Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli stanowisko dotyczące wpływu projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz działalność podmiotów leczniczych. Radni zaapelowali o podjęcie dyskusji nad proponowanymi zmianami oraz uwzględnienie rekomendacji i uwag do projektu ustawy wymienionych w stanowisku.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik proponowane zmiany są niezgodne z Konstytucją RP. – Projekt ustawy jest próbą przejęcia władzy nad szpitalami bez ponoszenia żadnych konsekwencji i wbrew podmiotom tworzącym. Niczego nie rozwiązuje, chociażby rosnącego zadłużenia w służbie zdrowia. Nie odnosi się do realnej wyceny kosztów świadczeń medycznych, które są tak naprawdę pochodną rosnących cen i kosztów pracy. Rząd próbuje przerzucić na zarządców szpitali odpowiedzialność za złą sytuację w służbie zdrowia, która jest tak naprawdę wynikiem wieloletniego niedofinansowania – podkreśla marszałek.  

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa określa sposób oraz zasady dokonywania oceny i kategoryzacji szpitali, procedurę tworzenia przez szpitale planu rozwojowego, planu naprawczo-rozwojowego oraz przebieg postępowania naprawczo-rozwojowego. W projekcie znalazły się przepisy dotyczące Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), a także wymagania jakie powinna spełniać osoba będąca na stanowisku kierownika podmiotu szpitalnego. Wprowadzono również regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz – kolejną w ostatnich latach – reformę podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Ta ustawa niczego nie rozwiąże podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Szpitale publiczne w kraju borykają się z ponad 20 miliardowym zadłużeniem. To ogromne obciążenie. Do tego dochodzi wzrost cen energii, gazu, co z kolei przekłada się na wzrost kosztów nie tylko utrzymania placówek, ale także kosztów zewnętrznych dotyczących m.in. usługi sprzątania czy wyżywienia pacjentów. Mało tego, jesteśmy właśnie świadkami galopującego wzrostu zachorowań. Dlatego rok 2022, który ma być podstawą do oceny szpitali i ich ewentualnej kategoryzacji, nie jest właściwy, aby w sposób racjonalny podejść do tematu modernizacji służby zdrowia – apeluje. 

W swoim stanowisku radni wskazują, że „projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa stanowi – de facto po upływie terminu wskazanego w orzeczeniu – próbę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt K 4/17, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za niezgodny z konstytucją, w zakresie w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ww. ustawy, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego samorząd województwa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

W związku z tym „Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje, aby skupić się obecnie na obiektywnie kluczowej kwestii dla szpitali publicznych jaką jest zapewnienie przychodów adekwatnych do rosnących kosztów. Celem regulacji powinno być wprowadzenie mechanizmów waloryzujących wartości kontraktów szpitali publicznych o realne wzrosty kosztów. Bez uregulowania strony przychodowej żadna restrukturyzacja nie ma w dłuższej perspektywie szans powodzenia, a tworzenie agencji zajmujących się przymusowym sterowaniem szpitalami stanowi jedynie przykład niegospodarnego wydatkowania pieniędzy publicznych”.

Po analizie projektu ustawy „Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje o podjęcie dyskusji nad proponowanymi zmianami, a następnie uwzględnienie rekomendacji i uwag podmiotów szpitalnych oraz podmiotów sprawujących nad nimi nadzór zakładających konieczność:

  • rzeczywistego wykonania przez projektodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt K 4/17, poprzez zapewnienie wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wprowadzenie mechanizmów waloryzujących wartości kontraktów szpitali publicznych o realne wzrosty kosztów;
  • pilnego przyjęcia kolejnej reformy podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, skutkującej stabilizacją systemu finansowania, poprawą dostępności do świadczeń i umożliwiającą rozwój szpitalnictwa;
  • dokonania rzeczywistej wyceny przez publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniającej rosnące koszty związane z prowadzeniem działalności leczniczej;
  • wprowadzenia mechanizmu wspierającego restrukturyzację zobowiązań podmiotów szpitalnych z uwagi na niedofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego wpływu na tworzenie i wdrażanie planów rozwojowo-naprawczych przez podmioty szpitalne oraz podmioty nadzorujące;
  • zrewidowanie roli oraz uprawnień Agencji Rozwoju Szpitali z ukierunkowaniem przypisanych jej zadań i kompetencji na działania wspierające restrukturyzację zobowiązań i modernizację podmiotów szpitalnych;
  • zapewnienia środków finansowych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz mechanizmu gwarantującego (np. w formie promesy) podmiotom szpitalnym źródło pokrycia kosztów związanych z realizacją planów rozwojowo-naprawczych, w tym zmianą rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych (tzw. przeprofilowanie).”

