Poczta „Życia”: Wiadukt poprawi bezpieczeństwo

W Kobyłce odbywały się spotkania z mieszkańcami. Znaczna część stawianych pytań i dyskusji dotyczyła inwestycji związanych z modernizacją linii kolejowej. Do naszej redakcji dotarł list (datowany 17 marca) będący odpowiedzią skierowaną do mieszkańców Kobyłki, którzy złożyli protest przeciwko lokalizacji wiaduktu nad torami kolejowymi przy przystanku Kobyłka Ossów.

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 25.02.2014r, zawierające stanowczy protest przeciwko zaproponowanej lokalizacji wiaduktu nad torami kolejowymi przy przystanku Kobyłka Ossów ? PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informuję, że ustalenie lokalizacji projektowanego wiaduktu drogowego, wynika z zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Kobyłce: Nr XVI/1722/04 z dnia 15.01.2004r, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004r. Nr 25 poz 835 (dotyczy północno zachodniej strony torów kolejowych), Nr VIII/63/99 z dnia 20 kwietnia 1999r. Ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 1999r Nr 52 poz. 1990

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, na etapie opracowania w latach 2008-2009 materiałów do Studium wykonalności, planowanej do realizacji w ramach Projektu POliŚ 7.1-22.1 inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok ? granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów- Zielonka ? Tłuszcz (Sadowne)”, uzgadniała zamiary i koncepcje modernizacji linii kolejowej E75 z władzami samorządowymi Miasta Kobyłka, pod kątem zgodności projektowanej inwestycji z przepisami prawa miejscowego.

Spółka Polskie Linie Kolejowe nie miała wpływu na przyjęcie przez Radę Miasta obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania, natomiast jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów prawa miejscowego jakim jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Oprotestowany przez Mieszkańców szlak komunikacyjny został określony na etapie opracowania i przyjęcia MPZP. W obecnej chwili projekt modernizacji linii E75 jest na tyle zaawansowany, że wprowadzenie istotnych zmian na tym etapie jest niemożliwe, bo wiązałoby się z utratą dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Informuję również, że budowa wiaduktu drogowego, który zastąpi przejazd kolejowy w poziomie szyn w ciągu ulic Poniatowskiego i Napoleona, w znacznym stopniu wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa, oraz komfortu wszystkich mieszkańców Kobyłki i okolic.

Rozumiejąc Państwa obawy zapewniamy, że wykonawca dołoży wszelkich starań, aby podczas realizacji wiaduktu zminimalizować wszelkie uciążliwości związane z jego budową.

 

Opracował:
Roman Saganowski

 Podpisał:
Dyrektor Projektu
Jerzy Korzeniowski