Nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów w Radzyminie

Nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów w Radzyminie

Od 1 stycznia zmienia się model naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach wielorodzinnych. Wprowadzane przez samorządy zmiany są wynikiem zmian ustawowych. Od nowego roku opłata za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej w gminie Radzymin będzie zależna od ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zabudowy jednorodzinnej oraz zwolnienie w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym nie uległy zmianie w stosunku do roku 2021 i wyniosą tak jak dotychczas – 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i kompostującej odpady oraz 32 zł od osoby w przypadku braku kompostownika.

Z dniem 31 grudnia 2021 r. tracą moc dotychczasowe uchwały Gminy Radzymin, które określały sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).  Zgodnie z nowo podjętą uchwałą Nr 550/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 grudnia 2021 roku wprowadzono nowy model naliczania opłaty w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości metrów powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od 1 stycznia 2022 roku wyniesie 1,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych została ustalona, zgodnie z wymogami prawnymi, podwyższona opłata za odbiór odpadów – 2,40 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie. Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty, wprowadzono nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (zarządcy) powinni złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazując ilość m2 powierzchni użytkowej lokali  mieszkalnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, tj. do 10 lutego 2022 r. w Referacie Gospodarki Odpadami, w Budynku C przy ul Komunalnej 2 w Radzyminie, listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP. Wszelkie pytania dotyczące wprowadzonych zmian można kierować na adres zgk@radzymin.pl lub pod nr tel. 22 667 68 68/73/76.

 

Więcej informacji z Radzymina

inwestycje drogowe

Układanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Azaliowej i Lipowej w Radzyminie

W ramach realizacji robót związanych z budową ul. Azaliowej i Lipowej rozpoczęły się prace dot. układania nawierzchni asfaltowej. Mogą wystąpić okresowe utrudnienia w [...]
0 komentarzy
Otwarcie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radzyminie

Otwarcie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radzyminie

„Inwestujemy w diagnostykę” pod takim hasłem  24 maja 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej. To pierwsza, prowadzona przez podmiot [...]
0 komentarzy

Michał Suffczyński – Pejzaż i Podróż w Akwareli

23 kwietnia w Galerii Piwniczka w Domku Ogrodnika w Radzyminie odbył się wernisaż wystawy Michała Suffczyńskiego „Pejzaż i podróż w akwareli” Michal Suffczynski [...]
0 komentarzy

Narodowe Święto Konstytucji w Radzyminie

W tym roku Święto Konstytucji Trzeciego Maja obchodziliśmy w Radzyminie bardziej uroczyście niż w ostatnich dwóch latach. Obchody 3-majowe rozpoczęły się o godz. [...]
0 komentarzy
inwestycje drogowe

Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Norwida w Radzyminie

W związku z planowaną przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Norwida w Radzyminie od 4 maja nastąpi wyłączenie z ruch przedmiotowego w/w skrzyżowania [...]
0 komentarzy
Nowy dyrektor ROKiS w Radzyminie

Nowy dyrektor ROKiS w Radzyminie

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. [...]
0 komentarzy
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Zielonce

Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Norwida w Radzyminie

W związku z planowaną przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Norwida w Radzyminie od dnia 04.05.2022 r. nastąpi wyłączeni z ruch przedmiotowego w/w [...]
0 komentarzy

Radzymin – gminne bony towarowe dla uchodźców z Ukrainy

Gmina Radzymin wydaje bony towarowe dla uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się na terenie gminy i są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Bony mają wartość [...]
0 komentarzy
Obwieszczenia burmistrza Radzymina 

45. sesja Rady Miejskiej w Radzyminie

W środę  27 kwietnia  2022 r. o godz. 16.00 rozpocznie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy [...]
0 komentarzy

Praca Urzędu Stanu Cywilnego w Radzyminie

28 kwietnia Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny w godzinach 10.00-15.00 z powodu odbywającej się w tym czasie uroczystości Złotych Godów.    Więcej informacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.