Pracowita sesja Rady Powiatu

bednarczyk

Burmistrz Tłuszcza zapewne z zadowoleniem przyjął uchwałę jaką wołomińscy radni przyjęli o udzieleniu Gminie Tłuszcz w roku 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 kwietnia 2018 r, wołomińscy rajcy podjęli
24 uchwały, z których aż jedenaście dotyczyło utrzymaniu zieleni. Przyjęto też uchwały dotyczące m.in. trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego do Ząbek oraz budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu.

Na mocy przyjętych uchwał Powiat Wołomiński powierzył gminom zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych gmin,  przy czym szczegółowy zakres prac jest odrębny dla każdej z nich. O ile utrzymanie zieleni i sprzątanie chodników dotyczy wszystkich jedenastu gmin (oprócz Miasta Kobyłka), to konserwacja rowów będzie prowadzona tylko w gminach Jadów i Strachówka. W ramach przyznanych na ten cel dotacji Gmina Dąbrówka otrzyma 47 155,00 zł, Gmina Jadów 53 914,00 zł, Gmina Klembów 32 547,00 zł, Gmina Miasto Marki 7 342,00 zł, Gmina Poświętne 32 982,00 zł, Gmina Tłuszcz 49 191,00 zł, Miasto Ząbki 39 026,00 zł, Miasto Zielonka 15 003,00 zł, a Gmina Radzymin 56 839,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 36 629,00 zł otrzyma Gmina Strachówka, natomiast aż 97 056,00 zł przeznaczono dla Gminy Wołomin, gdzie przy szesnastu drogach powiatowych jest 49 122,40 m kw. zieleni oraz 92 422,77 m kw. chodników do utrzymania.
Radni przyjęli też uchwałę o udzieleniu Gminie Tłuszcz w roku 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego.
Wołomińscy rajcy jednogłośnie poparli petycję mieszkańców w sprawie trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze, Wilno, Targówek, do Ząbek. Wcześniej petycję pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego. Teraz uchwała Rady Powiatu zostanie przekazana do Rady m.st. Warszawy oraz Rady Miasta Ząbki. W uzasadnieniu uchwały popierającej petycję podkreślono, że:
„1. Miasto Ząbki jest jedną
z najszybciej rozwijających się miejscowości powiatu wołomińskiego, a także innych podwarszawskich miejscowości. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy stanowi zaplecze kapitału ludzkiego dla m.st. Warszawy, który spowodował wzrost inwestycji mieszkaniowych oraz gwałtowny napływ mieszkańców.
2. Istniejąca infrastruktura komunikacyjna nie jest adekwatna do rzeczywistego zapotrzebowania mieszańców Miasta Ząbki. Powstanie linii tramwajowej zmniejszy liczbę samochodów wjeżdżających w granice Warszawy, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także ograniczenia stale zwiększającego się ruchu pojazdów na drogach lokalnych.
3. Propozycja złożona w petycji dotycząca wybudowania trasy tramwajowej od dworca Warszawa Wschodnia w kierunku Ząbek jest postulowana nie tylko przez mieszkańców, ale także przez władze samorządowe Miasta Ząbki i Powiatu Wołomińskiego.
4. Rada Powiatu Wołomińskiego popiera petycję w zakresie działań zmierzających do wybudowania trasy tramwajowej oraz innych rozwiązań dotyczących układu komunikacyjnego północno-wschodniej części województwa mazowieckiego.
5. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje podjętą przez mieszkańców inicjatywę za godną uwagi i wsparcia.”
Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały i zobowiązali Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Rady Miasta Ząbki.”
Przed podjęciem uchwały radna Małgorzata Zyśk w imieniu własnym i radnego Sławomira Pisarczyka zabrała głos i podkreśliła, że Robert Perkowski – burmistrz Miasta Ząbki od kilku lat prowadzi rozmowy i kieruje pisma do włodarzy Warszawy, podkreślając potrzebę przeprowadzenia linii tramwajowej do Ząbek. Rada Miasta Ząbki podjęła również uchwałę w tej sprawie i skierowała ją do właściwych władz Warszawy. Radna podziękowała Zarządowi
i Radzie Powiatu Wołomińskiego za przychylne rozpatrzenie petycji i jednogłośne poparcie w przedmiotowej sprawie.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.