Miejscowy plan dla Dąbrówki

Na stronie internetowej Dąbrówki pojawiła się informacja o Miejscowych Planach Zagospodarowania w której czytamy: ? Urząd uzyskał z archiwum Mazowieckiego UW w Warszawie poświadczone za zgodność z oryginałem Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrówka.

?Na podstawie uzyskanych oryginalnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrówka wznowiliśmy wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych czynności administracyjnych w szczególności podziałów nieruchomości. Uzyskane od Wojewody plany miejscowe zostały opublikowane w biuletynie informacji publicznej w zakładce: Prawo miejscowe, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Sfałszowane plany miejscowe zostały usunięte ze strony biuletynu informacji publicznej gminy Dąbrówka i są materiałem dowodowym w toczącym się postępowaniu karnym? ? poinformował mieszkańców wójt Dąbrówki. – Oczywiście, że w naszym urzędzie były również oryginały dokumentów, jednak bardzo się one różniły od tych przesłanych do archiwum. Dzięki temu, że mogliśmy dotrzeć do dokumentów bez naniesionych zmian, mogliśmy wznowić wydawanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ? mówi Radosław Korzeniewski, wójt Dąbrówki.

Przypomnijmy: tuż po zakończonych wyborach i przejęciu władzy przez nowo wybrany samorząd w Dąbrówce na jeden dzień zamknięto Urząd Gminy. W tym czasie policja zabezpieczyła urzędową dokumentację i gminne serwery. Wkrótce wszystko wróciło do normy i gmina podjęła normalną pracę. Wstrzymano jednak wydawanie wypisów z MPZP.

W przekazanej przez wójta informacji wynika, że problemu z wypisami na chwilę obecną już nie ma i potencjalni inwestorzy mogą planować przystąpienie do prac projektowych.

? Teraz z perspektywy kilku tygodni widzę, że była to niezbędna decyzja. Pomogła ona nam uporządkować dokumenty planistyczne gminy. Wybrana została firma do wykonania Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Tym samym rozpoczynamy procedurę uchwalania nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedstawię Radzie Gminy ocenę aktualnego Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i planów miejscowych. W przyszłym tygodniu podpiszę umowę na wykonanie Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego dla całej Gminy Dąbrówka. Zgodnie z przygotowywaną umową będzie ono wykonane w ciągu 12 miesięcy. Na jego podstawie wykonamy Miejscowe Plany Przestrzennego Zagospodarowania dla całego terenu Gminy Dąbrówka, które ? mam nadzieję ? zostaną zatwierdzone jeszcze w obecnej kadencji ? mówi wójt Korzeniewski. Zdaniem wójta największym wyzwaniem jakie stoi w najbliższym czasie przed Dąbrówką jest uporządkowanie realizowanych do tej pory inwestycji. ? Chciałbym przy okazji podkreślić, że nie chcemy tu ? jako gmina ? działać na szkodę żadnego inwestora. Natomiast dla dobra wszystkich jest, aby przeanalizować dokumentację i tam gdzie to jest konieczne usystematyzować ją zgodnie z obowiązującym prawem ? mówi nasz rozmówca.

Zdaniem Korzeniewskiego Dąbrówka ma w sobie ogromny potencjał i przyszedł czas aby go wykorzystać. ? Pewne doświadczenie z samorządem już posiadam. Szybko się uczę, mam zastępcę, który nie musi się z gminą zapoznawać. Obaj mamy siłę, aby wprowadzić wiele pozytywnych zmian ? mówi.

Ostatnie tygodnie Radosław Korzeniewski wykorzystał na nawiązanie kontaktów zewnętrznych. Odbył szereg spotkań z włodarzami sąsiednich gmin nie tylko z terenu powiatu wołomińskiego. ? Zostałem wybrany ? między innymi ? wiceprzewodniczącym Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Będę też w Komisji Skrutacyjnej Związku Gmin Wiejskich na ogólnym zgromadzeniu 5-6 marca w Poznaniu ? podkreśla.

? Taka współpraca może zaowocować wspólnym występowaniem o środki zewnętrzne na realizację powiązanych inwestycji na terenie kilku gmin ? mówi.

Dużą szansę na rozwój w obszarach ruchu turystycznego daje Gminie Dąbrówka podpisana w ostatnim czasie umowa na pogłębianie Bugu. ? Realizacja tej inwestycji pozwoli nam ? jako gminie ? na wykup gruntu i stworzenie w Kuligowie ?Mariny? co da możliwość budowy bazy rekreacyjnej dla turystów i letników ? opowiada Korzeniewski.

W nieco bliższej perspektywie czasowej jest organizacja ? wspólnie z sąsiednimi gminami ? Rajdów Zegrzyńskich.

? Pierwszy jaki planujemy w tym roku ? wspólnie z Wieliszewem ? chcemy zorganizować w maju. Dokładna data nie jest jeszcze ustalona, ale mamy nadzieję, że wybierzemy dobrą pogodę i, że wiele osób zechce wziąć udział w tym rajdzie ? podkreśla nasz rozmówca.

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.