Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w Radzyminie

Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w Radzyminie

Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu użytkowego w Radzyminie przy ul. Traugutta 1 o powierzchni 58,5 m2

1.       Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną.
2.       Ze względu na położenie lokalu (centrum miasta) Wynajmujący dopuszcza prowadzenie
w lokalu  nieuciążliwych działalności gospodarczych w zakresie handlu i usług 
3.       Cena wywoławcza wynosi 40 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu
4.       Termin przetargu: 27.01.2022 r.
5.       Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 godz. 12:00 ( sala konferencyjna 2 piętro).
6.       Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca.
7.       Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną ( po zawarciu umów z dostawcami ww. usług) oraz podatku od nieruchomości.
8.       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.
9.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a.       wpłacenie przelewem wadium w wysokości  2000,00 zł do dnia 25.01.2022 roku na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: Alior Bank numer
32 2490 0005 0000 4600 1989 2416  z dopiskiem ?wadium ? przetarg na lokal użytkowy? i okazaniu komisji przetargowej przed przystąpieniem do licytacji
b.      złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem ?In blanco?, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu (zał.1),
c.       złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków
w nich zawartych bez zastrzeżeń (zał.1),
d.      złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu (zał.1),
e.      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru ? aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie
3 miesięcy przed datą przetargu.

10.   Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę netto czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu.
11.   Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.
12.   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.
13.   Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu.
14.   W przypadku gdy wygrywający przetarg zrezygnuje, nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.
15.   Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu.
16.   Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
17.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.


Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz możliwości wglądu do lokalu można uzyskać:
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin;
ul. Konstytucji 3 maja 19 (Budynek B) pokój nr 14 ( I piętro)
Tel.  22?667 68 83 lub 572?790?087 ( w godzinach pracy Urzędu).


Załączniki:

 

Więcej informacji z Radzymina

Uwaga oszuści

UMiG Radzymin otrzymał informację od jednego z mieszkańców sołectwa Sieraków, iż dwaj mężczyźni, podający się za handlowców firmy zajmującej się fotowoltaiką, pod pozorem [...]
0 komentarzy
Program obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Program obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Radzymin jest w historii Wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku – Bitwy pod Radzyminem miejscem szczególnym, miastem „Cudu nad Wisłą”. Jest też miejscem, w którym kultywowano historię i [...]
0 komentarzy
Nowa linia autobusowa

Radzymin – zmiany w kursowaniu linii ZTM – L45

W związku z przebudową ul. Klubowej w Słupnie i nową organizacją ruchu, od 22 lipca 2022r. ZTM wprowadza zmiany w kursowaniu linii L45. L45 – zmiany [...]
0 komentarzy
Jubileusz zaprzysiężenia X-lecia OSP Nadma

Jubileusz zaprzysiężenia X-lecia OSP Nadma

Jak ważną rolę w naszej społeczności odgrywają Druhowie z OSP nikogo nie trzeba przekonywać. Są pomocni nie tylko w czasie pożarów. Widzimy ich  [...]
0 komentarzy
Radzymin - przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki Na podstawie [...]
0 komentarzy
60 000 zł dla Gminy Radzymin z MIAS Mazowsze

60 000 zł dla Gminy Radzymin z MIAS Mazowsze

Gmina Radzymin otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na [...]
0 komentarzy
inwestycje drogowe

Remont ulicy Uroczej w Ciemnem

W dniu 20 lipca 2022 r. na ulicy Uroczej w miejscowości Ciemne będzie kładziona warstwa wiążąca asfaltu. Od godziny 7:00 do godzi. 19:00 [...]
0 komentarzy

Radzymin – Laboratoria Przyszłości

Gmina Radzymin otrzymała w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” wsparcie finansowe w wysokości 967 800,00 zł. Dofinansowanie w poszczególnych szkołach podstawowych wyniosło: Szkoła Podstawowa [...]
0 komentarzy

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”  w gminie Radzymin projektu uchwały Rady Miejskiej  w Radzyminie 1. Podstawa prawna konsultacji [...]
0 komentarzy
Jedenastu nauczycieli z radzymińskich szkół zostało nauczycielami mianowanymi

Jedenastu nauczycieli z radzymińskich szkół zostało nauczycielami mianowanymi

W pierwszym tygodniu lipca 2022 r. 11 nauczycieli z radzymińskich placówek oświatowych uzyskało stopień awansu na nauczyciela mianowanego. Nauczyciele w znakomity sposób zaprezentowali [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.