Pytania i odpowiedzi – po spotkaniu Mieszkańców w MOK Kobyłka

Mieszkańców, którzy przyszli na spotkanie z Burmistrz Edytą Zbieć interesowało bardzo wiele rzeczy związanych z Miastem.

Nie tylko planowane remonty czy budowy dróg i kanalizacji, ale także sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia Qźnia i oferty dla dzieci, remontem Pałacyku na Źródniku, działalnością NGO i przeznaczeniem budynku po Bibliotece na ul. Fałata. Rozmawiano także o Karcie Rodzin i uchwale związanej z jej uchyleniem, bezkolizyjnych przejazdach oraz o Placu 15 Sierpnia.

Mieszkańcy zadali ponad dwadzieścia pytań – Burmistrz odpowiadała na nie na bieżąco.  Poniżej zamieszczamy piątkowe pytania wraz z odpowiedziami dla osób, które nie były na spotkaniu. Odpowiedzi zostały uzupełnione o dodatkowe informacje i liczby.

1. Jak wygląda sprawa budowy ścieżek rowerowych w ul. Bohaterów Ossowa i drzew, które mają być wycięte?

Już na etapie przygotowywania dokumentacji drogowej wraz ze ścieżką rowerową ul. Bohaterów Ossowa na odcinku Rondo Cudu Nad Wisłą do ul. Broniewskiego mieliśmy na uwadze istniejące drzewa. Przebieg ścieżki został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie zachować istniejący drzewostan.

Ze względu na kolizję z inwestycją w czasie budowy już powstałej ścieżki na odcinku Nadarzyńska – Rondo Cudu nad Wisłą zostało usuniętych tylko osiem drzew tj. 4 klony, 2 lipy, kasztanowiec i topola. Usunięte drzewa zostaną zastąpione innymi ośmioma drzewami z gatunków sosna, jarząb czy dąb – nasadzenia zastępcze nastąpią na terenie Miasta przy ul. Przyjacielskiej. Odcinek od Ronda Cudu nad Wisłą do Broniewskiego realizowany będzie w roku bieżącym. Dokumentacja zakłada usunięcie czterech drzew tj. głogu, orzecha, lipy i klonu oraz siedmiu krzewów.

Inwestycja realizowana jest w ramach ZIT WOF, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umowa na dofinansowanie inwestycji (w ramach którego Miasto Kobyłka otrzyma ok. 11 mln zł dofinansowania) została podpisana w czerwcu 2018 roku – szkoda byłoby więc nie kontynuować tej inwestycji i stracić dofinansowanie.

Jazda na rowerze jest często podejmowaną aktywnością przez Mieszkańców Kobyłki. Dlatego też należy zapewnić taką możliwość przez budowę ścieżek rowerowych – z kontaktów Mieszkańców z Urzędem wynika, że jest to oczekiwana przez wiele osób inwestycja. Budowa ścieżek rowerowych zapewnia wolność wyboru środka transportu, stanowi alternatywę dla jazdy samochodem i tym samym przyczynia się do zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza. Co więcej, ścieżki rowerowe wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jeśli wszystkie plany budowy ścieżek w Kobyłce się powiodą, to łączna długość istniejących i planowanych dróg rowerowych w Kobyłce wyniesie 34,32 km.

2. Wiadukt i przejazd PKP – czy jest szansa na to, że wreszcie powstaną?

Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o przejazdy w Kobyłce. PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na budowę bezkolizyjnego przejazdu przy stacji PKP Kobyłka. W sprawie budowy skrzyżowania przy stacji PKP Kobyłka Ossów postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte, pod koniec sierpnia odbyła się aukcja elektroniczna. Został wybrany wykonawca, konsorcjum dwóch firm.

Nad ul. Orszagha w Kobyłce zaplanowano budowę trzech wiaduktów: kolejowego i dwóch drogowych. Sama ulica zostanie przedłużona i poprowadzona pod ul. Graniczną, linią kolejową Warszawa–Białystok i ul. Warszawską, do ul. Nadarzyńskiej (droga wojewódzka nr 634). Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Ręczajskiej i Jana Pawła II.

