Miejska nieruchomość w Zielonce na sprzedaż

Miejska nieruchomość w Zielonce na sprzedaż

Miasto wystawiło na sprzedaż działkę w atrakcyjnej lokalizacji – przy ul. 11 listopada 45. Nieruchomość ta jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 174 m? oraz garażem o powierzchni 21 m?.

Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargu, do udziału którego zapraszamy zainteresowanych 29 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00. Obowiązuje wcześniejsze wadium  w kwocie 150 tys. zł.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu udzielą  wszelkich dodatkowych  informacji  pod numerem 22 761-39-23 lub mailowo  um@zielonka.pl.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/181/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r., Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza publicznie nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

numer obrębu nr ew. dz. tytuł prawny pow.
/m?/
położenie cena wywoławcza
netto /zł/
wadium
/zł/
mpzp rodzaj użytkowania
5-20-05 54  WA1W/00146490/8 1325 ul. 11 Listopada 45  1.150.000 150.000 4-MN zabudowana
 1. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Miasta Zielonka i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działy III i IV księgi wieczystej nr WA1W/00146490/8 nie zawierają żadnych wpisów.
 2. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków na nieruchomości ustanowiony jest użytek gruntowy oznaczony symbolem ?B? ? tereny mieszkaniowe. Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 174 m? oraz garażem o powierzchni zabudowy 21 m?.
 3. Zgodnie z miejscowym planem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XXXVI/337/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego ? obszar VI, nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol ? 4-MN).
 4. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685) nieruchomość przy sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.
 5. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
 6. Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 (dwunastej) w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowej 5, pokój nr 3, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
 7. Rejestracja uczestników przetargu odbędzie się pod ww. adresem w dniu przetargu w godzinach 11:30?11:55.
 8. Wadium w kwocie 150.000,00 zł należy przekazać wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielonka nr 96 1020 1026 0000 1302 0261 3594. Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.12.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielonka.
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przez otwarciem przetargu (podczas rejestracji jego uczestników):
  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) ? dowodów tożsamości; w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność jednego z małżonków z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
  • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej ? akt notarialny.
 10. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem pkt. 11.
 11. Wpłacone wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 12. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ww. zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości zdecydują uczestnicy przetargu.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 16. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego organizator jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 17. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zapłacić kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Nieuiszczenie powyższej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 18. Nabywca poniesie koszty: sporządzenia aktu notarialnego, postępowania wieczystoksięgowego oraz ewentualnego wznowienia lub okazania granic.
 19. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, pokój 313, w godzinach: 8:00-17:00 -poniedziałki, 8:00-16:00 – wtorki, środy i czwartki ; 8:00-15:00 ? piątki; telefonicznie pod numerem 22 761-39-23 lub elektronicznie ?um@zielonka.pl?.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych ? Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych ? pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

 1. wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
 2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych ? imię i nazwisko osób składających oferty zostaną opublikowane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych ? wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych ? podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka – ostateczne koncepcje budowy ulic Ossowskiej i Korczaka

Każdy wniosek zgłoszony przez mieszkańców został poddany szczegółowej analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę przede wszystkim możliwości prawno-techniczne danego rozwiązania oraz [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka poszukuje kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach. Obie rekrutacje trwają do 19 sierpnia tego roku, do godziny [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Zielonka – Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Już jutro czas na kolejny przystanek  Grającego Sąsiedztwa. Tym razem zagra  Brass Band. Na koncert o godzinie 20:00 zapraszają burmistrz Miasta Zielonka Kamil [...]
0 komentarzy
Zmiany godzin pracy PSZOK w Zielonce

Zmiany godzin pracy PSZOK w Zielonce

W związku z urlopami pracowników, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce w dniach 8-27 sierpnia będzie czynny w niżej podanych godzinach. W [...]
0 komentarzy
Zielonka - noc detektywów w Bibliotece

Zielonka – noc detektywów w Bibliotece

W miniony piątek młodzi poszukiwacze przygód mieli okazję sprawdzić swoje detektywistyczne umiejętności. Spotkanie inspirowane przygodami Ignacego i Meli, bohaterów popularnej serii książek, pełne [...]
0 komentarzy
Zielonka pamięta - 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zielonka pamięta – 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia, dokładnie o godzinie 17:00 mieszkańcy Zielonki tłumnie zgromadzili się na skwerze Armii Krajowej, by wspólnie uczcić pamięć o Powstaniu Warszawskim. Gdy [...]
0 komentarzy
Zielonka: Przegląd prac drogowych w ulicach Januszewicza, Orwida, Woronieckiego

Zielonka: Przegląd prac drogowych w ulicach Januszewicza, Orwida, Woronieckiego

W ulicach Januszewicza, Orwida i Woronieckiego trwają prace budowlane. Zakończył się najtrudniejszy etap – wybudowanie kanalizacji deszczowej. Harmonogram inwestycji jest realizowany zgodnie z [...]
0 komentarzy

Zielonka: Czas na zmianę dyscypliny sportowej

Z końcem lipca zakończył się cykl nauki jazdy na rolkach. Już od sierpnia rozpoczyna się przygoda z deskorolką. Pierwsze zajęcia odbędą się 6 [...]
0 komentarzy

Zielonka – miejskie obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie 17:00 cały kraj upamiętni rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zielonka również, jak co roku, zaprasza do wspólnych uroczystości. Dla upamiętnienia [...]
0 komentarzy
Zielonka - boisko na osiedlu Wituś prawie gotowe

Zielonka – boisko na osiedlu Wituś prawie gotowe

W ciągu ostatniego tygodnia boisko na osiedlu WITUŚ wzbogaciło się o dwie warstwy nawierzchni sportowej. Teren do rekreacji jest prawie gotowy do oddania, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.