Projekt budżetu Gminy Radzymin na rok 2019

Plenty of Polish Zloty Banknotes Closeup Photo. Polish One Hundred Zlotych Bills.

Gmina Radzymin złożyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt budżetu na rok 2019, który zakłada dochody na poziomie 158,2 mln zł, a wydatki – 167,3 mln zł. Po zaopiniowaniu przez RIO budżet będzie rozpatrywany przez Radę Miejską w Radzyminie.

Dochody gminy Radzymin rosną z roku na rok m.in. dzięki ciągłemu wzrostowi dochodów z podatku od osób fizycznych. Przewiduje się też nieznaczny wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych, mimo utrzymywania niskich podatków dla przedsiębiorców i preferencji inwestycyjnych w obrębie Emilianów. Wzrost dochodów zawdzięczamy stałemu rozwojowi gminy Radzymin.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym projektem budżetu, który można znaleźć w serwisie BIP Gminy Radzymin: Zarządzenie nr 0050.157.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2019 rok.

W obszarze wydatków największą część – blisko 40%, co odpowiada kwocie 51,1 mln zł – stanowią wydatki na edukację. Kwota ta obejmuje bieżące finansowanie placówek edukacyjnych oraz wydatki inwestycyjne w obszarze edukacji.

Na wydatki majątkowe, do których należą m.in. inwestycje drogowe, kubaturowe czy infrastruktura sportowa i rekreacyjna, gmina planuje przeznaczyć 37,7 mln zł. Szczegółowa lista planowanych inwestycji została zaprezentowana w tabeli w załączniku nr 5 do projektu budżetu. Należy zaznaczyć, ze większość wydatków majątkowych jest współfinansowana z dofinansowań zewnętrznych i dotacji na zadania inwestycyjne. Gmina Radzymin ma podpisane umowy na dofinansowania zewnętrzne na wszystkie największe zadania inwestycyjne, których realizacja będzie kontynuowana lub prowadzona w 2019 r.

Do obszarów wydatkowych, które w większym stopniu obciążą budżet gminy w 2019 roku należy transport i łączność, a także gospodarka odpadami. W zakresie transportu ok. 5,7 mln zł wyniosą wydatki na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, do czego dochodzi także szereg zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg i ścieżek rowerowych. Wzrost kosztów gospodarki odpadami będzie związany z sytuacją na rynku odbioru odpadów komunalnych i ich utylizacji. W sumie na ten obszar w projekcie budżetu przeznaczono 5,4 mln zł.

Gmina Radzymin zaplanowała też wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na poziomie 789,5 tys. zł. Na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych gmina planuje przeznaczyć 350 tys. zł (w roku bieżącym 285 tys. zł). W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dotacje dla pozostałych organizacji na 2019 rok planowane jest 292 tys. zł.

Projekt budżetu zakłada utrzymanie korzystnej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, dzięki czemu nadal będzie mieć wysoką zdolność do obsługi i zaciągania zadłużenia. Dochody bieżące na 2019 r. są planowane na poziomie 137,9 mln zł, podczas gdy wydatki bieżące – na poziomie 129,5 mln zł. Z tej nadwyżki będą finansowane m.in. koszty obsługi długu oraz część wydatków majątkowych.

Gmina Radzymin planuje na 2019 r. deficyt na poziomie 9 mln zł, który wynika z intensywnej działalności inwestycyjnej gminy. Najbardziej znaczące inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych, które są refundowane post factum. Oznacza to, że dług jest dla gminy Radzymin narzędziem finansowania niezbędnej działalności inwestycyjnej. W ogólnym rozrachunku gmina Radzymin zachowuje zdrową i zrównoważoną relację nakładów inwestycyjnych wobec możliwości obsługi zadłużenia.

Więcej o sytuacji finansowej gminy Radzymin można przeczytać w artykule w ostatnim wydaniu „Radzyminiaka” na stronach 8-9. Zapraszamy też do zapoznania się z pełnym tekstem projektu Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.

Źródło: UMiG Radzymin

fot: freepik.com

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.