W pierwszym kwartale 2022 r. PKP PLK planuje podpisanie umowy z wykonawcą wiaduktu drogowego nad linią kolejową niedaleko przystanku Kobyłka Ossów (w ciągu ul. Poniatowskiego i Napoleona). W ramach prac dojdzie do przebudowy przyległych ulic, w tym ul. Jasińskiego. Powstaną dwa ronda oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

3. Kiedy jest planowana rozbudowa kanalizacji w ul. Radzymińskiej?

Urząd dysponuje projektami budowlanymi na realizację tych inwestycji. Z informacji od Prezesa PGK, Sebastiana Budziszewskiego wynika, że sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Radzymińskiej w Kobyłce na odcinku:

  • od wys. dz. 56 obr. 23 Kobyłka do wys. dz. ew. nr 43/5 obr. 23 Kobyłka przewidziana jest do realizacji w wieloletnim planie PGK na rok 2022. Wskazany odcinek sieci w ulicy Radzymińskiej stanowi fragment inwestycji obejmującej również odcinki sieci w ulicy Jazłowieckiej, Mironowskiej, Zielenieckiej, Zegrzyńskiej z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną w ul. Mironowskiej;
  • od wysokości ul. Leszka do wysokości dz. ew. nr 54 obr. 23 Kobyłka przewidziana jest do realizacji w wieloletnim planie PGK na rok 2022. Wskazany odcinek sieci w ulicy Radzymińskiej stanowi fragment inwestycji obejmującej również odcinki sieci w ulicy Łokietka, Leszka;
  • od wysokości dz. ew. nr 48/2 obr 23 Kobyłka do wysokości ul. Białobrzeskiej przewidziana jest do realizacji w wieloletnim planie PGK na rok 2022. Wskazany odcinek sieci w ulicy Radzymińskiej stanowi fragment inwestycji obejmującej również odcinek sieci w ulicy Białobrzeskiej.

Zgodnie z wieloletnim planem, aby wykonać kanalizację PGK musi uzyskać na danej ulicy umowy przedwstępne zapewniające podłączenie się do sieci w ilościach zadeklarowanych. W przypadku zawarcia mniejszej ilości umów przedwstępnych w stosunku do złożonych deklaracji plan może ulec zmianie, zaplanowane inwestycje będą odsunięte w czasie. Ponadto muszą zostać zabezpieczone środki (w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania).

4. Czy będzie realizowany chodnik przy ul. Krasickiego i kiedy? Co z ulicami Sienkiewicza i Wesołą?

Chodnik przy ul. Krasickiego zostanie przeprojektowany na ścieżkę rowerową z dopuszczonym ruchem pieszych i planujemy realizację na rok bieżący.

Drogi Sienkiewicza, Wesoła i Spacerowa na odc. Zaułek – Jeżynowa są na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i pozyskiwania niezbędnych decyzji pozwalających na realizację. Termin odbioru dokumentacji to 31.03.2022 r. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

5. Ulica Lipowa – czy będzie remontowana?

Ulica nie jest w pełni uzbrojona w media i wykonanie utwardzenia docelowego przed wykonaniem wszystkich sieci i przyłączy groziłoby częstymi robotami wpływającymi na trwałość nawierzchni.

Obecnie środki na budowy dróg i chodników są bardzo ograniczone, dlatego też o kolejności realizacji dróg decydują takie kryteria jak wpływy z podatków, uzbrojenie drogi, stan nawierzchni, ilość mieszkańców wynikająca z deklaracji w systemie odpadowym, historia podtopień, możliwość pozyskania dotacji czy ewentualna partycypacja w kosztach.

6. Drogi gruntowe – czy firma odśnieżająca drogi i piaskarki mają zakaz posypywania ulic gruntowych – na Piotrówku żadna droga nie jest posypana.

