Miasto Marki zaprasza stomatologów do współpracy

Opieka stomatologiczna dla uczniów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

Burmistrz Miasta Marki zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy. Ma ona obejmować  realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  • Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:
L.p. Nazwa Szkoły Adres Szacowana liczba uczniów objętych opieką
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach Ul. Okólna 14

05-270 Marki

950
2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków Ul. Szkolna 9

05-270 Marki

693
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku Ul. Pomnikowa 21

05-270 Marki

783
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota Ul. Duża 3

05-270 Marki

819
5. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Ul. Piłsudskiego 96

05-270 Marki

347
6. Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Ul. Wczasowa 5

05-270 Marki

409

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zwartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Miastem na świadczenie usług.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 30 października 2019 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (Pokój nr 13).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Markach                         tel. 22 771 35 86 wew. 19, mail: aleksandra.kryska@marki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.