Rusza nabór do programu STOP SMOG w Dąbrówce

smog

Na podstawie podpisanego Porozumienia nr 5/2021/Dąbrówka z dnia 29.12.2021 roku w zakresie realizacji Programu STOP SMOG Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Dąbrówka.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:
 • Wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.
O dofinansowanie w ramach Programu może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem Gminy Dąbrówka, która:
 • posiada tytuł prawny do nieruchomości,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • zobowiązuje się do utrzymania trwałości w ramach projektu (przez co najmniej 5 lat),
 • nie może sprzedać budynku w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji,
 • nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych które przekraczają 53 000,00 złotych (nie dotyczy to budynku oraz gruntu związanego z budynkiem na który mieszkaniec wnioskuje o środki),
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu w celu realizacji przedsięwzięcia, jak również w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji)
Beneficjent zostanie zakwalifikowany do Projektu, jeżeli budynek mieszkalny zgłoszony do Projektu spełnia następujące warunki:
 • budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku,
 • powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m kwadratowych.
 • złoży wniosek o udział w Projekcie.
Gmina Dąbrówka zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2022 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 18 000,00 dla źródła ciepła i 20 000,00 dla termomodernizacji.
Wniosek będzie można złożyć:
Formularz będzie dostępny od 22.03.2022 r.
 • Papierowo w Urzędzie Gminy Dąbrówka w godzinach otwarcia.
Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:
 • telefonicznej – pod numerami telefonów: 721 747 447
 • mailowej: pgn@atsys.pl
Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.
Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 7 dni roboczych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór STOP SMOG ETAP I – Numer wniosku.
OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
 1. oświadczenie, w którym określa się liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 2. oświadczenie zgodne ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki w celu ustalenia wysokości środków własnych oraz zasobów majątkowych (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 3. informację o numerze księgi wieczystej elektronicznej lub poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości w przypadku braku posiadania informacji o numerze elektronicznej księgi wieczystej (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 4. fotografię kotła i tabliczki znamionowej posiadanego źródła ciepła lub inny dokument potwierdzający wiek źródła ciepła, albo oświadczenie dotyczące rodzaju i wieku kotła w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła lub oświadczenie (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku) w przypadku braku dokumentacji;
 5. oświadczenie o braku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym lub lokalu (oświadczenie znajduje się w treści wniosku)
DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
 1. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku w imieniu Beneficjenta, jeżeli wniosek nie jest podpisany przez Beneficjenta (jeśli dotyczy),
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne, a jeżeli jest to niemożliwe, złożenie oświadczenia w formie pisemnej przez Beneficjenta o podstawie prawnej posiadania samoistnego, w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z własności lub współwłasności (jeśli dotyczy).
ZASADY OCENY WNIOSKÓW
Decyduje kolejność złożenia wniosku.
ETAP OCENY – OCENA FORMALNA
Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie kompletności wniosku:
 1. Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 2. Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku,
 3. Wniosek złożony elektronicznie należy wysłać pocztą na adres wskazany w potwierdzeniu złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia.
Jeśli Mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę wniosek zostanie odrzucony.
ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA
Wniosek zostanie oceniony w oparciu o informacje o dochodzie na członka rodziny.
Kryterium dochodowe na członka rodziny nie przekracza:
 • 125% kwoty najniższej emerytury, gdy wniosek dotyczy gospodarstwa wieloosobowego (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 2 lub więcej osób) – 1 563,60 zł
 • 175% (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 1 osobę) – 2 189,04 zł
KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZADAŃ
Gmina Dąbrówka planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 500 000,00 złotych.
 
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADAŃ
Umowy wstępne podpisywane będą w okresie II – III kwartału 2022 roku.  Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu.
PLIKI DO POBRANIA:

 

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Nowa radna gminy Dąbrówka

Nowa radna gminy Dąbrówka

Mandat radnej do Rady Gminy Dąbrówka w okręgu wyborczym nr 9 (sołectwa: Ludwinów, Ostrówek, Sokołówek ) uzyskała: Małgorzata Kiedrzyńska zgłoszona przez KW WMKIEDRZYŃSKIEJ- [...]
0 komentarzy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

7 czerwca 2022 roku (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 14:30 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. [...]
0 komentarzy
Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Wójt Gminy Dąbrówka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Gminy Dąbrówka na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać we wtorek, 31 maja br. [...]
0 komentarzy

Uzyskanie numeru porządkowego w Kołakowie

W dniu 9 maja 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakowie, będzie możliwość odbioru osobistego [...]
0 komentarzy
bezpłatne badania mammograficzne,

Dąbrówka – bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat  zostaną przeprowadzone w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Badania odbędą się w dniu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.