Mariusz Astasiewicz: Problemy z wykonawcami mebli na zamówienie ? część 1.

Bardzo częstym problemem, występującym w naszym powiecie pośród osób, które nabyły własne mieszkanie, jest kontrakt zawarty na wykonanie i montaż mebli na zamówienie. Dotyczy to kuchni, garderoby, łazienki i często, związany z tym zakup sprzętu AGD bezpośrednio od wykonawcy mebli.
W istocie dochodzi w takim przypadku do zawarcia umowy o dzieło ? wykonania i montażu mebli, zaś co do sprzętu AGD ? umowy sprzedaży. Schody zaczynają się najczęściej po upływie terminu do wykonania zamówienia: odwlekanie terminów, brak kontaktu ze strony wykonawcy, żądanie dodatkowych kosztów.
Trzeba pamiętać, że umowa o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do wynagrodzenia najczęściej przybiera ona dwie formy: ryczałtową i kosztorysową. W tego typu sprawach dominuje wynagrodzenie ryczałtowe, czyli strony ustalają z góry stawkę, co wyczerpuje temat. Zdarza się też wynagrodzenie kosztorysowe, na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów.
Największą zaletą wynagrodzenia ryczałtowego jest co do zasady to, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z reguły mamy wszak do czynienia z profesjonalistą, który wie jak wykonać zamówienie i zna odpowiadające temu potencjalnie koszty. Gdy strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe ? trzeba być bardzo wyczulonym na żądania dopłaty jakichś nieuwzględnionych wcześniej kosztów i raczej odmawiać takim żądaniom.
W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. Odnośnie wynagrodzenia kosztorysowego, gdyby wówczas zaszła konieczność znacznego podwyższenia tego wynagrodzenia, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
Zwracajmy też uwagę na różnicę pomiędzy zaliczką a zadatkiem, w jaki sposób te postanowienia kształtowane w umowie z wykonawcą, bowiem skutki wręczenia zadatku i zaliczki są różne. Obie formy stanowią przedpłatę za wykonanie dzieła. Jeżeli zamawiający zrezygnuje z umowy, po wpłacie zaliczki ? może liczyć na jej zwrot. Gdy wpłacił zadatek i zmienił zdanie – wykonawca ma prawo go zatrzymać w takiej wysokości. Gdy zaś zrezygnuje wykonawca mebli, to zaliczka ? jest zwracana zamawiającemu w takiej wysokości, w jakiej została wpłacona, zadatek zaś wykonawca powinien zwrócić w podwójnej wysokości. Gdy klient jest zainteresowany wykonaniem mebli, korzystniejsza jest zapłata zadatku, gdyż w przypadku ?wywinięcia się? wykonawcy, będzie on musiał zapłacić dwukrotność wpłaconego zadatku.
Najwięcej jednak problemów z wykonawcami mebli na zamówienie rodzi uchybienie terminowi na wykonanie zamówienia, co oznacza, że często nie da się mieszkać w upragnionym mieszkaniu, bo wykonawca nas zbywa. O możliwościach związanych z odstąpieniem od umowy z wykonawcą napiszę w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.