Świadczenia rodzinne

Ryszard Przybysz

Dziś dwa kolejne dodatki przysługujące
uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Wypłacany jest jednorazowo matce, ojcu
lub opiekunowi prawnemu w wysokości 500 zł na każde urodzone lub
adoptowane dziecko. Jeśli nie wystąpili oni z wnioskiem o przyznanie
dodatku przysługuje on opiekunowi faktycznemu do ukończenia przez
dziecko pierwszego roku życia. Do wniosku należy dołączyć akt
urodzenia lub postanowienie sądu o przysposobieniu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Przysługuje on jednemu z rodziców,
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu uprawnionemu do urlopu
wychowawczego. Jego wysokość to 400 zł miesięcznie i jest wypłacany
przez:

l 24 miesiące,

l 36 miesięcy, jeśli sprawuje opiekę
nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

l 72 miesiące, jeśli sprawuje opiekę
nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Uwaga: dodatek nie przysługuje osobie
mającej ustalone prawo do renty lub emerytury, pracującej przed
urodzeniem dziecka krócej niż 6 miesięcy, pracującej lub
korzystającej z zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego
oraz gdy dziecko przebywa w żłobku, przedszkolu lub w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez 5 dni w tygodniu lub gdy rodzic
nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem.

Autor jest pracownikiem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, które
udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Zgłoszenia:
776-44-95.