Nabór na stanowisko Dyrektora OPS w Ząbkach

Nabór na stanowisko Dyrektora OPS w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

I. Wymagania niezbędne:

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2.Wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

3.Znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, opiece wytchnieniowej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?, dodatku osłonowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, przepisy o ochronie danych osobowych.

4.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

5.Umiejętność kierowania zespołem.

6.Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów.

7.Staż pracy min. 5 lat w pomocy społecznej.

II.Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w pracy w administracji, komunikatywność i wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

2.Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.

3.Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi w ramach posiadanych upoważnień.

4.Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.

5.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej.

6.Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS.

7.Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej, o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązującej polityki ochrony danych osobowych przez podległych pracowników.

8.Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.

9.Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami mającymi w zakresie swej działalności niesienie pomocy.

10.Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im pomocy i wyjaśnień.

11.Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych.

12.Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS.

13.Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

14.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Ząbki.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2.Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane określone w art. 22(1) Kodeksu pracy.

2.Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

4.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

5.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 17 lutego 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji z Ząbek

Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach

Już 10 września 2022 r. Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ząbkach. Na [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę fontanny przy ul. Szpitalnej

5 sierpnia Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę z wykonawcą fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Wykonawca ma 120 [...]
0 komentarzy

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Komunikat Biura Strefy Płatnego Parkowania w Ząbkach

Kontrolerzy SPP w Ząbkach, każdego dnia funkcjonowania strefy płatnego parkowania wykonują rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki codziennej kontroli uiszczania opłat, na każdym wyznaczonym [...]
0 komentarzy

Ząbki – trwa budowa tężni solankowej w Parku Miejskim im. Szuberta

W Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach trwa budowa tężni solankowej, w ramach realizacji projektu pt. Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki i Zastępca Burmistrza w odwiedzinach u harcerzy

3 sierpnia 2022 r. Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki oraz Arkadiusz Powierża zastępca burmistrza Miasta Ząbki odwiedzili obóz harcerski w Krynicy Morskiej. Komendantka [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w UM Ząbki w Referacie Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w [...]
0 komentarzy
Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w najbliższy poniedziałek 1 sierpnia 2022r. o godzinie 16:50 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.