Stan dróg gminnych, w tym dróg gruntowych jest monitorowany. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, drogi standardu VI, czyli drogi gruntowe, są odśnieżone i posypywane w razie potrzeby. W ostatnim czasie nie otrzymaliśmy zgłoszeń o śliskiej nawierzchni dróg gruntowych. W przypadku pojawienia się takich zgłoszeń, działania są podejmowane. W grudniu, po pojawieniu się zgłoszeń o śliskiej nawierzchni dróg gruntowych, zlecenie posypania tych dróg zostało przekazane do firmy, która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

7. Ul. Bukowa i ul. Dębowa jest zrobiona z nawierzchni z użyciem azbestu. Te ulice zostały zrobione jakieś 15-17 lat temu, mieszkańcy proszą o interwencję.

Przekazaliśmy informację do Wydziału Infrastruktury, sprawa będzie zbadana.

8. Wiadukt w Ossowie nie będzie w linii ul. Napoleona, tylko z boku – dlaczego? Boczne uliczki się zakorkują, wiadukt nie będzie używany.

Lokalizacja wiaduktu została ustalona przed wieloma laty. Jest to inwestycja ponadlokalna i decyzje o usytuowaniu obiektu zapadały na wyższym szczeblu. Miasto usankcjonowało tę lokalizację w Miejscowym planie zagospodarowania terenu z 1999 r., a następnie w kolejnych dokumentach planistycznych t.j. w studium z 2001 r. i 2010 r., planie miejscowym z 2004 r. oraz w obecnym studium z 2021 r. Inwestycja jest realizowana przez PKP PLK i polegać ma na wybudowaniu wiaduktu wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym zapewniającym optymalną drożność nowego układu drogowego.

9. Czy w nowej szkole będzie przewidziany basen?

Nie, dokumentacja nie zawiera basenu na terenie przeznaczonym na szkolę przy ul. Dworkowej. W projektowanym budynku przewidziano szkołę oraz przedszkole. W części szkolnej zaprojektowano 25 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, szatnię oraz kuchnię z jadalnią. Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością̨ ruchową. Całość usytuowano w głębi działek, możliwie najbliżej południowej granicy terenu, aby zapewnić dużą ilość przestrzeni do nauki i rekreacji dla uczniów na świeżym powietrzu. Przedszkole znajduje się w południowo-wschodniej części budynku, w bliskim jego sąsiedztwie zaprojektowano plac zabaw. Zaprojektowano także patia, tarasy oraz liczne przestrzenie do nauki i rekreacji na zewnątrz. W zachodniej części działki przewidziano infrastrukturę sportową. We wschodniej części terenu inwestycji przewidziano parking oraz miejsca dla rowerów.

10. Czy będzie lodowisko w Kobyłce?

Nie – jest za ciepło i lodowiska generują bardzo wysokie koszty. Być może w przyszłości będzie to rozważane.

11. Czy myślała pani żeby zachęcić mieszkańców, żeby się meldowali w Kobyłce i płacili tu podatki?

Działania, prowadzone przez Urząd w celu zmaksymalizowania wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych prowadzone są na kilku płaszczyznach. Jedną z nich są działania władz miasta – spotkania z inwestorami w celu budowania relacji biznesowych (podczas których Burmistrz Edyta Zbieć m.in. zachęcała developerów do współpracy przy informowaniu nowych mieszkańców o ich obowiązkach podatkowych), polityka otwartych drzwi, czy stałe podnoszenie kwalifikacji urzędników w zakresie przygotowywania ofert inwestorskich.

Inna płaszczyzna to zaangażowanie urzędników i współpraca poszczególnych wydziałów zarówno w weryfikowaniu ewentualnych zaległości w opłatach, jak również w zakresie informowania mieszkańców. Dysponujemy w Urzędzie zintegrowanym systemem podatków i opłat lokalnych, co daje możliwość weryfikacji zaległości przez pracowników mających dostęp do bazy mieszkańców.

