Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:  Główna księgowa/ Główny księgowy w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Początek zatrudnienia: 01 września 2020 r.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie rachunkowości  jednostki poprzez prawidłowe sporządzanie, przyjmowanie, wprowadzanie do obiegu i kontrolę dokumentów księgowych oraz zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Planowanie budżetu i sprawozdawczości budżetowej w sposób zapewniający ich rzetelność, prawidłowość i zgodność z dokumentami źródłowymi;
 • Dysponowanie środkami finansowymi jednostki zgodnie z planem finansowym;
 • Sporządzanie sprawozdań GUS i podatkowych (PIT VAT), kontrolowanie deklaracji ZUS;
 • Opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie prowadzenia inwentaryzacji, oraz czuwanie nad jej prawidłowym rozliczeniem;
 • Przestrzeganie terminowości rozliczeń, należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej;
 • Załatwianie oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej zakresu obowiązków głównego księgowego;
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 • Nadzór nad prawidłową wyceną majątku szkoły poprzez prowadzenie właściwych ewidencji i okresowe zarządzanie inwentaryzacji tego majątku;
 • Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych;
 • Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych;
 • Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji VAT;
 • Terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji VAT ? 7 do Urzędu Miasta Kobyłka;
 • Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań;
 • Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Kobyłka;
 • Należyte przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, druków ścisłego zarachowania i innej dokumentacji związanej z księgowością przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem;
 • Wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora placówki ? zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZSP nr 2 w Kobyłce,

– prowadzenie rachunkowości Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli ?SZANSA??

– prowadzenie rachunkowości Uczniowskiego Klubu Sportowego ?DWÓJKA?.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3. letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6. letniej praktyki w księgowości,
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomości regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność, kreatywność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętność logicznego myślenia,
 • Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 • Odporność na stres, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej wraz z oświadczeniem następującej treści: ? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (kopie świadectw, dyplomów),
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego zakładu pracy),
 • Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260, ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w. w. ustawy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym ? główny księgowy,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór załącznika nr 1 do ogłoszenia),
 • Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, oraz że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór załącznika nr 2 do ogłoszenia),
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia w celu rekrutacji (wzór załącznika nr 3 do ogłoszenia).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka,
 • Praca w znacznym stopniu samodzielna, siedząca, przy komputerze, zadania zmienne w zależności od potrzeb, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty,
 • Obowiązuje ośmiogodzinna dobowa i przeciętna 40. godzinna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • Stopień odpowiedzialności pracownika, zgodny z przyjętymi regulaminami oraz ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy,
 • U pracodawcy jest tworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje oraz uczęszczanie na studia wyższe i studia podyplomowe,
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, brak windy.

Informuję, iż w miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,8 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z podanym numerem telefonu należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 04 sierpnia 2020 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5 z dopiskiem: Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy.

Aplikacje, które zostaną złożone w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Etapy rekrutacji:

 1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia zawodowego i wymagań niezbędnych do pracy na opisywanym stanowisku.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e ?mail.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkól Publicznych nr 2 w Kobyłce (www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej ZSP nr 2 w Kobyłce.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce w dniu 17 lipca 2020 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na stanowisku

Główny Księgowy w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka, e-mail: szkola@zsp2.kobylka.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce jest dostępny pod adresem  e-mail: iodo@zsp2.kobylka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– realizacji procedury rekrutacji w ramach naboru, w którym Pani/Pan uczestniczy:

Na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ? w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w związku z art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia ? w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana, dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane, jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

– archiwizacji na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ? w ramach realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze danych.

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

– Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

1) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych;

2) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych będą przechowywane w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie komisyjnie niszczone;

3) niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej odebrać osobiście swoje dokumenty rekrutacyjne za pokwitowaniem. Zespół Szkół Publicznych nie odsyła dokumentów kandydatom;

4) niszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie dokonywała komisja;

5) potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

– Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, elektronicznie skrzynka podawcza https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

– Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w art. 22.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Kobyłki

Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

W trakcie kongresu Perły Samorządu 2023 wyróżnienia uzyskali reprezentanci powiatu wołomińskiego – Radzymin i Kobyłka. Kongres i ranking Perły Samorządu jest organizowany przez [...]
0 komentarzy
Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Rada Miasta Kobyłka zaprasza na Uroczystą Sesję Rady Miasta Kobyłka w piątek 02.06.2023 o godzinie 13.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w [...]
0 komentarzy
Aktywna Kobyłka, czyli sportowy nordic walking

Aktywna Kobyłka czyli sportowy nordic walking

Przypominamy, że ruszyły zajęcia w projekcie realizowanym w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego – Aktywna Kobyłka czyli sportowy nordic walking. Zapraszamy na zajęcia. [...]
0 komentarzy
Kobyłka - raport o stanie Miasta 2022

Kobyłka – raport o stanie Miasta 2022

Ratusz zachęca do zapoznania się z „Raportem o stanie Miasta Kobyłka za 2022 r.” W tym roku po raz pierwszy UM w Kobyłce [...]
0 komentarzy

Kobyłka – zmiana rozkładu jazdy linii L26

Od 2 czerwca 2023 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy dla linii autobusowej L26 Aktualny rozkład jazdy znajduje się w załączniku po niżej oraz [...]
0 komentarzy
Atrakcje na dzień dziecka w Kobyłce

Atrakcje na dzień dziecka w Kobyłce

Zapowiadane atrakcje na Dzień Dziecka w Kobyłce: Koło 29 Kobyłka  Piknik Wędkarski pod patronatem Burmistrz Miasta  3 czerwca godz. 9.00-15.00 na gliniankach w [...]
0 komentarzy

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Kobyłka

1 czerwca 2023 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w [...]
0 komentarzy

Dni Miasta Kobyłka 2023 – spotkania, warsztaty, animacje

Spotkanie z Burmistrz i Radnymi, nauka pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora, gry, zabawy, warsztaty, animacje i konkursy, czipowanie psów i kotów, punkt informacyjny [...]
0 komentarzy
Aktualizacja rozkładów jazdy - bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

Kobyłka – informacja na temat zmian trasy autobusów w związku z organizacją dni miasta

W związku z organizacją Dni Kobyłki na Placu 15 Sierpnia i zamknięciem ulicy ks. F. Marmo na odcinku pomiędzy ulicami Napoleona i ks. [...]
0 komentarzy
LXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 13:30 Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w auli Publicznej Szkoły Podstawowej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.