Konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Innowacje społeczne pomagają w zmniejszaniu różnic ekonomicznych, mają również wpływ na równowagę społeczną i gospodarczą. Obszar ekonomii społecznej od lat wspierają Fundusze Europejskie. Są to m.in. usługi animacyjne, inkubacyjne oraz biznesowe. Od 27 listopada można ubiegać się o dofinansowanie na działania z zakresu wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 27 grudnia 2023 roku. Nabór został ogłoszony w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Pomoc funduszy europejskich w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych

Ogłoszony konkurs skierowany jest dla regionu Mazowieckiego regionalnego i dotyczy świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. Mogą je wykonywać tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze sześciu podregionów województwa mazowieckiego:

 • żyrardowski;
 • płocki;
 • ciechanowski;
 • ostrołęcki;
 • siedlecki;

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Na konkurs przeznaczona została kwota w wysokości 18 413 711 zł – (85% wkład z UE + minimalny wkład z budżetu państwa 10%).

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

 • świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES oraz PS, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES;
 • działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;
 • usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia PS szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;
 • usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami w tym recyklingu;
 • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES;
 • realizację na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS;
 • wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;
 • wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Ważne

Beneficjent powinien pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 3, co najmniej 60% wartości projektu musi przeznaczyć na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS (lub w PES przekształcającym się w PS) oraz wsparcie reintegracyjne. Wartość 60% powinna być liczona od wartości kosztów bezpośrednich. Przypominamy też o obowiązkach informacyjno-promocyjnych realizowanego projektu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty posiadające akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Przypominamy, że beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie:

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-018-23/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS: Skorzystaj z 300+ w roku szkolnym 2023/2024

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z [...]
0 komentarzy
Rekordowe i groszowe emerytury. Ile wynoszą?

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Od lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani zostali do złożenia deklaracji CEEB, czyli informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych w budynkach. [...]
0 komentarzy
Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.