Podczas niemal każdego kontaktu mieszkańca z urzędem urzędnicy przypominają (oraz w miarę możliwości sprawdzają poszczególne osoby) o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych i innych opłat. Przykładowe działania to np. proces wydawania Kart Mieszkańca (a wcześniej kart metropolitalnych), podczas którego weryfikowane są zarówno opłaty za odpady, podatek od nieruchomości, jak również fakt, czy podatek dochodowy jest płacony w miejscu zamieszkania. Każdy nowy podatnik, który składa druki podatkowe jest informowany o obowiązku złożenia deklaracji na odpady komunalne od momentu zamieszkania na nowo zakupionej nieruchomości. Z kolei osobom składającym deklaracje śmieciowe jest udzielana informacja o tym, że podatki należy płacić w miejscu zamieszkania. W przypadku dokonywania meldunku w USC udzielana jest informacja o obowiązkach podatkowych. Złożone deklaracje śmieciowe są weryfikowane także przy postępowaniach podatkowych.

Kolejnym sposobem potwierdzania faktu, czy podatek dochodowy rozliczany jest w miejscu zamieszkania jest sposób prowadzenia rekrutacji do przedszkoli – należy przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie rodziców w Kobyłce oraz rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Kryterium „dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka” weryfikowane jest na prośbę komisji rekrutacyjnej danego przedszkola (dot. Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały i Publicznego Przedszkola Nr 2) w ewidencji ludności Miasta Kobyłka. Po sprawdzeniu w bazie meldunkowej zweryfikowane dane przekazywane są przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku negatywnej weryfikacji kandydat nie otrzymuje punktów za kryterium. Natomiast kryterium „dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie” weryfikowane jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie PIT-37, który rodzic przedkłada wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola.

W Urzędzie są dostępne druki ZAP-3, a urzędnicy pomagają w ich wypełnieniu. Urząd świadczy również usługę TAX-i, polegającą na możliwości podpisania formularza ZAP-3 w urzędowym samochodzie lub w domu.

Urząd Miasta jest w trakcie opracowywania nowego procesu i narzędzi, które pozwolą na jeszcze dokładniejszą weryfikację płatności podatków, opłat lokalnych, a szczególnie deklaracji podatkowych.

O obowiązku płacenia podatku dochodowego w miejscu zamieszkania przypomina mieszkańcom kampania informacyjna, prowadzona przez pierwsze miesiące roku w oparciu o prezentację budżetu Miasta na stronie „Na co idą moje pieniądze’. Informujemy mieszkańców poprzez stronę www i w mediach społecznościowych poprzez wpisy pokazujące korzyści z płacenia podatków w miejscu zamieszkania i przypominające o rozliczeniu PIT. Przygotowano również specjalne, podatkowo-budżetowe wydanie Kuriera Kobyłkowskiego, który był publikowany na stronie www i na Facebooku oraz kolportowany w Urzędzie. Został również w 2020 roku dołączony do części decyzji podatkowych (dot. nieruchomości) roznoszonych na początku roku w Kobyłce. Do rozliczania podatku dochodowego w mieście zachęcał również film z udziałem Burmistrz Edyty Zbieć, dotyczący korzyści dla podatników z faktu, że ich pieniądze wracają do budżetu miasta. W tym roku planujemy dołączyć do decyzji podatkowych ulotkę, w której pokażemy, jak wiele działań w Mieście jest możliwych właśnie dzięki podatkom płaconym przez Mieszkańców.

12. Czy na ul. 3 Maja jest przewidziany chodnik?

Nie, najbliższe plany nie przewidują budowy chodnika przy ul. 3 Maja.

