Marta Godlewska: Umowy zlecenia ? zmiany 2017

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – to 13 zł/h brutto.  Od 2017 r., co jest również nowością, to co do zasady, z uwagi na powyższe, należy w umowie ustalić wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalania – aby można było łatwo ustalić czy wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa tj. 13 zł/h. O ile zdarzy się, że stawka ta będzie niższa – Zleceniobiorcy będzie należało się wyrównanie.
Powyższe z kolei powoduje, obowiązek prowadzenie ewidencji czasu wykonywania umowy zlecenia. Ponieważ nie ma urzędowego wzoru jak taka ewidencja miał by wyglądać, zaleca się, o ile chcemy uniknąć prowadzenie szczegółowej ewidencji godzin, dokonać zapisu w umowie zlecenia, w ten sposób, aby były zawarte w niej czytelne zasady czy to wysokość wynagrodzenia czy też jego ustalania, oraz na rachunku, który powinien być zaakceptowany i podpisany, wskazując ilości godzin i stawka godzinowa.
Zwracam uwagę, że o ile strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, tak samo o ile strony nie zawrą umowy zlecenia pisemnie – wówczas bezwzględnie koniecznym będzie prowadzenie ewidencji czasu jej wykonywania, bowiem przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, musi przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
Kolejna ważna zmiana – to od 2017 r., wprowadza się zasadę, na podstawie której, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się, co najmniej raz w miesiącu. Niestety przepisy nie są tu precyzyjne, co to dokładnie oznacza, jednak z uwagi iż ustalenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc, jest możliwe w wielu przypadkach dopiero po jego zakończeniu, to i wypłata wynagrodzenia za taki miesiąc, o ile zostanie wypłacona niezwłocznie po ustaleniu wysokości wynagrodzenia i dokonana nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, nie będzie, wg mnie naruszać przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zaleca się jednak wskazywać w umowie, zapis o przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia o ww. max do 10-ego dnia następnego miesiąca.
Istnieją również wyjątki nie prowadzenia ewidencji czasu oraz nie stosowania minimalnej stawki 13zł/h z tym, że dotyczą one specyficznych rodzajów umów min. dla wynagrodzenia prowizyjnego. O ile bowiem, z zawartej umowy zlecenia, wynikać będzie jednoznacznie, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem prowizyjnym, wówczas nie musimy martwić się ani o stawkę godzinową ani o ewidencje, jednak wówczas, muszą być zapisane w umowie i spełnione łącznie dwa poniższe warunki tj.:
–    o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi,
–   Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
Przedsiębiorca, albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, musi przechowywać ww. dokumenty tj. umowę zlecenia ze sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz rachunek lub ewidencje potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.