W przyjętym podczas dzisiejszej sesji stanowisku „Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie proponowanych postulatów poprzez skupienie się w pierwszej kolejności na idei oddłużania podmiotów szpitalnych, z jednoczesnym zapewnieniem w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowych środków pozwalających na realizację założeń wynikających z przyjmowanych planów rozwojowo-naprawczych. Zaproponowany do konsultacji społecznych projekt ustawy jest nieefektywny z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych oraz zbędny mając na uwadze rzeczywiste problemy systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie zmian w proponowanym kształcie spowoduje rozdźwięk w zakresie władztwa oraz odpowiedzialności za funkcjonowanie podmiotu szpitalnego, dezorganizację działalności szpitali, będzie wiązało się z ponoszeniem przez nie ukrytych kosztów, a w konsekwencji również koniecznością nowelizacji przepisów w najbliższym czasie”.

 

 

Więcej informacji z Mazowsza

pociąg „Słoneczny”

„Słoneczny” znów w trasie – i to na bis!

W ostatnią sobotę czerwca na kolejowy szlak wraca pociąg „Słoneczny”. Będzie on kursować w relacji Warszawa Centralna – Ustka – Warszawa Centralna. Ponadto, [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza wesprze modernizację 29 strażnic OSP z subregionu warszawskiego wschodniego

Samorząd Mazowsza wesprze modernizację 29 strażnic OSP z subregionu warszawskiego wschodniego

Już niebawem 29 strażnic osp z subregionu warszawskiego wschodniego zostanie zmodernizowanych lub wyremontowanych. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na ten [...]
0 komentarzy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma 25 lat!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma 25 lat!

W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do wspólnego świętowania tej rocznicy zapraszają samorząd województwa mazowieckiego i m.st. Warszawa. Już [...]
0 komentarzy
rozwój bazy sportowej w regionie warszawskim wschodnim

Ponad 4,5 mln zł na rozwój bazy sportowej w regionie warszawskim wschodnim

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Ponad 41 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na realizację 189 inwestycji sportowych z czego 21 z [...]
0 komentarzy
bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu [...]
0 komentarzy
Zmiany w ofercie Wspólnego Biletu Samorządowego

Dzień Dziecka z KM

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Koleje Mazowieckie przygotowały specjalną ofertę dla najmłodszych pasażerów. 1 czerwca dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia będą [...]
0 komentarzy
100 mln dla szpitali

100 mln dla szpitali

Sytuacja szpitali jest coraz trudniejsza – alarmują radni województwa. Wskazują na niedofinansowanie świadczeń przez NFZ, ale też inflację i rosnące koszty. Wszystko to uderza w placówki, a ostatecznie w pacjentów. [...]
0 komentarzy

Konferencja Zawsze bezpieczni – profilaktyka zagrożeń w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa

Słoneczna pogoda zachęca do spędzania czasu w otoczeniu natury i  sprzyja korzystaniu z różnych form aktywności na świeżym powietrzu. W tym czasie obserwujemy [...]
0 komentarzy
wypoczynek letni

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – wypoczynek letni 2022 r.

11 maja Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży z [...]
Jeden komentarz
Nowa linia autobusowa

Ponad 21,4 mln zł dla samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w uroczystości towarzyszącej podpisaniu kolejnych 22 umów z przedstawicielami 12 samorządów z regionów warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, radomskiego, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.