Spowodowanie wypadku w trakcie nauki jazdy

Uczęszczam na kurs nauki jazdy, ostatnio podczas kursu spowodowałem wypadek. Prowadziłem samochód za szybko, ale instruktor się nie sprzeciwiał. Kto w takim wypadku odpowiada za wypadek?

Najwłaściwsze będzie powołanie orzeczenia, które obrazuje analogiczną sytuację do tej w której Pan się znalazł. Sąd Najwyższy – Izba Karna w Postanowieniu z dnia 23 lutego 2011 r. III KK 276/10 stwierdził, iż ? Osoba ubiegająca się o prawo jazdy (kursant), podobnie jak instruktor, za spowodowanie wypadku w trakcie odbywania nauki jazdy odpowiada na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu karnego. Ich odpowiedzialność jest niezależna od siebie.?

Dalej Sąd stwierdza, iż ?Dla przyjęcia tej odpowiedzialności nie jest konieczne odwoływanie się do współkierowania przez kursanta i instruktora pojazdem mechanicznym. Z racji czynności wykonywanych w trakcie odbywania nauki jazdy przez kursanta, który przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm., jest wprost uznawany za kierującego (art. 87 ust. 1 pkt 2) oraz pozycji i roli instruktora w procesie szkolenia, obaj są uczestnikami ruchu, ponoszącymi odpowiedzialność za naruszenie przez siebie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.?

Nie bez znaczenia jest, że przekroczył Pan prędkość, na co instruktor nie zareagował. W świetle przepisów nawet jako kursant jest Pan kierującym pojazdem, na którym spoczywa obowiązek, ustalenia prędkości i dostosowania jej do czynników występujących na drodze. Powinien Pan też uwzględnić swoje predyspozycje, umiejętności, doświadczenie w prowadzeniu pojazdu ? które dopiero Pan nabywał. Z drugiej strony zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 lutego 2012 r. II KK 193/11 ?samo naruszenie reguł ostrożności nie wystarczy dla przypisania sprawcy odpowiedzialności za skutek, o ile rezultatem tego naruszenia nie jest istotne zwiększenie ryzyka wystąpienia skutku.? Dla ustalenia rażącego charakteru przyczynienia się do powstania skutku konieczne jest udowodnienie, że sprawca ? niezależnie od innych warunków obiektywnego przypisania skutku ? swoim zachowaniem w sposób znaczący uprawdopodobnił ryzyko wystąpienia skutku stanowiącego znamię typu czynu zabronionego.

W tej sprawie bez wątpienia konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego, który odtworzy przebieg zdarzenia.

Aldona Dzwonkowska

prawnik.aldona@gmail.com