13. Czy coś będzie robione po drugiej stronie Kobyłki, bo Mieszkańcy czują się niedocenieni.

Wykonujemy wiele inwestycji – dla przykładu, wybudowaliśmy parking Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, ul. Borysów, Reymonta, Sikorskiego (największa w ostatnich latach inwestycja w Kobyłce, kosztująca ok. 11 mln zł), planujemy budowę kanalizacji na ul. Nadarzyńskiej, drogi w ul. Rataja, Sienkiewicza, Solskiego, Poprzecznej, Ossowskiej, ścieżki w ul. Bohaterów Ossowa, Orzeszkowej, Ossowskiej, Warszawskiej, Krasickiego. W tym roku rozpoczynamy również projektowanie drogi w ul. Majdańskiej.

14. Ul. Ossowska, co będzie na niej robione?

Na odcinku od ul. Turowskiej do Nadarzyn trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i nowej nakładki asfaltowej. Natomiast na odcinek od ul. Nadarzyn do ul. Orląt Lwowskich została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która również przewiduje nakładkę asfaltową, ścieżkę rowerową i chodnik. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

15. Czy ktoś ogarnia temat developerki w Kobyłce, żeby się w mieście nie zrobił totalny bałagan architektoniczny?

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost liczby mieszkańców. Jest to z jednej strony pozytywne zjawisko, ponieważ Miasto się rozrasta, urbanizują się tereny dotychczas niezabudowane, co z kolei przekłada się na wpływy z podatków do budżetu miasta. Ale jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na infrastrukturę społeczną, głównie w zakresie zdrowia czy oświaty. Notujemy obecnie ogromne zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, czy szkołach, któremu trudno sprostać.

Kobyłkę szczególnie upodobali sobie deweloperzy, ponieważ mamy plany zagospodarowania przestrzennego na prawie całe miasto – a to sprawia, że proces inwestycyjny jest znacznie krótszy. Nie trzeba, jak w innych gminach, wiele miesięcy oczekiwać na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Znaczna część miasta objęta jest planami miejscowymi z 2004 roku. W tamtym czasie przeznaczono znaczne obszary pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nie wprowadzając właściwie żadnych ograniczeń co do rodzaju tej zabudowy (szeregowce, bliźniaki czy budynki wolnostojące). Trzeba pamiętać jednak, że w tamtym czasie praktycznie zabudowa deweloperska nie istniała, a budynki były budowane na własne potrzeby. Jednak gdy już developerzy odkryli Kobyłkę, to nastąpiło to z prawdziwym hukiem.

Dlatego próbujemy obecnie korygować to, co się działo ostatnio, gdy budynki developerskie powstawały jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Dlatego od początku tej kadencji ograniczamy zabudowę szeregową i bliźniaczą pozostawiając ją tylko w miejscach, gdzie już wcześniej występowała, a zakazując w obszarach, gdzie dominuje zabudowa wolnostojąca, np. na Stefanówce. Pozwoli to na zachowanie jedności urbanistycznej. Chcemy, żeby Kobyłka się rozwijała, żeby przybywało nowych mieszkańców – ale musi się to odbywać w sposób harmonijny, a nowe budynki developerskie nie mogą być wciskane pomiędzy stojące już od wielu lat domy wolnostojące.

Warto podkreślić, że nie chodzi o wprowadzenie w planach miejscowych całkowitego zakazu zabudowy na terenach, gdzie dzisiaj taka zabudowa jest możliwa, bo nie chcemy pomniejszać powierzchni terenów budowlanych w naszym mieście. Ponadto nie możemy się narażać na ryzyko wypłaty odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości w związku z zakazami inwestycyjnymi.

Wprowadzane ograniczenia urbanistyczne dotyczą jedynie formy zabudowy (budynki wolnostojące zamiast szeregowców i bliźniaków), by z jednej strony zachować ład przestrzenny, z drugiej zaś zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu budynków kosztem pomniejszania terenów zielonych.

Według planów zagospodarowania przestrzennego (które powstały w latach 2001-2014) pod zabudowę mieszkaniową przeznaczono tereny o powierzchni około 839 ha, z czego już zabudowano około 599 ha. Pozostał zatem do zabudowy na cele mieszkaniowe obszar około 240 ha. Własność Miasta Kobyłka w tej powierzchni to około 2 ha, więc prawie wszystkie działki są w rękach prywatnych właścicieli.

