Kwoty gwarantowane klientów SKOK Wołomin w PKO BP

Z dniem 11 grudnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie oraz 12 grudnia 2014 wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK w Wołominie odzyskanie zgromadzonych środków w złotych do równowartości 100 tys. euro w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na mocy uchwały Zarządu BFG wypłaty środków gwarantowanych w imieniu i na rzecz Funduszu będzie można dokonać w PKO Banku Polskim. Obsługa odbywać się będzie we wskazanych na stronie http://www.pkobp.pl/ oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 19 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Klienci SKOK w Wołominie powinni zgłosić się osobiście do jednego ze wskazanych oddziałów PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości. Dane teleadresowe oddziałów prowadzących wypłaty są dostępne na stronie http://www.pkobp.pl/. Informację o realizowaniu wypłat będzie również można znaleźć na drzwiach wejściowych do placówki. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem, czy wypłacone w gotówce. W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

Wypłaty dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to w jakiej zdeponowane były środki, a do przeliczenia przyjęty został kurs średni NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli 12 grudnia 2014 roku (1 EUR = 4,1805 PLN). W przypadku kwot wyższych niż gwarantowane mogą być one dochodzone bezpośrednio od SKOK w Wołominie. W sytuacji ogłoszenia upadłości Kasy, wierzytelności powinny zostać zgłoszone przez klienta sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wszystkie przelewy na rachunki Członków Kasy wykonane po 10 grudnia 2014, w tym przelewy z tytułu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i rentowych są zwracane na rachunek podmiotu, który złożył polecenie przelewu na rachunki w Kasie, np. ZUS, KRUS, czy pracodawcy. Zalecamy Klientom wskazanie tym podmiotom rachunków innych instytucji finansowych, na które mają być wysyłane należne im świadczenia (płace, emerytury, renty).

Pod numerem infolinii PKO Banku Polskiego: 801 302 302  (dla dzwoniących w kraju) i

81 535 65 65 (dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł.

W sprawie systemu wypłat gwarantowanych można kontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45.

2 przemyślenia nt. „Kwoty gwarantowane klientów SKOK Wołomin w PKO BP

  1. Złodziejstwo prezesów tej kasy wyszło na jaw, a jeszcze niedawno zorganizowali imprezkę na
    No i gdzie ta wybitna katolicka rodzina PaNA kOWALCZYKA?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.