Nabór na stanowisko referent lub podinspektor

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty

Nabór na stanowisko referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych.

I. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 2. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracja, zamówienia publiczne,
 3. umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych, obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, Open Office, Excel,
 4. dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, kodeksu cywilnego, o samorządzie gminnym,
 5. co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji.

II. Wymagania dodatkowe: co najmniej 6 miesięcy stażu pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych. dokładność, systematyczność, terminowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu pracy, solidność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu pod kątem ich zgodności z właściwym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie oraz z przepisami o zamówieniach publicznych;

2) przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

a) przygotowywanie dokumentu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) sporządzanie obowiązujących dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej niezbędnych załączników,

c) publikacja niezbędnych ogłoszeń do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

d) udział w pracach komisji przetargowej, w tym przygotowywanie niezbędnych wniosków komisji przetargowej,

e) sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia przez zamawiającego odwołań wnoszonych przez wykonawców;

4) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko ? referent lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Biurze Zamówień Publicznych”, w terminie do dnia 22 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie [...]
0 komentarzy
dzień flagi

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na wspólne obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Harmonogram uroczystości w Ząbkach 11.11.2022 r. (piątek): godz. 10.00 – [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

O ząbkowskich inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed samorządem z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska. Więcej informacji z Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.