem gminy Klembów został p. Wiesław Marian Dąbrowski, który przeprowadził się z Grudziądza. Postanowiliśmy uroczyście uczcić to wydarzenie i zaprosiliśmy p. Wiesława do [...]
0 komentarzy

6 000 000,00 zł na inwestycje w Gminie Klembów

Gmina Klembów otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł na inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz [...]
0 komentarzy

Bezpieczna droga do szkoły w Woli Rasztowskiej

Projekt „Bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Wola Rasztowska” – przygotowany i złożony przez Radnego miejscowości Wola Rasztowska Pana Marcina Szczapę – w [...]
0 komentarzy
zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2021 roku

W terminie od  1 sierpnia  2021 r. do 31 sierpnia  2021 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Klembów wraz z fakturami VAT (lub [...]
0 komentarzy
Turniej Sołectw o Puchar Gminy Klembów

Turniej Sołectw o Puchar Gminy Klembów

Turniej zaplanowany jest na sobotę, 21 sierpnia 2021 r., Miejsce rozgrywania to plaża w Klembowie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju: [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.