Policja i Telekomunikacja walczy ze złodziejami kabli

14.jpgPolicjanci z wołomińskiej powiatówki wspólnie z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej podjęli działania mające na celu ograniczenie liczby kradzieży przewodów telekomunikacyjnych. Proceder ten naraża na duże straty Telekomunikację, ale i jest bardzo dokuczliwy dla mieszkańców oraz firm pozbawionych łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformacyjnej.

W ostatnim okresie, coraz częściej policyjne statystyki odnotowują przypadki kradzieży linii telekomunikacyjnych tak napowietrznych jak i tych prowadzonych ziemią. Spowodowane to jest faktem, iż miedź w skupach złomu osiąga wysoką cenę, a kradzież przewodów nie wymaga dużego zaangażowania. Do kradzieży takich dochodzi coraz częściej w rejonie Marek i Radzymina. Wspólne działania policjantów i pracowników telekomunikacji będą polegały na kontrolowaniu skupów metali. W przypadku stwierdzenia, że właściciel skupu przyjmuje kable, a wygląd tych przewodów jak i inne okoliczności mogą świadczyć, iż pochodzą one z kradzieży, bądź ewidencja osób sprzedających prowadzona jest w sposób nierzetelny, oprócz sankcji karnych przewidzianych w kodeksie karnym, kierowane będą stosowne wnioski do właściwych terytorialnie władz samorządowych o cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej usług skupu metali.

Katalog elementów pochodzących z kradzieży

1.jpg 2.jpg 5.jpg 8.jpg

Kable telekomunikacyjne Cechą charakterystyczną pozwalającą na rozpoznanie tego typu kabli jest ich budowa czyli różnej grubości splot od kilku do kilkuset żył miedzianych zwykle skręconych w czwórki, ułożonych koncentrycznie wewnątrz izolacji wykonanej z tworzywa lub kombinacji tworzywa, ołowiu, z także osłon papierowych. Do punktów skupu złomu trafiają najczęściej kable telekomunikacyjne opalone lub w inny sposób pozbawione izolacji. Zabieg ten nie przeszkadza w rozpoznaniu pochodzenia otrzymanych w ten sposób zwojów miedzi. Cechą charakterystyczną kabli pozbawionych izolacji jest zachowanie zwykle splot czwórkowy żył miedzianych o średnicy od 0,4 do 1,2 mm. Przekrój żył ma kształt okrągły. Także charakterystyczny kolor i zanieczyszczenia miedzi będące wynikiem działania wysokiej temperatury, towarzyszącej opalaniu izolacji, są jednoznaczną wskazówką określającą jej pochodzenie. Jedna z metod przygotowania skradzionych kabli odsprzedaży polega na pocięciu kabla na krótkie odcinki, które zostają pozbawione pancerza (izolacji głównej). W wyniku takiego zabiegu otrzymywane są pojedyncze żyły miedziane o przekroju od 0,4 do 1,2 mm. Mogą one występować z różnokolorową izolacją lub bez niej, po dodatkowym opaleniu) Wśród elementów, które trafiają do punktów skupu bywają również pozostałości po kablach ? pancerze z ołowiu ( w osłonie z tworzywa), z których uprzednio wyjęte zostały żyły miedziane.

Urządzenia telekomunikacyjne i ich elementy

 6.jpg 10.jpg 12.jpg 15.jpg

Łupem złodziei padają nie tylko kable. Często notowane są przypadki prób sprzedaży elementów urządzeń telekomunikacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest oznakowanie logo TP lub logo producenta. Dzięki temu nawet zniszczone elementy są stosunkowo łatwe do rozpoznania. Osobną kategorię stanowią przedmioty stalowe. Są to najczęściej elementy zamknięć i zabezpieczeń studni kablowych, które złodzieje muszą sforsować, zanim uzyskają dostęp do chronionych kabli. Rady dotyczące postępowania w przypadku próby sprzedaży złomu pochodzącego z kradzieży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku próby sprzedaży złomu co do którego zachodzi podejrzenie nielegalnego pochodzenia należy bezwarunkowo odmówić jego przyjęcia do skupu. Jeśli to możliwe należy ustalić dane osoby podejmującej próbę sprzedaży. Kolejnym krokiem jest dopełnienie obowiązku powiadomienia policji o próbie dokonania przestępstwa. Jeśli istnieje podejrzenie, że złom pochodzi z kradzieży dokonanej na szkodę operatora telekomunikacyjnego fakt ten można również zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 9393. Warto pamiętać Wyjątkiem który pozwala na skupowanie pokazanych przedmiotów jest fakt zbywania ich przez prawnego właściciela, na podstawie faktur, rachunków, lub innych dokumentów sprzedaży. Telekomunikacja Polska zbywa swoje złomowane kable oraz inne elementy infrastruktury wyłącznie w punktach skupu, z którymi podpisano stosowne umowy. Kable takie nigdy nie są opalane. Kabli wieloparowych nie można kupić w obrocie detalicznym. Są one produkowane w ilościach hurtowych Ina zamówienie ? nie ma więc praktycznie możliwości, aby właścicielem takich kabli była osoba prywatna. Mając na uwadze wspomniane informacje, istnieje duże prawdopodobieństwo ( graniczące z pewnością), że miedź w postaci opalonych kabli wieloparowych, która trafia do punktów skupu złomu, pochodzi z kradzieży. Odpowiedzialność karna Zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec osób i podmiotów, które zakupią od osób fizycznych przedstawione w dalszej części broszury urządzenia i elementy sieci telekomunikacyjnej, organa ścigania mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze dotyczące przestępstwa lub paserstwa (umyślnego bądź nieumyślnego). Sankcje grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących m. in. skupu złomu reguluje Kodeks Karny i Kodeks Wykroczeń artykułami: 291, 292 (KK) oraz 122 (KW). Policja Przypomina! Sankcje karne Kodeks Karny Art. 291 ? Paserstwo umyślne (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) § 1 Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2 W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 292 ? Paserstwo nieumyślne § 1 Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2 W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks wykroczeń Art. 122 ? Paserstwo (Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.) § 1 Kto nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 75 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2 Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 75 złotych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. § 3 Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

 Źródło Komenda Powiatowa Policji w Wołominie /mk/