Obwieszczenie burmistrza Miasta Zielonka

Zielonka

Burmistrz Miasta Zielonka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka: https://bip.zielonka.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w budynku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka.

Burmistrz Miasta Zielonka
Kamil Michał Iwanowski

 

Więcej informacji z Zielonki

Kolejne zielonkowskie ulice z oświetleniem LED

Kolejne zielonkowskie ulice z oświetleniem LED

W kolejnych ulicach Zielonki jest jaśniej i bezpieczniej, co ma szczególnie w okresie zimowym niebagatelne znaczenie, gdyż dni są coraz krótsze, a warunki [...]
0 komentarzy
Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Miasta Zielonka

Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Miasta Zielonka

Miasto Zielonka przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2030. Prace rozpoczęto od wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli [...]
0 komentarzy

Zielonka – Mary Poppins Jr. Teatru Groteska powraca

Zielonkowski Teatr Groteska zaprasza w weekend na spektakl „Mary Poppins Jr.”. Aktorzy ponownie zagoszczą na deskach sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w [...]
0 komentarzy
Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

W związku z pracami budowlanymi w ul. Długiej, od najbliższego poniedziałku (28 listopada) nastąpi zmiana trasy objazdowej dla linii L43 i L46.  Wyłączony [...]
0 komentarzy
Zielonka - Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zielonka – Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zbliża się grudzień, a z nim coraz więcej świątecznego klimatu. W tym wyjątkowym okresie, już od wielu lat społeczności zielonkowskich szkół organizują kiermasze [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.