Mariusz Astasiewicz: Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do publicznego przedszkola.

Powiat wołomiński jest jednym z najmłodszych powiatów, wg danych GUS znajduje się na 10 miejscu rankingu przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców. Przykładowo wg danych GUS w przyroście naturalnym Ząbki pozostają na 2 miejscu w kraju, Radzymin  na 8, Kobyłka na 16, zaś Marki na 22, a w Polsce są 923 miasta.
Za tymi chlubnymi statystykami idą te mniej szczytne, a związane z zapewnieniem dzieciom miejsc w przedszkolach. Powszechnym problemem jest brak możliwości zapewnienia pociechom miejsca przez samorządy. Dla rodziców wiąże się to z lekturą kryteriów oraz postępowaniem odwoławczym.
Procedurę odwołania od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do publicznego przedszkola reguluje ustawa prawo oświatowe.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
W pierwszym etapie rekrutacji brak jest indywidualnej decyzji o przyjęciu lub nie do przedszkola, bowiem wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej niej opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, co ma znaczenie dla obliczania terminów w postępowaniu odwoławczym.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
Brak tu więc tradycyjnego odwołania, jak w zwykłych sprawach urzędowych, bo dopiero lista otwiera drogę do zawnioskowania o sporządzenie uzasadnienia.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica, zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dopiero wówczas w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Odwołanie rozpatruje dyrektor publicznego przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Procedurę wyżej opisaną stosuje się także do publicznej szkoły lub publicznej placówki.
Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji oraz dokumenty, jakie należy złożyć określane są w uchwałach samorządu terytorialnego właściwego dla danej placówki.
Pozostaje mi tylko trzymać kciuki i życzyć powodzenia rodzicom i ich pociechom.

radca prawny Mariusz Astasiewicz
?Kancelaria Radcy Prawnego ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05, 05-091 Ząbki, tel. 694 315 734

Jedno przemyślenie nt. „Mariusz Astasiewicz: Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do publicznego przedszkola.

  1. Niestety Dyrektorzy przedszkoli nie znają lub nie respektują procedur odwoławczych. Dwa z trzech przedszkoli, do których składaliśmy dokumenty, wysłały uzasadnienie odmowy przyjęcia po terminie, przy czym w jednym Pani Dyrektor jawnie przy mnie sporządziła je z datą wsteczną. Odwołania przyjmowane są bez uprzedniego wydawania wniosków. Zdają sobie sprawę, że złożenie odwołania do Sądu Administracyjnego jest zbyt czasochłonne i zniechęca potencjalnych skarżących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.