Obwieszczenie burmistrza Miasta Zielonka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ul. Polnej i Piłsudskiego dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4, 40, 41 i 38.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielonka Uchwały Nr IX/86/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ul. Polnej i Piłsudskiego dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4, 40, 41 i 38 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/417/05 Rady Miasta Zielonka z dnia 28.11.2005 r. oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r. do Burmistrza Miasta Zielonka :
1) pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: http://www.bip.zielonka.pl/index.php?dz=4&id=55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.