LIX sesja Rady Miasta Kobyłka

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się stacjonarnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek LIX sesji Rady Miasta Kobyłka:

1. Otwarcie LIX sesji Rady Miasta.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

5. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych

6. Pytania od mieszkańców.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.

8. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Kobyłka za 2022 r. Działalność Komisariatu Policji.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023-2024.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kobyłce pomiędzy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Macieja Rataja i linią kolejową.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023″

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.

18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia woli wynajmu obiektu na potrzeby oświatowe.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Mieście Kobyłka.

22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Kobyłka.

23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kobyłka na rok 2023.

24. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Więcej informacji z Kobyłki

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka odbędzie się 2 czerwca 2024 r. w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie [...]
0 komentarzy
Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny odbędzie się 25 maja 2024 r. w godz. 14:00 – 18:00 na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. [...]
0 komentarzy
Kobyłka -Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Kobyłka – nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. [...]
0 komentarzy
Kobyłka - III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Porządek [...]
0 komentarzy
Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

20 maja 2024 roku w godzinach wieczornych rozpocznie się mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka. Zamiatanie będzie odbywać się w następującej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.