16. Po wymianie oświetlenia led ul. Dojazdowa i okoliczne w ogóle nie świecą.

Na ulicy Dojazdowej i okolicznych awarie zdarzają się sporadycznie – wiemy to, bo pracownicy Urzędu również mieszkają w Kobyłce i zwracają uwagę na takie sytuacje. Jeśli awarie nastąpią, prosimy o zgłaszanie ich przez formularz kontaktowy na stronie www Urzędu Miasta Kobyłka lub bezpośrednio do konserwatora odpowiedzialnego za utrzymanie oświetlenia pod numerem telefonu: 535 481 335.

17. Bardzo pięknie jest teraz w okolicach dawnego Starego Basenu, tylko większość Mieszkańców o tym nie wie.

Naszą inwestycję w postaci Parku Leśnego ze Starym Basenem będziemy pokazywać wiosną. Skończyliśmy ją w momencie, gdy nastała niezbyt ładna jesień – zdjęcia drzew bez liści nie byłyby zbyt zachęcające. Teraz zimą i tak stosunkowo niewiele osób by korzystało. Być może następne spotkanie z Mieszkańcami zorganizujemy właśnie na tym terenie.

W związku z tym, że jest już monitoring na tym terenie, rozważamy ponowne ustawienie ścieżki PZU.

18. Czy nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest przygotowana do usuwania przewróconych drzew. W sytuacji, gdy drzewo przewróciło się na mój dom OSP zabezpieczyło teren, ale usunąć drzewa nie mogło, bo nie ma podnośnika. Może OSP mogłaby podpisać umowę z firmami prywatnymi, które byłyby do dyspozycji w takich sytuacjach?

Jeśli straż podpisze umowę z firmą, to będzie musiała zapłacić za każdorazowe wynajęcie podnośnika – a na to nie ma funduszy. Podnośnik jest potrzebny tylko w niektórych przypadkach. Zazwyczaj straż prosi wówczas o przyjazd podnośnika z innej gminy (strażacy z różnych miejscowości wspierają się nawzajem), ale jest to możliwe wtedy, gdy dany sprzęt nie jest potrzebny na miejscu. W tej konkretnej, przytoczonej sytuacji nie było wystarczająco dużo miejsca na posesji, żeby standardowej wielkości podnośnik mógł wjechać. Strażacy doradzili więc mieszkańcowi, żeby zamówił prywatnie mały podnośnik, który się zmieści na posesji. Od strażaków wiemy, że takie sytuacje rozwiązałoby kupienie nowej, specjalistycznej drabiny mechanicznej. Jest to jednak spory wydatek i konieczne będzie znalezienie dofinansowania na taki sprzęt.

19. Co się stanie z budynkiem na Fałata, jakie będzie jego przeznaczenie?

Pierwotnie mieliśmy plan, żeby przydzielić Stowarzyszeniu Qźnia lokal po bibliotece na ul. Fałata, ale niestety budynek nie ma zniwelowanych przeszkód architektonicznych (nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i nie ma możliwości takiego remontu, żeby stał się dostępny w przyszłości). Po wielu rozmowach, spotkaniach i rozważaniu różnych pomysłów zdecydowaliśmy, że przeznaczymy lokal na działalność organizacji pozarządowych w Mieście.

20. Pałacyk na Źrodniku – co z nim będzie?

W listopadzie 2021 r. złożyliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o dotację celową na wykonanie prac związanych zabezpieczeniem przed zniszczeniami Domu Wilhelma Lewego przy ul. Rumuńskiej w Kobyłce. Zaplanowane we wniosku prace to: uporządkowanie wnętrza obiektu poprzez usunięcie elementów zagrażających katastrofą, demontaż konstrukcji dachu, elementów stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wzmocnienia ścian konstrukcyjnych, montaż więźby i jej prowizoryczne zabezpieczenie celem prowadzenia prac wewnątrz, wzmocnienie ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych z kominami i przewodami wentylacyjnymi, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów.

