Nabór na stanowisko referent lub podinspektor

Zmiana godzin pracy UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty

Nabór na stanowisko referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych.

I. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 2. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracja, zamówienia publiczne,
 3. umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych, obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, Open Office, Excel,
 4. dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, kodeksu cywilnego, o samorządzie gminnym,
 5. co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji.

II. Wymagania dodatkowe: co najmniej 6 miesięcy stażu pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych. dokładność, systematyczność, terminowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu pracy, solidność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu pod kątem ich zgodności z właściwym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie oraz z przepisami o zamówieniach publicznych;

2) przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

a) przygotowywanie dokumentu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) sporządzanie obowiązujących dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej niezbędnych załączników,

c) publikacja niezbędnych ogłoszeń do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

d) udział w pracach komisji przetargowej, w tym przygotowywanie niezbędnych wniosków komisji przetargowej,

e) sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia przez zamawiającego odwołań wnoszonych przez wykonawców;

4) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko ? referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych”, w terminie do dnia 22 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Umowa na remont ul. Jagiellońskiej w Ząbkach podpisana

30 maja  Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę drogi, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego w ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz [...]
0 komentarzy
Oddaj krew w Ząbkach

Oddaj krew w Ząbkach

Najbliższa akcja krwiodawcza odbędzie się w dniu 4 czerwca br. (niedziela), w godzinach 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (BASEN), przy ul. [...]
0 komentarzy

Ząbki – Mistrzostwa Mazowsza Seminockdown karate już w najbliższą sobotę

Mistrzostwa Mazowsza w Seminockdown Karate odbędą się  już w najbliższą sobotę, 27 maja 2023 r. od godz. 12:00 w SP nr 5 , [...]
0 komentarzy
Ponad 1600 zwrotów produktów od klientów - nieuczciwy kasjer opuścił pracę w kajdankach

Regularny złodziej – kradł tylko w środy i czwartki

Wołomińscy kryminalni zatrzymali 53-latka podejrzanego o kradzieże w sklepie wielobranżowym w Ząbkach. Mężczyzna, do placówki handlowej przychodził cyklicznie w środy i czwartki. Jego [...]
0 komentarzy
Ząbki - zaproszenie na konferencję

Ząbki – zaproszenie na konferencję

Dyrekcja SP nr 2 w Ząbkach i Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszają na Konferencję „Współczesne problemy w wychowaniu dziecka i nastolatka”. Konferencja odbędzie się [...]
0 komentarzy
25-lecie Szkoły Katolickiej w Ząbkach

25-lecie Szkoły Katolickiej w Ząbkach

To już 25 lat istnienia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach.  Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Katolickiej w Ząbkach w roku szkolnym 1997/98. [...]
0 komentarzy

Zapisy na zawody pływackie dla kursantów MCS Ząbki

Ruszyły zapisy na IV Zawody Pływackie „The Winners of MCS”! To wewnętrzna impreza Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach, podczas której kursanci uczęszczający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Społeczność SP nr 6 zaprasza na Festyn Rodzinny w Zgodzie z Naturą

Ząbki – Społeczność SP nr 6 zaprasza na Festyn Rodzinny w Zgodzie z Naturą

20 maja w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Dzikiej w Ząbkach, odbędzie się Festyn Rodzinny pod hasłem „W zgodzie z naturą”.   [...]
0 komentarzy

Ząbki – burmistrz Małgorzata Zyśk ogłosiła postępowanie na rozbudowę skateparku

Burmistrz Małgorzata Zyśk ogłosiła postępowanie na rozbudowę skateparku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową obiektu przy ul. Słowackiego w Ząbkach. 2.    [...]
0 komentarzy

Budowa wiaduktu nad linią kolejową na ulicy Chełmżyńskiej coraz bliżej.

Wiadukt umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Do 20 czerwca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.