Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Burmistrz Radzymina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin. Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt  1 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

lub

  1. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Krzysztof Dobrzyniecki

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – Nadma

Burmistrz Radzymina ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.