Wartość ogólna zaplanowanych prac to 859.927,47 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 759.927,47 zł. Realizacja zaplanowana jest do października 2022 r.

Obecnie wniosek jest w ocenie formalno – merytorycznej.

21. Czy w Kobyłce jest świetlica środowiskowa? Czy są prowadzone działania na rzecz dzieci z problemami?

Tak – placówkę wsparcia dziennego, zwaną potocznie świetlicę środowiskową prowadzi Stowarzyszenie Qźnia w nowym lokalu przy ul. Żymirskiego. W tym samym miejscu działa również Kobyłkowski Klub Młodzieżowy Sztos, który jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży związane z problemami takimi jak np. depresje spowodowane izolacją, próby samobójcze i szeregiem innych.

Stowarzyszenie działa na terenie Kobyłki na rzecz naszych mieszkańców od przełomu 2011/2012 roku. To wyjątkowo aktywna organizacja, która na zlecenie Miasta realizuje wiele zadań z zakresu społecznego w ścisłej współpracy z OPS. Kobyłkowski Klub Młodzieżowy ma za zadanie nie tylko zagospodarować czas wolny w sposób kreatywny oraz bezpieczny, ale przede wszystkim wspierać młodych ludzi w nabywaniu umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i przyszłości z dala od przemocy i uzależnień. Chcemy zapobiegać problemom i wspierać sfery emocjonalne, społeczne i poznawcze, aby unikać zagrożeń związanych z brakiem akceptacji rówieśniczej, presją otoczenia, naśladowaniem złych wzorców, nałogami czy agresją. Zajęcia – specjalistyczne, kulturalne, edukacyjne, artystyczne i sportowe – są prowadzone przez wychowawców, animatorów, pedagogów, doradców zawodowych, wolontariuszy i stażystów, przewidziane są także spotkania z psychologiem.

Qźnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą również w taki codzienny, zwyczajny sposób, tworząc miejsce, gdzie mogą odrobić lekcje, porozmawiać z dorosłymi o swoich sprawach, zapytać o wszystko, czy po prostu przyjemnie i bezkonfliktowo spędzić czas z rówieśnikami.

22. Czy ul. Napoleona będzie ślepą ulicą, jak powstanie wiadukt?

Po zrealizowaniu wiaduktu nie będzie połączenia ul. Napoleona z ul. Poniatowskiego bezpośrednio przez tory kolejowe.

23. Słyszałem o sytuacji, gdy pękają domy na skutek działań zagęszczarek na nieutwardzonych drogach. Może inna pora roku byłaby lepsza, na przykład wiosną, gdy schodzą wody gruntowe?

Zbadamy tę sprawę.

24. Czy jeszcze zostanie wyciętych więcej lasów pod budowy?

Już teraz możemy powiedzieć, że nowoprojektowana ulica przy połączeniu z ul. Marecką przebiega przez obszar leśny i tam będzie przeprowadzona konieczna wycinka. Staramy się projektować w ten sposób aby maksymalnie zachować istniejący drzewostan.

W latach 2014 – 2018 (poprzednia kadencja) sprzedano na cele mieszkaniowe działki o łącznej powierzchni 5,9697 ha. W latach 2019 – 2021 (obecna kadencja) sprzedano na cele mieszkaniowe działki o łącznej powierzchni 0,3275 ha. Wynika z tego, że sprzedaż terenów mieszkaniowych w poprzedniej kadencji jest niemalże 20-krotnie wyższa niż w obecnej kadencji (dokładnie ponad 18-krotnie)!

Według planów zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową przeznaczono tereny o powierzchni około 839 ha, z czego już zabudowano około 599 ha. Pozostał zatem do zabudowy na cele mieszkaniowe obszar około 240 ha. Własność Miasta Kobyłka w tej powierzchni to tylko około 2 ha.

