Nabór na stanowisko referent lub podinspektor

Podinspektor w Referacie Zagospodarowania i Ochrony Środowiska UM Ząbki poszukiwany

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty

Nabór na stanowisko referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych.

I. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 2. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracja, zamówienia publiczne,
 3. umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych, obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, Open Office, Excel,
 4. dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, kodeksu cywilnego, o samorządzie gminnym,
 5. co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji.

II. Wymagania dodatkowe: co najmniej 6 miesięcy stażu pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych. dokładność, systematyczność, terminowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu pracy, solidność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu pod kątem ich zgodności z właściwym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie oraz z przepisami o zamówieniach publicznych;

2) przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

a) przygotowywanie dokumentu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) sporządzanie obowiązujących dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej niezbędnych załączników,

c) publikacja niezbędnych ogłoszeń do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

d) udział w pracach komisji przetargowej, w tym przygotowywanie niezbędnych wniosków komisji przetargowej,

e) sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia przez zamawiającego odwołań wnoszonych przez wykonawców;

4) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko ? referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych”, w terminie do dnia 22 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy
Ząbki - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Do dnia 12 kwietnia 2024 r. trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowe [...]
0 komentarzy
Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

15 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 9.00 -13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. Dyżur będzie pełniło dwóch [...]
0 komentarzy
Ząbki - dopłaty do biletów metropolitalnych

Ząbki – dopłaty do biletów metropolitalnych

Od 1 czerwca 2024 roku rozszerzamy dopłaty o bilet normalny dla Biletu Metropolitalnego do najwyższego III progu! – informuje Urząd Miasta Ząbki. – [...]
0 komentarzy
Ząbki - Piknik Fundacji Spektrum w Rodzinie

Ząbki – Piknik Fundacji Spektrum w Rodzinie

W sobotę 13 kwietnia w godzinach 11:00-15:00. w Przedszkolu „Skrzat” przy ul. Westerplatte w Ząbkach odbędzie się pode patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrza Ząbek [...]
0 komentarzy
Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Wyniki wyborów Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2024 r.

Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Ząbki, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. II tura odbędzie się dnia 21 kwietnia 2024 r. Do [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana godzin pracy

Ząbki – zmiana godzin pracy

W najbliższą środę, tj. dnia 10 kwietnia 2023 r., Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej będzie czynne krócej. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej będzie czynne w [...]
0 komentarzy

Ząbki – Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat dołączyła do programu zniżkowego dla mieszkańców

UM Ząbki zaprasza do zapoznania się ofertą kolejnego lokalnego przedsiębiorcy – Radcy Prawnego Ewy Goszczyńskiej-Kondrat. Pani Ewa zapewnia profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.