Podstawowy cel gminy

Henryk
Oleksiak

Projekt strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wołomin
zawiera wiele wątpliwości. Czy słusznym jest rozdzielanie miasta od
wsi, które są w minimalnym stopniu rolnicze?

Moim zdaniem strategia rozwoju powinna obejmować Gminę Wołomin
jako całość. Przecież przyległe wsie to zaplecze rozwoju całej naszej
Gminy Wołomin, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
działalności gospodarczej, czy też gospodarki komunalnej. Nie należy
przyległych wsi, które nawet nie przypominają wyglądu wsi
traktować jako miejscowości drugiej kategorii.

W strategii liczne zagadnienia nie są doprecyzowane. Ponieważ
założenia strategiczne obejmują okres do 2015 roku, to poszczególne
zadania powinny być określone w przedziale czasu. Wiele z nich jest
bardzo pilnych i nie można ograniczać się tylko do stwierdzenia, że
należy przygotować lub opracować określony wieloletni program
realizacji np. tworzenie miejskiego zasobu gruntów
komunalnych, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców,
rozwój i modernizacja infrastruktury lub sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe, usługowo – handlowe i obiekty gospodarki komunalnej.
Już dziś powinny być zawarte w strategii konkretne propozycje.

Tak przyjęte cele działania dopiero mogą być przedmiotem
szczegółowych planów i określeniem priorytetów.
Niezwykle ważnym zadaniem strategicznym jest wspieranie rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowanym projekcie strategii
są zawarte jedynie namiastki zadań prorozwojowych, które są
daleko niewystarczające.