Większość terenów mieszkaniowych w Kobyłce została wprowadzona planami miejscowymi z lat 2001-2014. Dzisiaj, by zapobiec nadmiernej urbanizacji, możemy jedynie wprowadzać ograniczenia intensywności zabudowy mieszkaniowej na terenach przewidzianych w latach ubiegłych pod taką zabudowę. W bieżącej kadencji powadzone są działania w tym kierunku. Polegają na zwiększeniu w planach miejscowych powierzchni biologicznie czynnej zmniejszając tym samym powierzchnię zabudowy. Stosuje się także zakaz zabudowy szeregowej, a na niektórych terenach także bliźniaczej.

W obecnej kadencji wprowadzono około 11 ha nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, wyznaczając jednak powierzchnię zabudowy na 20%, zaś powierzchnię biologicznie czynną na 70% działki budowlanej oraz wprowadzając zakaz wydzielania nowych działek mniejszych niż 1200 m kw.

25. Co z uchwałą o Karcie Rodzin, czy zostanie uchylona?

Burmistrz Edyta Zbieć zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad ostatniej Sesji Rady Miasta uchylenie uchwały o Samorządowej Karcie Rodzin, która została przyjęta przez Radę Miasta w październiku 2019 roku. Jak napisała, to jej inicjatywa jako burmistrza, złożona również dla wyrażenia wielu głosów sprzeciwu Mieszkańców Kobyłki, którzy nie zgadzają się, żeby taki dokument określał światopogląd naszego miasta. Jednak uchwała nie została uchylona przed Radnych i nadal w Kobyłce obowiązuje Samorządowa Karta Rodzin.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Od 30 maja 2022 roku planowane jest mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka w następującej kolejności dzielnic: Sosnówka, Grabicz, Stefanówka, Nadarzyn, [...]
0 komentarzy
145 tys. euro dla Kobyłki

145 tys. euro dla Kobyłki

Ponad 145 tys. euro zostało pozyskanych dla Kobyłki w projekcie „Przestrzeń Przyjazna Dzieciom dla Uchodźców w Kobyłce” – jako pierwsi w Polsce będziemy [...]
0 komentarzy
Oferty kolonii letnich dla dzieci z Kobyłki

Oferty kolonii letnich dla dzieci z Kobyłki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce razem z Towarzystwem Skautowym „Szmaragdowa” zapraszają Dzieci z kobyłki w wieku 7-18 lat na kolonie letnie. *Brak możliwości [...]
0 komentarzy

Wybory na II kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Kobyłka na spotkanie, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele trzeciego sektora na II kadencję Miejskiej Rady [...]
0 komentarzy

Srebrny medal kobyłkowskiej Trójki w Mistrzostwach Mazowsza

19 maja w hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Kobyłce odbył się turniej finałowy Mistrzostw Mazowsza w [...]
0 komentarzy

Dni Miasta Kobyłka

Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć i dyrektor MOK Kobyłka Agnieszka Kacprzak zapraszają na Dni Miasta Kobyłka 2022 Wyjątkowe Dni Miasta Kobyłka, będą obfitowały [...]
0 komentarzy
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

20-22 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły odbędzie się Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o [...]
0 komentarzy
Remont w przychodni w Kobyłce

Remont w przychodni w Kobyłce

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce informuje o wyłączeniu z pracy od 20 czerwca 2022 do 22 lipca 2022 gabinetu stomatologicznego [...]
0 komentarzy

Ogród sferyczny w Kobyłce

W poniedziałek urzędnicy z Kobyłki, z Burmistrz Edytą Zbieć i Wiceburmistrz Katarzyną Rostek oraz Mieszkańcami stworzyli sferyczny ogród, obsadzając roślinami jadalnymi specjalnie do [...]
Jeden komentarz

Kobyłka – wcześniejsze kursowanie autobusu linii L26

Od 16 maja (poniedziałek) wychodząc naprzeciw licznym prośbom Mieszkańców udało się w porozumieniu z Warszawskim Transportem Publicznym uruchomić zmianę w kursie autobusu linii [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.