Limit transakcji gotówkowych w 2017 roku

Od pierwszego stycznia 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15.000 euro do kwoty 15.000 zł.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej płatność związana z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
2. oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
W przepisach nie znajdziemy jednolitego opisu pojęcia ?transakcja?. Jedna z definicji ?jednolitej gospodarczo transakcji? znajduje się w przepisach ustawy o VAT (art.17 ust.1d): jest to umowa, w  ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.
Kolejna definicja transakcji znajduje się w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach. Zgodnie z art. 4 tej ustawy transakcja to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.
Biorąc pod uwagę ustawowe definicje, jako transakcję należy rozumieć umowę, która jest zawierana między przedsiębiorcami, a jej przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług lub dostawa towarów.
Wprowadzona zmiana w praktyce oznacza, iż przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części przekraczającej kwotę 15.000 zł, jeżeli dotyczą one jednej transakcji i płatność została rozliczona w gotówce, o czym stanowi art. 15d ustawy o PDOP oraz art. 22p ustawy o PDOF.
W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy zmniejszają koszty uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zwiększają przychody. Korekta następuje w okresie , w którym dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego.
Dodatkowo od stycznia 2017 roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach ustawy o VAT, które dotyczą zwrotu podatku w przyspieszonym, 25-dniowym terminie. Zgodnie z art. 87, ust. 6 pkt.1 przyspieszony termin zwrotu przysługuje, jeżeli łączna kwota należności z faktur, które dokumentują kwotę VAT do zwrotu i zostały opłacone gotówką, nie przekracza 15.000 zł.

http://www.sklodowscy.pl/aktualnosci/warto-wiedziec/limit-transakcji-gotowkowych-w-2017-roku

Opracowała:
Ilona Szydłowska
Kancelaria
Podatkowa Skłodowscy

300 zmian w przepisach podatkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.