Nabór do Straży Miejskiej

Nabór do Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy (oferta ważna do dn. 25.02.2022 r): Aplikant (3 etaty) – (w charakterze strażnik miejski).

Straż Miejska oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, „trzynastą pensję”, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe.

Wymagania niezbędne:

 • ? obywatelstwo polskie
 • ? ukończone 21 lat
 • ? korzystanie z pełni praw publicznych
 • ? wykształcenie co najmniej średnie
 • ? nienaganna opinia
 • ? sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • ? strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • ? uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ? ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),
 • ? ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]
 • ? aktywność sportowa
 • ? bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • ? prawo jazdy kat. B
 • ? uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

? kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (poniżej link do kwestionariusza)

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 25.02.2022 r. do godz. 15:00

? pocztą na adres: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, z dopiskiem ?praca strażnik miejski? (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego);

? osobiście w zamkniętej kopercie, wraz z adnotacją: ?praca – strażnik miejski? u dyżurnego Straży Miejskiej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, w godz. 08.00 ? 21.00 od poniedziałku do piątku.

Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie Miasta Ząbki, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, prowadzenie pojazdów służbowych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie? z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

Dodatkowe informacje:

? Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

? Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

? Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@zabki.pl lub telefonicznie: 22 510 98 25.

? Informacje o Straży Miejskiej w Ząbkach można znaleźć w internecie na stronie:

http://strazmiejska-zabki.pl;

UWAGA: Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Straż Miejska w Ząbkach nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

? w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Ząbkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Więcej informacji z Ząbek

Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach

Już 10 września 2022 r. Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ząbkach. Na [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę fontanny przy ul. Szpitalnej

5 sierpnia Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę z wykonawcą fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Wykonawca ma 120 [...]
0 komentarzy

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Komunikat Biura Strefy Płatnego Parkowania w Ząbkach

Kontrolerzy SPP w Ząbkach, każdego dnia funkcjonowania strefy płatnego parkowania wykonują rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki codziennej kontroli uiszczania opłat, na każdym wyznaczonym [...]
0 komentarzy

Ząbki – trwa budowa tężni solankowej w Parku Miejskim im. Szuberta

W Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach trwa budowa tężni solankowej, w ramach realizacji projektu pt. Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki i Zastępca Burmistrza w odwiedzinach u harcerzy

3 sierpnia 2022 r. Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki oraz Arkadiusz Powierża zastępca burmistrza Miasta Ząbki odwiedzili obóz harcerski w Krynicy Morskiej. Komendantka [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w UM Ząbki w Referacie Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w [...]
0 komentarzy
Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w najbliższy poniedziałek 1 sierpnia 2022r. o godzinie 16:50 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.