List skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Wschodnia Obwodnica Warszawy – uwagi do projektu

Uwagi do koncepcji programowej projektu budowlanego Wschodniej Obwodnicy Warszawy S17

Radni Powiatu Wołomińskiego w imieniu 18 gmin i trzech powiatów, które podjęły uchwały intencyjne w sprawie przyśpieszenia budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na S17 i Obwodnicy Marek na S8, z zadowoleniem przyjęli przystąpienie do konsultacji projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Większość rozwiązań zaprezentowanych w koncepcji przez projektanta spółkę ARCADIS oceniamy pozytywnie. Omawiany odcinek trasy S17 oraz Obwodnica Marek na S8 ma strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego powiatu. Z tego powodu zależy nam na możliwie najszybszym rozpoczęciu inwestycji. Z naszej strony inwestor może liczyć na poparcie budowy trasy S17.

Oczywiście, po przeanalizowaniu koncepcji nasunęły nam się uwagi, o uwzględnienie których zabiegamy.

Zaprojektowanie odcinka trasy Węzeł Marki ? Węzeł Drewnica w przekroju docelowym 2×4.

Wymaga to zaprojektowania nasypu oraz obiektów mostowych dla docelowego przekroju.

Omawiany odcinek będzie kumulował ruch z dróg ekspresowych S8 oraz S17, na tym krótkim odcinku łączył się będzie ruch lokalny i tranzytowy. Prognozowane potoki ruchu są bardzo duże (4 tysiące pojazdów na godzinę w 2015). Rozwiązanie takie będzie zbliżone do projektowanego w gminie Wiązowna.

Zwiększenie przepustowości węzła Zielonka.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie do zakresu opracowania Wschodniej Obwodnicy Warszawy, skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634 oraz zaprojektowanie węzła zespolonego, tak jak było to pierwotnie planowane. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wprowadzenie łącznic bezpośrednich w relacji Węzeł Drewnica droga 631.

Innym rozwiązaniem byłoby dodanie wydzielonych prawoskręgów poza projektowaną tarczą ronda dla relacji Węzeł Drewnica ? droga 631. Realizacja relacji ulica Żołnierska (Warszawa) ? węzeł Drewnica powinna być realizowana poprzez łącznicę dwupasową typu P2 lub P3. Należy również zwiększyć przekrój drogi wojewódzkiej nr 631 do 2×3 pasy od ronda węzła do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634,

Popieramy postulat zaproponowany przez SISKOM o wykonanie mikrosymulacji funkcjonowania węzła Zielonka w formie zaprezentowanej w Koncepcji Programowej Projektu Budowlanego WOW wraz z uwzględnieniem zaproponowanych modyfikacji.

Naszym zdaniem węzeł Zielonka w proponowanej formie nie zapewni płynności ruchu. Istnieje ryzyko, że tworzyć się będzie długa kolejka do zjazdu na węźle Zielonka może blokować skrajne pasy ruchu obwodnicy. Droga wojewódzka 631 jest przewidziana do rozbudowy do klasy GP i do odkolizyjnienia na odcinku warszawskim (zadanie przebudowa ulic Marsa ? Żołnierska) w ramach realizacji koncepcji tzw. Etapowej Obwodnicy Centrum. Jednocześnie planowana rozbudowa odcinka pozawarszawskiego pomiędzy granicą m.st. Warszawy, a drogą wojewódzką nr 634 zakłada pozostawienie rezerw pod rozwiązania bezkolizyjne.

Proponowana forma Węzła Zielonka uniemożliwia jego modernizację w przyszłości. Obecnie skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 631 i 634 jest projektowane jako skrzyżowanie z wyspą centralną o dużym promieniu i 3 lub 4 pasach ruchu na tarczy skrzyżowania. Takie rozwiązanie zapewnia większą przepustowość niż dwupasowe rondo węzła Zielonka.

Bezwzględnie należy rozważyć zmianę koncepcji węzła w celu poprawienie jego przepustowości.

Wnosimy o przygotowanie mikrosymulacji, która pozwoliłaby na bardziej precyzyjną ocenę funkcjonowania węzła.

W mikrosymulacji należy uwzględnić układy węzłów Zielonka 1, Zielonka 2, Drewnica, skrzyżowań dróg wojewódzkich 631 i 634, drogi wojewódzkiej 631 z ulicą Marecką, włączenia ulicy Kolejowej w drogę wojewódzką 631, drogi wojewódzkiej 631 z ulicą Szwoleżerów. W symulacji należy uwzględnić tempo planowanego na terenie Warszawy rozwoju sieci drogowej, w szczególności budowę Trasy Olszynki Grochowskiej prawdopodobnie około 2030 roku.

Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Szpitalnej, Ząbkowskiej i Kosynierów.

Należy przeprojektować skrzyżowanie ulic Szpitalnej, Ząbkowskiej, Kosynierów oraz drogi lokalnej prowadzącej do cmentarza na granicy Ząbek i Marek. Obecnie proponowane rozwiązanie nie zapewnie dobrej widoczności na skrzyżowaniu i wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa. Powiązanie między Ząbkami i Markami w okolicy ulicy Szpitalnej należy zaprojektować tak, aby zapewnione było miejsce na jezdnię dwu pasową z rezerwą po dodatkowy pas, obustronny chodnik oraz drogę rowerową z zachowaną skrajnią rowerową.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań antyhałasowych w pobliżu osiedla Kosynierów w Markach

W rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kosynierów w Markach należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania antyhałasowe. Najodpowiedniejsze wydaje się zastosowanie ekranowania półtunelowego lub przewidzenia możliwości budowy takich ekranów poprzez wybudowanie odpowiednich fundamentów.

Lokalizacja osiedla Kosynierów w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi szybkiego ruchu jest bardzo niekorzystna. Poste ekrany akustyczne nie będą zapewniać dostatecznej ochrony akustycznej. Postulujemy również zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cichej nawierzchni oraz tzw. cichych dylatacji.

Zwracamy się również z prośbą o nawiązanie ścisłej współpracy i koordynacji działań przy projektowaniu drogi S17 z projektantami drogi wojewódzkiej 631 i 634 oraz Dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W odniesieniu do przekazanych do Państwa pism z 22 stycznia 2010 z uwagami stowarzyszenia SISKOM oraz z dnia 16 lutego 2010 z uwagami Grupy Marki 2020, chcemy podkreślić, iż w pełni popieramy przekazane przez te organizacje postulaty oraz wyrażamy podziękowanie za konsultacje w sprawie przebiegu trasy WOW.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy

Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Brenda Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

2. Projektant WOW – Arkadis Sp. z o.o. ul. Puławska 182, Warszawa

3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14

4. Projektant 634 – SUDOP PRAHA S.A. Oddział w Polsce, Warszawa

ul. Świętokrzyska 14, wejście B

5. Grupa Marki 2020, ul. Andersa 2 05-270 Marki.

6. SISKOM, ul. Mroczna 5/23 01-456 Warszawa.