Program polityki prorodzinnej

Rada do spraw Rodziny została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego. Jej zadaniem jest wspieranie realizacji Programu Polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl oraz jego monitorowanie, a także inicjowanie i koordynowanie współpracy lokalnych podmiotów instytucji publicznych i społecznych działających na rzecz rodziny.

Powiatowej Radzie ds. Rodziny przewodniczył Piotr Uściński, Starosta Wołomiński. Prezentację założeń programu TAKrodzina.pl oraz Powiatowej Karty Rodziny przeprowadziła Jolanta Pęgier, która w starostwie zajmuje się wdrożeniem tego przedsięwzięcia. ? Polityka prorodzinna, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest jednym z zadań publicznych powiatu. Wcześniej w Powiecie Wołomińskim nie funkcjonował dokument, który w sposób kompleksowy regulowałby zagadnienia związane z polityką prorodzinną o charakterze ponadgminnym. Dlatego powstał nasz wieloletni program ?TAKrodzina.pl? ? mówił Starosta Piotr Uściński. Głównym celem polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Z przekazanego przez Jolantę Pęgier opisu programu wynika, iż pierwszym celem szczegółowym przyjętego programu jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. przeprowadzanie kampanii społecznej promującej rodzinę i rodziny wielodzietne, wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazującego wartość rodziny i dziecka.

Kolejny cel TAKrodzina.pl to tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rodziny. Tutaj znalazło się miejsce na powołanie Rady ds. Rodziny, wspieranie prorodzinnych inicjatyw samorządów gminnych, wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny, promowanie prorodzinnych działań przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie konkursu ?Firma przyjazna rodzinie? i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną.

Wprowadzana przez Starostwo Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) – wychowujących troje i więcej dzieci. W grudniu 2012r. do wszystkich miast i gmin Starostwo przekazało pełen komplet dokumentacji. Aby ułatwić podejmowanie przez Rady Gmin inicjatyw w tym zakresie, przekazano także projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Programu. Więcej informacji na: www.powiat-wolominski.pl