Jak senior z seniorem pałeczkę podaj dalej

Z Krzysztofem Łebkowskim, przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce, delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji, współanimatorem Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, pomysłodawcą programów adresowanych do mazowieckich seniorów: SENIOR-TO-WIGOR, SENIOR-TO-INTEGRACJA, SENIOR-TO-PASJA, rozmawia Teresa Urbanowska

? Co Pan robił zanim został Pan? Seniorem?
? Moja droga wiedzie od harcerza do inżyniera społecznego i pasjonata pasjonatów przez młodocianego autora Historii Sierpca (1966), animatora studenckiego ruchu naukowego i absolwenta Politechniki Warszawskiej (1979-1974), laureata konkursu telewizyjnego prowadzonego przez red. Misia (VI.1974), doktoranta Systemu Indywidualnego Kształcenia Organizatorów Naukowców (1975-1978), stypendystę International Institute of Education w USA (1976-1978), rzemieślnika i członka Komisji Rewizyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie (1979-1985), przedsiębiorcę (1986-2004) i pierwszego prezesa Izby Gospodarczej Powiatu Wołomińskiego (2000-2004), dyrektora Programu Komercjalizacji Nauki i Technologii w Naczelnej Organizacji Technicznej (2004-2009), przedstawiciela Polski w European Skills Promotion Organization (2006-2008), Latarnika Polski Cyfrowej (od 2012); wolontariusza Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, Klubu Seniorów ?Młodzi Duchem? i Towarzystwa Przyjaciół Zielonki; przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce, delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji, współanimatora Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, pomysłodawcę programów adresowanych do mazowieckich seniorów: SENIOR-TO-WIGOR, SENIOR-TO-INTEGRACJA, SENIOR-TO-PASJA.
? Poznaliśmy się, gdy był Pan w Wołominie, wraz z seniorami z Rad Seniorów z innych gmin na spotkaniu integracyjnym. Dopiero kilka miesięcy później zorientowałam się, że to nie była przypadkowa wizyta. Proszę opowiedzieć czym jest Porozumienie Rad Seniorów i czym się zajmuje?
? Wizyta w Wołominie była krokiem na drodze do łączenia sił na rzecz promowania polityki senioralnej we wszystkich gminach naszego powiatu. Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów jest umową społeczną większości Rad Seniorów, których mamy na Mazowszu ok. 50. Rady Seniorów są organami doradczymi, konsultacyjnymi i inicjatywnymi w sprawach dotyczących zadań publicznych samorządów terytorialnych. W ramach Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów wymieniamy się innowacyjnymi i sprawdzonymi praktykami radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami. Przykładowe wyzwanie organizacyjne brzmi: jakie korzyści i jakie problemy wynikają z poszczególnych rozwiązań statutowych Rad Seniorów odnośnie reprezentatywności i liczebności rady, wymagań dla podmiotów ubiegających się o miejsce w radzie, wymagań dla kandydatów reprezentujących grupy nieformalne, kalendarza kadencji, trybu wyłaniania radnych, zakresu zadań i form działań, skuteczności regulaminów organizacyjnych, udziału radnych lub pracowników gmin, roli opiekunów rad seniorów, zapewnienia ciągłości kompetencji i doświadczeń w kolejnych kadencjach, układu i składu komisji stałych, udziału wolontariuszy w pracach komisji, współpracy z radami osiedli, itp.
? Dlaczego dla społeczeństwa tak ważną kwestią jest aktywność senioralna?
? Społeczeństwo to sztafeta pokoleń. Każde pokolenie pokonuje swoje ?okrążenie? przekazując kolejnemu ?pałeczkę? tradycji, nauki, kultury, techniki, przedsiębiorczości i duchowości. Aktualne pokolenia seniorów i nestorów są wyjątkowe ponieważ na swoich okrążeniach doświadczyły wszelkich możliwych skrajności losu. Wielu z nas usiłuje zrozumieć na czym te lekcje życia polegały i nadal polegają, aby przekazywana pałeczka ?jaśniała mądrością?, a nie ?marnością?. W moim pojęciu, to jest sedno polityki senioralnej, oczywiście na tle całego bogactwa bardziej przyziemnych i przyjemnych form twórczej i odtwórczej aktywności, pielęgnowania zdrowych stylów życia oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
? Czy samorządy gminne i powiatowe mogą wspomóc realizację tego rodzaju przedsięwzięć, a jeżeli tak to w jaki sposób i jakie korzyści z tych działań będzie miała cała społeczność?
? Skoro Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestuje w kompetencje Mazowieckich Promotorów Polityki Senioralnej, to samorządy powiatowe i gminne powinny przejąć tę pałeczkę i zaproponować im włączenie się w realizację lokalnych zadań publicznych, oczywiście pod patronatem Rad Seniorów. To jest warunek trwałości osiągniętych rezultatów, podobnie jak w sztafecie pokoleń. Dobrym przykładem takiego działania jest inicjatywa Powiatowej Komisji Polityki Społecznej Starostwa Wołomińskiego polegająca na zaproszeniu organizacji (pro)senioralnych do udziału w tworzeniu Strategii Senioralnej Powiatu Wołomińskiego. Jednym z jej elementów może być Powiatowo-Gminny System Teleopieki (PGST) uzupełniany o domowe usługi opiekuńcze. Bardzo wyraźnie podkreśla to Raport NIK opublikowany 14 kwietnia 2016 r. dotyczący opieki nad seniorem. Wskazuje na potrzebę deinstytucjonalizacji, czyli budowania domowych systemów opieki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jak wskazano w raporcie, mogą one być nawet czterokrotnie tańsze od stacjonarnych. Niezbędnym elementem takiego systemu są nowe technologie wspierające niezależność życia seniora we własnym domu – potocznie teleopieka. Od kilku lat samorządy realizują takie przedsięwzięcia w ramach Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki (KSST). Przoduje pomorskie i warmińsko-mazurskie. Dlatego w dniu 14 marca delegacja Powiatowej Komisji Polityki Społecznej uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej rozwoju usług dla starzejącego się społeczeństwa ?Teleopieka – innowacyjna forma wsparcia dla osób starszych?w Olsztynie. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie propozycji podjęcia prac nad Powiatowo-Gminnym Systemem Teleopieki (PGST).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.